1 Tasalonika 2

1Nggwasama, wuri yə kə sənata nee, ntahə və́ yə́ ntahə tá yə tazhe gə yə habarə Yesu, vá njigwe ka wsi fashə wə. 2Kala tsá kə yə sənata mwa, má nda səkə yə́ səkə tá yə pəlyə Tasalonika, wuri yə́ kə savə bwanyə va mbəlyi pəlyə Filibi; dabwaa ɗakə yə́ hyá ndangə, a wshəntə yə́. Mandara mbəlyi vá ɗa yə́ dabwaa, ba Hyalatəmwə tləkəshə yə́, a ba yə́ səkə tá yə, a gə yə habarə ndərə tsa səkə va Hyalatəmwə, kəlama nggadləni. 3Má vəcə kə yə́ gətə yə tsa mwa, tsangwi wə, a vəcə ntimye wə—təmburi mbəlyi kə nggutə nkwa yə́ wə. 4Wamara vi, wsi kə Hyalatəmwə "i a yə́ gə, tsá gə yə́; təmburi njə́ mdi kə kata yə́, a ba nggə yə́ habarə ndərə tsa tazhe gə tə́ mbəlyi. Təmburi tsətsə, ka mələ wsi yə́ tazhe ba mbəlyi humata yə́ fashə wə; waləka wsi kə Hyalatəmwə "i, tsá mələ yə́, təmburi njə́ mdi kə dzarə mni-yə́. 5Kala tsá kə yə sənata mwa, ala yə́ gə vəcə tazhe fali yə fashə wə; ala yə́ gə vəcə rə pá mdzə rə mnyə tazhe tlayi wsi va yə va zərəwsha-rayə́ mwa dəwa wə. (Hyalatəmwə sakida-rayə́ nee, jiri vəcə tsa.) 6Vá və humə yə́ səkə va wamara mdi wə; vá və yə́ səkə va yə, lə səkə va wuntyi mbəlyi wə. (Má yə́ mamə, ndaka və kulə yə́ səkə va yə təmburi ndza-rayə́ ka mbəlyi kə mnə Kristi pakatə.) 7Má vi ndza yə́ tə nkwa kutə lə yə, lə zərəndza və́ yə́ ndza tá yə—kala ndza ra ma, a na njə ɗingə nggwasə-njə. 8Má təmburi "i-yə́ "i yə, waləka habarə ndərə səkə va Hyalatəmwə tsá kə yə́ nggə yə kalə wə, a ba lə ghi-yə́; wuri yə kə dzəgwa mni-yə́ ndangə! 9Nggwasama, á yə zəzitə tlə́nə dzawə və́ yə́ mələ lə bwanyə kə yə́ savə venkwashə; vərə lə vəci və́ yə́ mələ tlə́nə tazhe fə ghi-yə́, vashə yə́ ndza tə pəla-rayə, a nggə yə bwanyə vi ndza yə́ gə yə habarə ndərə tsa. 10Sakida-rayə́ yə, a sakida-rayə́ Hyalatəmwə dəwa nee, lə məhələ və́ yə́ ndza lə yə mbəlyi kə zəli, ka mbəlyi tsapə jiri kəlama ayibə. 11Wuri yə kə sənata mwa, kala mələ ta lə nggwasə-njə və́ yə́ ndza lə wamara mdi mə yə. 12Ba yə́ tləkəshə yə, a gə yə vəcə kə mpuyi məhələ-yə tá zəli Hyalatəmwə; təkwarə gə yə́ sha yə mwa nee, njiwegwa talala, kala tsá kə Hyalatəmwə "i—təmburi njə́ mdi kə kata yə, a yə dzəmə mbəgə-njə lə kulə-njə. 13Wamara vi "usa Hyalatəmwə yə́ təmburi tsá kə yə nkatə tləmə tá vəcə Hyalatəmwə a ba kə́lə, vi kə yə́ səkə lə tə́ yə. Təmburi vá fəyə vəcə-yə́ yə ka vəcə mdi kalə wə, a ka nga Hyalatəmwə; a vəcə-njə tsa handanda mwa, təmburi tə mələ tlə́nə Hyalatəmwə lə kwa mni-yə, yə mbəlyi kə zəli. 14Nggwasama, má wsi kə mələrətəgwa tə́ mbəlyi kə zəli Yesu Kristi pəlyə hyə ká Yahudiya, mbəlyi ka nga Hyalatəmwə, njə́ tsá kə mələtə yə gwa dəwa: bwanyə lə ɗa kə hyá savə va ká Yahuda, tsá kə yə savə va mbəlyi tə hyə-yə. 15A ká Yahuda tsá kə pətləshə Tlamda-myi Yesu mwa, a ba mpəntə zakuri hyi Hyalatəmwə zamə; a hyá mbəlyi kə savə yə́ bwanyə dəwa. Vá bwə ghi Hyalatəmwə tá hyá wə dye! Ka dawa ra paɗə mbəlyi hyá. 16Kə ɗa hyá lə nka yə́ kə gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda mwa—vəcə ndza kələkə mbə səkə tə́ hyá! Tlə́nə ndza hyá mələ wamara vi kala tsa, wuri kə ncətə nee, ndara mpanggə bikyi kwa mni-hya. Təmburi tsətsə, Hyalatəmwə dzəgə sarashə bwanyə dabwaa tə́ hyá, a ɗa hyá kashasha. 17Nggwasama, mandara myi ndzatagwa batlyə kəlama kəmə ná, kwa mni-yə́ yə dabwaa. Təmburi tsətsə, kə ɗa yə́ lə və nkwa kə zhinigwa jilyə tá yə; 18má yira Bulus lə ghi-ra, ka ɗa kúkulə zhigi və́ rá tlagwa ka jilyə tá yə səkwa təmburi "i-ra "i nə yə, nda nkatə yə́ Shatari. 19Waá wsi kə yə́ fəyə kwa mni-yə́ ka wsi kə dlama ri—yə wuna? Yə mbəlyi kə yə́ ngga tə, tsá ndza yə́ dzəgə dlama tə́ kwa kəma ra Tlamda-myi Yesu, vi kə njə dzəgə səkə kungwa. 20Handanda ndza yə ka wsi kə ɓwa ghi tə́ yə́, ba ka wsi kə dlama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\