1 Bitrus 4

1Kala tsá ndza njə nee, kə savə bwanyə Kristi səkwa tə myi mənə ná, ba myi ɗatə yə tá sa bwanyə kala nganjə; təmburi má wamara mdi kə ɗatə yə tá sa bwanyə dzəmə gwa-ranjə səkwa tə Kristi, wuri mdi shə kə hwə tá mələ bikyi. 2Təmburi tsətsə, má mə ndza-rayə kwa wdunya tsa, ba yə fəmə ghi-yə mə mələ wsi kə Hyalatəmwə "i; washə yə ɗa yə tá mələ wsha ntintimye kə mni-yə "i va zərəwsha wə. 3Má kwa vi ndza yə səfə ka mbəlyi má zəli ná, tə mələ wsha sasəwe yə, lə wsha má hitəgwa, lə dzəgə nkwa kə sa badlə a buhə və; wsha ntintimye tsá və́ yə mələ venkwashə, a ɗa məlyə fashə—tsá kə Hyalatəmwə "imye. 4Má mbəlyi má zəli ndzaranjəa ná, wuri hyá kə ghiri va yə təmburi má-rayə daɓəgwa lə hyá mə mələ wsha ntintimye fashə ndza hyá mələ ngyi; təmburi tsətsə nda nggənggələ yə hyá mwa. 5A má dzəgəndza nə, hyá dzəgə gə lə Hyalatəmwə, mdi kə dzəgə gə kita tə́ mbəlyi kə mtə-mtə lə mbəlyi lə mkyə paɗə. 6(Má mbəlyi kə mtə, waləka tlyi gwa-rahya tsá kə mtə; má mambəli-hya, səfə lə mkyə. Təmburi tsətsə nda gərətəgwa habarə Yesu tə́ hyá dəwa, tazhe ba mambəli-hya tlayi mbə, a njigwe lə mkyə kala ndza ra Hyalatəmwə.) 7Hələgi vi kə za ra wdunya dye! Təmburi tsətsə, yatə wa ghi-yə, ba yə njigwe mələlə tazhe mələ adəwa. 8Má wsi bwa kə mdashə paɗə ná, ba yə "i kwavati-yə dandərəa; təmburi səkwa tə "ighi nda ndza wsi ntimye kə mdi mələtə tə́ kwavati-njə ntivirəntəgwa kúkulə. 9Kə́lə wa kwavati-yə ka məntiɓə jakə ya-yə, lə hwi kutə kəlama ngungunyi. 10Wamara mdi mə yə mwa, ba njə mələ tlə́nə lə wsi kə Hyalatəmwə nggərəkə dadamə, tazhe vwi ká zəli. 11Má mdi kə gə vəcə Hyalatəmwə, ba njə gə vəcə shə lə dənama—mwa, ba njə sənata nee, vəcə Hyalatəmwə handa tsá gə njə; má mdi kə vwi nkwa, ba njə vwi nkwa shə lə paɗə dənama-ranjə kə Hyalatəmwə nggərəkə—tazhe ba mbəlyi "usa Hyalatəmwə mə paɗə wsha səkə kə Yesu Kristi. "Usa tə́ Hyalatəmwə—njə́ Mdi kulə lə dənama batə wavi! 12Nggwasama, washə bwanyə ndza yə sa tsa ndza ka wsi kwatsəka tə́ yə wə; tazhe dzarə yə səkə njə. 13Fəyə wa njə́ ka wsi kə dlama, təmburi ka kutə lə Kristi sa bwanyə yə; má vi kə njə dzəgə səkə lə kulə-njə mwa, yə dzəgə ndza lə dlama dabwaa. 14Mbəlyi lə barəka yə, a na mbəlyi kə nggənggələ yə səkwa təmburi ndza-rayə ka mbəlyi kə zəli Kristi; təmburi wuri njəa kə ncətə nee, wuri Mambəli Hyalatəmwə lə kulə-njə kə dzəgwa mni-yə. 15Washə sa bwanyə-yə njigwe səkwa tə mələ wsi ntimye kala yə pətlə mdi, lə ghəli, lə mələ wsha ntintimye, lə dzəmə wsi má zhi-yə mə wə. 16Má ndərə səkwa tə ndza-rayə ka ká zəli Yesu sa bwanyə yə, wá zhə yə həwə və wə; "usa wa Hyalatəmwə səkwa tə ndza-rayə ka nga Kristi. 17Wuri vi kə səkə, a Hyalatəmwə gə kita; tə mbəlyi-njə mwa agwa tsəmi bwanyə kita tsa. Wuri kə atəgwa tə myi; a tsəma dzəgə njə ndza tə mbəlyi má həwəshə habarə ndərə səkə va njə́ tsa ri? 18Kala tsá kə Dləparamə Hyalatəmwə gə nee, "Má ndərə lə dzawə dzəgə mbəlyi lə jiri mbəgwa, tsəma wsi kə dzəgə mələgwa lə mbəlyi má zəli Hyalatəmwə lə ká ntimye hwi ri?" əkwə. 19Təmburi tsətsə, má mbəlyi tə sa bwanyə səkwa tə wsi kə Hyalatəmwə "i va hyá, fəmə ghi-hya hyá mə mələ tlə́nə ndərə; ba hyá fəyə ghi-hya tə pəla tə́ Hyalatəmwə, mdi kə patə hyá—təmburi mdi lə jiri njə, mdi kə cə aləkawalə mə ghi; ka za wsi kə mbəlyi fəyə tá təkwi-njə wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\