1 Bitrus 5

1Má yə mbəlyi kukulə mə zəli, wuri rá kə "i gə yə vəcə, təmburi mdi kulə rá mə zəli dəwa kala yə. Yira nə, mdi kə nata bwanyə kə Kristi savə rá lə ntsə-ra; mwa, yira dzəgə tlayi ngara kulə shilyə mə kulə-njə kə dzəgə ncəgwa vi ndza njə dzəgə səkə. Təmburi tsətsə, á yə fatə vəcə-ra. 2Njiwegwa ka mbəlyi kə ya mbəlyi kwa dləma ra Hyalatəmwə kə njə fətə tə pəla-rayə. Ya wa hyá lə mni kutə, kala tsá kə njə "i a yə mələ, a lə hwi ɓwagə kala wsi má yə "i wə. Washə tlə́nə-yə tsa ndza tazhe wsi ndza mbəlyi ncə yə kalə mwa wə; njigwe tlə́nə-yə ka wsi kə yə "i mələ tazhe vwi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə handanda. 3Washə yə ndza kala mbəgə kə gure nkwa tə mbəlyi kə Hyalatəmwə nggə yə tə pəla wə; njiwegwa ka wsi ndza mbəlyi tətəkə a zəli tə́ mbəlyi-njə. 4Má tsətsə ndza yə mənə, má vəcirəvi dzəgə Mdi kulə kə ya nkwa səkə, yə dzəgə tlantə nəbwa dakuləa, tsá má kəri. 5Má yə dyegwelyi mwa dəwa, ba yə həwəshə mbəlyi kukulə kə hahalə. Paɗə-yə, ba yə wtəntə ghi-yə, a vwi kwavati-yə; təmburi kə gətə Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Hyalatəmwə dzəgə ɗa ká ɓwa ghi; a má mbəlyi kə wtəntə ghi-hya ná, njə dzəgə nggərəkə barəka tə́ hyá," əkwə. 6Təmburi tsətsə, wtəntə wa ghi-yə kwa kəma ra Hyalatəmwə Mdi lə dənama, tazhe ba njə nggə yə kulə dzəgəndza. 7Fərəyə wa paɗə wsha kə ɗa məhələ-yə tə pəla tə́ Hyalatəmwə, a njə vwi yə; təmburi tə ɗingə yə njə lə "ighi. 8Á yə hitəgwa, ba yə ya ghi-yə; təmburi Shatari dawa-ramyi, tə ntəntahə njə kala ləvari kə ndəgwi, a və mdi ka zəmə! 9Tayə wa lə dənama mə mbərəsa-rayə, a ba yə ra tá Shatari vashə njə fa yə; təmburi kə sənata yə, tsətsə sa bwanyə paɗə nggwasama-ramyi kə zəli bakəma kwa wdunya. 10Má kətərəmbwe bwanyə kə yə savə mə vi dabatlyəa mwa, Hyalatəmwə Mdi kə vwi nkwa dzəgə səkə tləkəshə yə, a ba nggə yə dənama mə mbərəsa-rayə, a mələ tlə́nə-njə kwa mni-yə—tazhe ba yə tlətə gərigəri; təmburi Hyalatəmwə kata yə tazhe ba yə tlayi kulə batə wavi, səkə kə mbərəsa-rayə lə Kristi. 11"Usa tə́ Hyalatəmwə—njə́ Mdi kulə lə dənama batə wavi! 12Yira ɗafətə yə dləparamə batlyə tsa lə barəka ra Silwanas, mdi kə vweta rá lə ɗafə shə; wuri rá kə fəyə njə́ ka mdi lə jiri mə zəli. Kə "i tləkəshə yə rá, a yə sənata nee, má hunkwa ndza myi zəlie ná, njə́ hunkwa ra Hyalatəmwə jiri, tsá ndza mbəlyi tlayi barəka ra Hyalatəmwə tə pakatə. Tlətə wa tə gərigəri! 13Má mbəlyi kə zəli tə Babila, ngyí kə Hyalatəmwə tsəkavə ka nganjə kala yə, tə cika yə hyá; tə cika yə zəgwi-tara Markus dəwa. 14Paɗə-yə, ba yə cikata kwavati-yə lə cikagwa rə "ighi. Á Hyalatəmwə nggə myi hinigwe ra mni, paɗə myi ká zəli Kristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\