1 Tasalonika 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus ba Silas lə Timotawas; Dzəgə tə́ yə mbəlyi kə zəli pəlyə Tasalonika, yə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə Ta ba ka nga Yesu Kristi Tlamda: Á Hyalatəmwə nggə yə barəka ba hinigwe ra mni. 2Wamara vi "usa Hyalatəmwə yə́ tazhe yə paɗə; mwa, kəvi-kəvi zəzi yə yə́ mə adəwa-rayə́. 3Vá zahata tlə́nə tsapə ndza yə mələ səkwa tə mbərəsa-rayə yə́ tə kəma ra Hyalatəmwə Ta-ramyi wə; mwa, vá zahata tlə́nə dzawə ndza yə mələ səkwa tə "ighi kwa mni-yə yə́ wə, lə tsá kə yə fətə ghi tə Tlamda-myi Yesu Kristi a ghə njə́ wə. 4Nggwasama, wuri yə́ kə sənata nee, Hyalatəmwə "i yə nda kətə yə njə ka nganjə mbəlyi. 5Təmburi vá kələkə yə habarə Yesu yə́ waləka lə vəcə kalə wə, a lə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə dəwa mwa, tsá kə ncətə jiri-njə handanda. Mwa, wuri yə kə sənata tsəli məhələ və́ yə́ ndza lə tá yə tazhe vweta yə venkwashə; 6a ba yə tətəkə ndza-rayə́ ba nga Tlamda nda zəli yə. Mandara yə savə bwanyə dabwaa, wuri yə kə kə́lə vəcə Hyalatəmwə lə dlama səkə va Mambəli Hyalatəmwə; 7a ba yə njigwe ka wsi kə tətəkə tə́ mbəlyi kə zəli tə hyə ká Makidoniya lə hyə ká Akaya paɗə. 8Má vəcə Tlamda ndza yə gə mwa, waləka tə Makidoniya hyá lə Akaya kalə fatəgwa njə wə; a wuri habarə mbərəsa-rayə lə Hyalatəmwə kə wtləshə nkwa bakəma. Təmburi tsətsə, wsi shə va yə́ ka gə mbweghe-njə wə; 9a kə́rəpi mbəlyi mwa gə vəcə mbweghe tsá kə yə kə́lə yə́ lə mni kutə, lə tsá kə yə hwə tá ɗa məlyə, a mbəralyəgwa səkə tá Hyalatəmwə tazhe nggərəkə həwə tə́ njə́ ka Hyalatəmwə jiri, tsá lə mkyə ndangə; 10a ba yə ntsitəgwa tá ghə səkə Zəgwi-ranjə səkwa məɓa tamwə, tsá kə njə tlanətə lə mkyə səmə kwa kúlə tsa—njə́ Yesu, tsá kə mbə myi va bwanyə kə dzəgə səkə va Hyalatəmwə dzəgəndza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\