1 Bitrus 2

1Hwə wa tá mələ zaka mbwara wsha ntintimye mənə! Washə yə tle tsangwi wə; washə yə ndza lə mni ɓwagə tá zəli wə; wá dlya yə, a gə vəcə fafashə kə ɗantə mni wə. 2Njiwegwa kala nggwasə kwarə yekigwa, a ɗagwa tá "wa ka nga Mambəli Hyalatəmwə. Má kə savə "wa ra Mambəlie yə, yə dzəgə kələ, a yə tlayi mbə— 3kala tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gə nee, "Wuri yə kə ɗamata zərəndza ra Tlamda," əkwə. 4Səkə wa tá Tlamda—njə́ pəlyə́ lə mkyə, tsá kə mbəlyi dlənata ka wsi fashə; a ba Hyalatəmwə kətə njə́ ka pəlyə́ kə mdashə. 5Səkə wa tá njə́ kala pəlyə́ lə mkyə, a mbəlyi anə mpya Hyalatəmwə nga Mambəli lə yə. Yə dzəgə ndza ka mbəlyi kə mələ sarəka tə́ Hyalatəmwə; má sarəka ndza yə mələ tsa mwa, nga Mambəli njə, sarəka ndza Hyalatəmwə dzəgə kə́lə səkə kə Yesu Kristi. 6Təmburi wuri kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Kə nata yəw? Wuri rá kə fəyə pəlyə́ mə Sihiyona, tsá kə rá kətə ka pəlyə́ kə mdashə tazhe fə dəgi mpya-ra; wamara mdi kə mbərəsa lə njə́ mwa, ka dzəgə mdi shə ndafə tə wsi və njə wə," əkwə. 7Má pəlyə́a tə́ yə mbəlyi kə mbərəsa nə, wsi tsapə dakuləa; a má tə́ mbəlyi má mbərəsa ná, kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Má pəlyə́ kə ká anə mpya dlənata ka wsi fashə, njə́ tsá kə njigwe ka pəlyə́ kə mdashə paɗə tazhe anə mpyaa," əkwə. 8Kwə njə na tə wuntə nkwa mwa dəwa, "Pəlyə́ tsa dzəgə ndza ka təkənə, tsá dzəgə mbəlyi tsagwa tə, a hyá tərə," əkwə. Má nda tsantə hyá njə ka təkənə, hyá má mbərəsa lə vəcə Tlamda; tsətsə fəyəgwa njə tə́ hyá mwa alandza, səkə va Hyalatəmwə. 9Má yə mbəlyi kə mbərəsa, yə tsá kə kətəgwa ka bwata ra mbəlyi tsatsəka, ka mbəlyi tsəramə mələrəshə sarəka tə́ Mbəgə, ngyí kə ndza ka nga Hyalatəmwə mbəlyi tsapə; yə mwa, mbəlyi kə njə kakə shilyə mə nkutli, a ba fəyə mə wangə-njə kwatsəka tsa—tazhe ba yə wtləshə nkwa lə habarə zərəndza-ranjə. 10"Má zamə, ka nga Hyalatəmwə mbəlyi və́ yə ndza wə; a má ndzaranjəa, ka nganjə mbəlyi yə. Zamə mwa, vá sənata zhihwi Hyalatəmwə yə wə; a má ndzaranjəa, wuri yə kə sənata a ba kə́lə zhihwi-njə tsa." 11Á yə fatə vəcə-ra, mcə hyi-ra: ndza-rayə kwa wdunya tsa nə, kala ndza ra məntiɓə tə hyə ká kyə. Təmburi tsətsə, washə yə ɗa yə tá wsha ntintimye ndza mni-yə "i mələ, tsá təkwarə kə mpa lə mambəli-yə wə. 12Má mə tlə́nə-yə lə ndza-rayə mə mbəlyi má zəli, njiwegwa ka mbəlyi tsapə lə məhələ dandərəa; má vi kə hyá ndzəgə yə ka mbəlyi kə mələ wsi ntimye, hyá dzəgə nata tlə́nə ndərə ndza yə mələ, a ba humə Hyalatəmwə vəcirəvi dzəgə Tlamda səkə. 13Həwəshə wa paɗə ká mbəmbəgə lə mbəlyi kukulə mə nggwamənati, səkwa təmburi Tlamda. Həwə wa va mbəgə ká Roma, təmburi mdi kulə njə; 14ba yə həwəshə nggwaməna kə njə fəfəyə hyá tazhe nggyə mbəlyi kə mələ wsha ntintimye, ba tazhe humə mbəlyi kə mələ tlə́nə ndərə dəwa. 15Təmburi Hyalatəmwə "i ba yə tlətəyi vəcə rə bata fashə ndza mbəlyi gə, səkə kə wsi ndərə ndza yə mələ. 16Njiwegwa ka kambi; mwa, washə yə fəyə ndza-rayə ka kambi tsa tazhe mələ wsi ntimye wə—njiwegwa ka mavalyi hyi Hyalatəmwə. 17Həwəshə wa paɗə mbəlyi, ba yə "i nggwasama-rayə kə zəli. Nggadlənishə wa Hyalatəmwə, ba yə həwə va mbəgə ká Roma. 18Má yə mbəlyi ka mavalyi, həwəshə wa vəcə tlamda ya-yə, ba yə ncərətə həwə tə́ hyá ndangə—a waləka tə́ ngyí lə məhələ lə zərəndza wə, a balə tə́ ngyí dzawə dəwa. 19Má kə savə bwanyə yə fashə va hyá, a səsəwihwi təmburi tsá kə yə zəli Hyalatəmwə kwa mni-yə, Hyalatəmwə dzəgə nggə yə barəka dabwaa; 20a má kə savə bwanyə yə va ɗa-rahya səkwa təmburi wsi ntimye kə yə mələtə, ka humə yə mbəlyi və wə. Má ndərəma bwanyə sa yə, va nga wsi ntimye kə yə mələtə wə ki, Hyalatəmwə dzəgə nggə yə barəka pakatə! 21Tazhe sa bwanyə kala tsa kata yə Hyalatəmwə; təmburi wuri Kristi kə savə bwanyə səkwa tə yə, a ba ncətə yə hunkwa kə zəli, tazhe ba yə zəli wsi kə njə mələtə. 22"Vá mələtə bikyi njə wə; ala mbəlyi fatə vəcə tsangwi kə səkwa tá mnyə-njə mwa wə." 23Má vi kə mbəlyi wshəntə njə́ ki, və́ njə zhinirətə vəcə tə́ hyá lə vəcə ntimye kapara wsi kə wdla hyá wə; má vi kə njə savə bwanyə mwa, və́ njə we ghi-njə wə. Má wsi və́ njə mələ ná, ba njə fəyə ghi-njə tə pəla tə́ Hyalatəmwə, mdi kə mələ kita lə jiri. 24Wuri Kristi kə kələhwi bikyi-myi paɗə, vi kə njə patlətəgwa tə wci dladlakə—tazhe ba myi hwə tá tlə́nə bikyi kashasha, a njigwe ka mbəlyi tsapə jiri. Səkə kə bwanyə kə mbəlyi saravə tə́ njə́ tsa mwa nda mbə myi! 25Kala təmə kə za-za və́ myi ndza mamə; a má ndzaranjəa ná, wuri myi kə vəkəgwa səkə dzəgwa dləma, tazhe zəli Mdi kə ya mambəli-myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\