1 Bitrus 3

1Má yə myə mwa dəwa, ba yə həwə va zhilyi-yə, tazhe ba zhilyi-yə má zəli vəcə Tlamda səkə wtubyi a mbərəsa lə njə́ səkə kə ndza-rayə—kəlama gə vəcə Hyalatəmwə tə́ hyá; 2təmburi hyá dzəgə nə ndza-rayə tsapə lə məhələ kə yə hiniyi mə ndza-rayə tá hyá ngyi. 3Washə ɗa dyegwe-rayə ndza waləka ndə́rətə shintyi ghi, lə sərətə mdzəghwi, ba lambwi wsha ndəndərə wə; 4má ɗa dyegwe handanda, ba yə ndza lə məhələ məhya, lə zərəndza, ka masələmi—njə́a ɗa dyegwe má halə kwa mni! Mwa, njə́ tsá ka wsi tsapə kwa kəma ra Hyalatəmwə. 5Tsətsə və́ myə tsapə kə zəli Hyalatəmwə ɗa dyegwe-rahya zamə, ngyí kə fətə ghi tə Hyalatəmwə; ba hyá həwə va zhilyi hyi-hya— 6kala tsá və́ Saratu mələ tə́ Ibrahim za-njə. ("Tlamda-ra," əkwə njə sha za-njə, a ba həwəshə njə́.) Yə dzəgə ndza ka nggwalimə Saratu, a na yə kə mələ tlə́nə ndərə kala nganjə, kəlama nggadləni va wsi. 7Má yə zhilyi dəwa, mə ndza-rayə lə myə-yə, ba yə həwə va hyá, a sənata nee, hyá mbəlyi má dənama tə́ mə ndza-rahya; təmburi má hyá dəwa ná, hyá dzəgə tlantə mkyə má kəri səkə va Hyalatəmwə ka kutə lə yə. Mələ wa wsi kala tsa tazhe ba adəwa-rayə ndza kəlama wuntə wsi nkatə. 8Kwanahə vəcə, ba paɗə-yə fəyə məhələ-yə ka kutə, lə zəzi-yə; ba yə "i kwavati-yə təmburi ndza-rayə ka nggwasama, a ba yə njigwe lə məhələ lə zərəndza, a wtəntə ghi-yə tə́ kwavati-yə. 9Washə yə we "yagarə lə "yagarə wə; washə yə zhini ndzəgə lə ndzəgə wə. Má wsi mələ yə tə zherə-njə ná, "Á Hyalatəmwə nggə yə barəka," tsá gə yə sha mbəlyi kə ɗa yə—təmburi tazhe mələ wsi kala tsa kata yə Hyalatəmwə, a yə tlayi barəka va njə́. 10Kala tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gə nee, "Wamara mdi kə "i ndza rə zəzərə lə ndza rə dlama, washə njə tlətle mnyə lə gə vəcə ntintimye wə. 11Hwə njə tá wsi ntimye, a njə mələ wsi ndərə; ba njə fəmə ghi-njə mə njigwe kulingə lə wamara mdi. 12Təmburi Tlamda ná, tə nənə mbəlyi tsapə-njə njə, a ɗingə hyá; wamara vi mwa, tə nka tləmə njə tá adəwa-rahya. A má mbəlyi kə mələ wsha ntintimye, mni-njə mpwə va hyá," əkwə. 13Waá mdi kə dzəgə ɗa yə, a na yə kə fəmə ghi-yə mə mələ wsi ndərə lə mni kutə ri? 14Mandara yə sa bwanyə təmburi tlə́nə ndərə ndza yə mələ mwa, lə barəka yə! Wá nggadləni yə va mbəlyi wə; wá ɗantəgwa məhələ-yə və dəwa wə. 15Həwəshə wa Kristi kwa mni-yə, a ba yə fəyə njə́ ka Tlamda-yə. Ba yə hitəgwa wamara vi tazhe zhini vəcə tə́ mdi kə yiwi va yə mbweghe hunkwa ra Kristi kə yə fətə ghi tə tsa. 16Má ndza yə zhini vəcə tə́ mdi tsatsa mwa, gərəshə wa tə́ njə́ lə məhələ, ba yə həwə va njə́. Washə yə mələ wsi ntimye kə dzəgə ɗantə mni-yə mandara batlyə wə—tazhe má vi kə mbəlyi ndzəgə yə, a gə wsi ntimye dzəgə tə wsi ndərə ndza yə mələ ka mbəlyi kə zəli Kristi, hyá dzəgə mtə va həwə mə wsi kə hyá gə tsa. 17Kuji-ma tsá kə mdi sa bwanyə səkwa təmburi mələ wsi ndərə (ndərə nee, njə́ wsi kə Hyalatəmwə "i va njə́), nggwarə tə́ sa bwanyə səkwa təmburi mələ wsi ntimye. 18Təmburi tsətsə mələtə Kristi: wuri njə kə mtə səkwa təmburi myi, tazhe ba Hyalatəmwə ntivintə myi bikyi-myi batə wavi. Njə́ mdi má bikyi və, a ba mtə təmburi mbəlyi má jiri və, tazhe ba njə kələkə myi səkə tá Hyalatəmwə! (Wuri mbəlyi kə pətləshə tlyi gwa-ranjə; a má Mambəli-njə ná, ba mbə lə mkyə— 19Mambəli-njəa tsá kə li dzəgə gərətə vəcə Hyalatəmwə tə́ mambəli mbəlyi kə mtə mwa, ngyí tə ghə kita ra Hyalatəmwə. 20Mambəli ngyi ná, hyá nga mbəlyi má həwəshə Hyalatəmwə lə vəcə-njə zamə, vi kə njə kələtə mungyalə lə ghə səkə-hya mə vi ndza Nuhu mələ kwambawali zamə. Má mbəlyi kə dzəgwa kwambawali tsa, a mbə va yemyi ná, təkəsə hyá kalə. 21Batizəma mwa, wuri kə pa lə yemyi tsa: njə́ tsá kə mbə́tə myi ndzaranjəa—a səkə kə yaɓəntə ɗá tə gwa wə; se səkə kə gədyi Hyalatəmwə lə mni kutə, a njə ntivintə myi bikyi-myi. Səkə kə tlagwa ra Yesu Kristi lə mkyə səmə kwa kúlə mbə́tə myi batizəma. 22Kətərəmbwe tlagwa-ranjə səmə kwa kúlə tsa, ba njə li dzəmə tamwə, a njigwe kwa bəla ɗafa ra Hyalatəmwə məɓa; ndzaranjəa, ka Mbəgə njə mbweghe mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa lə zaka mbwara mbəlyi kukulə lə dənama məɓa tamwə paɗə.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\