1 Tasalonika 3

1Má va zhige-tara ndyarə va səsəwihwi ndza kəlama nata yə ná, ba rá gə nee, kə hyi-hyi ba rá njigwe tə Atina, yira kutəra-tara, 2a ba rá mnəkə dagwama-ramyi Timotawas jilyə tá yə, əkwə rá. Timotawas mwa, mava ra Hyalatəmwə njə mə tlə́nə gə habarə Kristi, kala rá; ba rá mnəkə njə́ tazhe tləkəshə yə, a yə njigwe lə dənama mə zəli Yesu, 3vashə wuntə mdi mə yə hwə tá zəli təmburi bwanyə ndza yə sa va ɗa ra mbəlyi ɗa yə. Təmburi kə sənata yə, də́walə ba mbəlyi kə zəli sa bwanyə. 4Má vi ndza yə́ tə nkwa kutə lə yə, wuri yə́ kə gətə yə camənkwa mbweghe bwanyə kə dzəgə mələgwa tə́ myi mbəlyi kə zəli; kala tsá kə yə sənata mwa, njə́ wsi kə mələgwa ndzaranjə tsa. 5Təmburi tsətsə nda mnəkə Timotawas rá jilyə tá yə; má va ndəma-tara səwihwi, ba rá mnəkə njə́ jilyə tazhe fatə habarə mbərəsa-rayə—tára kə səkə Shatari nggutətə yə, a ba tlə́nə və́ yə́ mələ ndza ka wsi fashə. 6Wuri Timotawas kə zhinikəgwa shika pəlyəɓa tá yə ndzaranjəa, lə habarə ndərə mbweghe mbərəsa-rayə ba "ighi va yə. Ba njə gə sha yə́ nee, wamara vi zəzi yə́ yə lə mni kutə; mwa, wuri yə kə "i nata yə́ ndangə, kala tsá kə yə́ "i nata yə. 7Təmburi tsətsə, mə bwanyə kə yə́ savə tə nkwaa, wuri yə́ kə tləkəshəgwa səkə kə wsi kə yə́ fatə mbweghe ndza-rayə tsa, nggwasama; ndza-rayə mə zəli, tsá kə tləkəshə yə́! 8Wuri yə́ kə tləkəshəgwa, a na yə kə njigwe lə dənama mə zəli hunkwa ra Tlamda. 9Ndzaranjəa, tə "usa Hyalatəmwə yə́ təmburi yə; má "usa-rayə́ "usa Hyalatəmwə mwa, təmburi dlama-rayə́ kwa kəma-ranjə səkwa təmburi yə. 10Vərə lə vəci mələ adəwa yə́ lə paɗə dənama-rayə́, tazhe ba yə́ tlayi nkwa kə dzəgə nata yə lə ntsə-yə́, a tləkəshə yə mə wamara wsi kə yə ndyarə və mə mbərəsa-rayə. 11Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Tlamda-myi Yesu ɗavə yə́ hunkwa kə jilyə tá yə. 12Á Tlamda mtsəhətə "ighi-yə tə́ kwavati-yə mwa, ba tə́ paɗə mbəlyi, a ba "ighi-yə kələ dabwaa kala "i-yə́ "i yə. 13Mə mələ wsi kala tsa, Hyalatəmwə Ta-ramyi dzəgə nggə yə dənama kwa mni, a yə dzəgə ndza ka mbəlyi tsapə má ayibə-hya shə kwa kəma-ranjə, vəcirəvi kə Tlamda-myi Yesu dzəgə səkə lə mbəlyi-njə paɗə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\