1 Tasalonika 4

1Ndzaranjəa, nggwasama, yə́ gədyi yə lə barəka ra Yesu Tlamda: yimitə wa ndza-rayə kapara tsá kə Hyalatəmwə "i, kala tsá kə yə tətəkəvə va yə́, a təkwarə mələ yə ndzaranjəa; a ba yə mtsəhətə mdashə njə́ shə. 2Wuri yə kə sənata tsəli tətəkə wsha kə yə́ tətəkəvə yə, tsá səkə va Yesu Tlamda. 3Njə́a tsá kə Hyalatəmwə "i va yə: ba yə njigwe ka mbəlyi tsapə, a ba hwə tá mələ wsha sasəwe; 4ba wamara za mə yə mwa sənata mwə́ malə kwa hunkwa tsapə kə hitəgwa a mdi mwə́ malə. 5Washə mdi mwə́ malə səkwa tə mələ wsha sasəwe, kala tsá ndza wuntyi mbəlyi má sənata Hyalatəmwə mələ wə. 6Washə mdi mələrəshə wsi "yagarə tə́ kwavati-njə mwa, a dlərəhwi malə kwavati-njə tsa lə mələ wsha sasəwe wə. Wuri yə́ kə gətə yə venkwashə, a ba "yəmə yə nee, Tlamda dzəgə nggyə wamara mdi kə mələ wsi ntimye kala tsa, a nggərəkə nəbwa ntimye tə́ njə́. 7Vá kata myi Hyalatəmwə tazhe mələ wsha sasəwe wə; a tazhe ndza ka nganjə mbəlyi tsapə kata myi njə. 8Təmburi tsətsə, má mdi kə wshəntə wsi və́ yə́ tətəkəvə yə tsa, vá wshəntə mdi njə wə; a Hyalatəmwə ndza nggə yə Mambəli-njə, njə́ tsá kə njə wshəntə. 9Mbweghe "i kwavati-yə, wsi shə ba mbəlyi tətəkə yə wə; təmburi Hyalatəmwə lə ghi-njə, wuri kə tətəkəvə yə hunkwa kə "i kwavati-yə. 10Handanda mwa, tə "i paɗə nggwasama kə zəli tə hyə ká Makidoniya yə. Yə́ gədyi va yə, ba yə mtsəhətə "ighi-yə mdashə tsa! 11Kala tsá kə yə́ gətə yə mwa, njiwegwa lə məhələ-yə məhya, a ba yə fəmə ghi-yə mə mələ tlə́nə lə pəla-rayə tazhe fə ghi-yə. Washə yə dzəmə wsi má zhi-yə mə wə. 12Má ba yə ndza lə məhələ kala tsa, paɗə mbəlyi má zəli dzəgə həwə va yə; a wsi shə dzəgə yə və va wuntyi mbəlyi wə. 13Nggwasama, wuri yə́ kə "i ba yə sənata jiri wsi mbweghe mbəlyi kə zəli kə mtə, vashə yə njigwe lə ɗantəgwa ra mni fashə kala mbəlyi má fətə ghi tə Tlamda. 14Kala tsá kə myi sənata nee, wuri Yesu kə mtə ba tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə, tsətsə mbərəsa myi mwa nee, Hyalatəmwə dzəgə kə́lə Yesu səkə lə mbəlyi-njə kə mtə həlangə. 15Wsi kə Tlamda tətəkətə, tsá gə yə́ sha yə nee, má myi mbəlyi səfə lə mkyə təmwə vəcirəvi kə Tlamda dzəgə səkə tsa, ka dzəgə myi tlagwa a tawa njə́ mpəlyi-ma tə́ mbəlyi kə mtə wə. 16Təmburi má vi kə Tlamda dzəgə səkwa məɓa tamwə, mbəlyi dzəgə ka nkwa lə nggurədlə dabwaa, a mdi kulə kə mnə Hyalatəmwə məɓa dzəgə wahi habarə səkə Yesu tsa lə ɗagwa ra tərəmwi Hyalatəmwə. Má mbəlyi kə mtə, ngyí kə mbərəsa lə Kristi, hyá mbəlyi kə dzəgə tlagwa lə mkyə tsəmi; 17má kə tlagwa hyá mənə, nda səkə myi mbəlyi təmwə lə mkyə venkwashə dzəgə tlagwa tsənigwa tá hyá mə kulyaɓa tazhe tawa Tlamda-myi məɓa, a myi dzəgə ndza tá Tlamda batə wavi. 18Təmburi tsətsə, tləkəshə wa kwavati-yə lə vəcə tsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\