1 Tasalonika 5

1Mbweghe vi ndza wsha ngyi dzəgə mələgwa tə, nggwasama, wsi shə ba mbəlyi ɗafə yə mbweghe-njə wə; 2təmburi wuri yə kə sənata dandərəa nee, má vəci dzəgə Tlamda səkə tə tsa ná, njə dzəgə ndza kala səkə mdi kə ghəli havərə. 3Vi ndza mbəlyi dzəgə gə nee, "Zaka mbwara wsha ná, kulingə, a bwanyə shə mwa wə," əkwə ná, ndana venkwashə dzəgə bwanyə kə zantə nkwa səkə həntəkkə, kala zhərəshə ye tə́ malə, a njə tə ye zəgwi—kandə hyá mbə́lə və wə. 4Má yə nə, nggwasama nə, mbəlyi mə nkutli yə wə; təmburi tsətsə, washə vi shə səkə tawa yə həntəkkə, kala səkə mdi kə ghəli jakə ya mdi má hitəgwa wə. 5Má yə, paɗə-yə, mbəlyi kə njigwe mə nggamə yə, kala wsi havəci; mbəlyi kə ndza mə nkutli myi, kala wsi havərə wə. 6Təmburi tsətsə, washə myi ká zəli hya kala mbəlyi má zəli wə; njigwe myi wa mələlə, a ba myi yashə ghi-myi! 7Má mbəlyi kə hya, havərə hya hyá; mbəlyi kə sa badlə a buhə və mwa, havərə sa hyá nda buhə hyá və. 8A má myi mbəlyi kə njigwe mə nggamə kala wsi havəci, njigwe myi wa mələlə, a ba myi yashə ghi-myi. Tsəyi myi wa mbərəsa lə "ighi kala ləkə tə kəma-ramyi, a ba myi fəyə mbə ndza myi dzəgə tlayi va Hyalatəmwə ka dara lyə kwa ghi-myi. 9Vá kətə myi Hyalatəmwə tazhe sa bwanyə kita-ranjə wə; a tazhe ba myi tlayi mbə səkə kə Tlamda-myi Yesu Kristi kətə myi njə. 10Má Kristi mwa, njə́ mdi kə mtə səkwa təmburi myi, tazhe ba myi njigwe lə mkyə má kəri tə nkwa kutə lə njə́—mandara myi mtə, á tára myi ndza təmwə lə mkyə vəcirəvi kə njə səkə kwá ɓwagə tsa. 11Təmburi tsətsə, kasha wa tləkəshə kwavati-yə, ba yə vweta hyá, kala tsá ndza yə təkwarə mələ ndzaranjə tsa. 12Yə́ gədyi yə mwa, nggwasama, həwəshə wa mbəlyi kukulə kə mələ tlə́nə tə́ yə, ngyí kə Tlamda kətə hyá tazhe "yəmə yə a ba pəkə yə. 13Həwəshə wa hyá ka mbəlyi kukulə handanda, a ba yə ncətə "ighi tə́ hyá təmburi tlə́nə ndza hyá mələa. Njiwegwa kulingə lə kwavati-yə mwa. 14Yə́ gə sha yə, nggwasama, "yəmə wa ká mari mə yə, a ba yə tləkəshə mbəlyi kə dakəshəgwa; vweta wa mbəlyi má dənama tə́ mə ndza-rahya, a ba yə kətə mungyalə lə kwavati-yə paɗə. 15Wá ncərəshə "yagarə yə tə́ mdi kə mələtə yə wsi lə "yagarə wə; wamara vi, ntsitəwagwa tá mələ wsi ndərə tə́ kwavati-yə, ba tə́ paɗə mbəlyi. 16Njiwegwa lə dlama wamara vi; 17mələ wa adəwa kəvi-kəvi, 18ba yə "usa Hyalatəmwə mə zaka mbwara wsha paɗə—təmburi njə́a tsá kə Hyalatəmwə "i va yə mə ndza-rayə ka mbəlyi kə zəli Yesu Kristi. 19Washə yə ncikudlintə Mambəli Hyalatəmwə kwa mni-yə wə; 20wá wshəntə vəcə səkə va Hyalatəmwə yə mwa wə. 21Dzarata wa zaka wsha paɗə nda kə́lə yə, a mələ tlə́nə lə: tsəyi wa wsi ndərə, 22a ba yə hwə tá paɗə wsha ntintimye. 23Á Hyalatəmwə mdi kə hiniyi mni-myi fəyə yə ka mbəlyi tsapə kashasha, a ba yashə yə gwa-rayə lə mambəli-yə ba mkyə-yə va wamara wsi ntimye paɗə—tazhe ba yə ndza kəlama bikyi, vi ndza Tlamda-myi Yesu Kristi dzəgə səkə. 24Hyalatəmwə, mdi kə kətə yə ka nganjə; a njə dzəgə yashə yə mwa, təmburi mdi lə jiri njə, mdi kə cə aləkawalə mə ghi. 25Kasha wa mələ yə́ adəwa, nggwasama. 26Cikata wa paɗə nggwasama-ramyi pəlyəɓa mwa, lə cikagwa rə "ighi. 27Wuri rá kə daɓətə yə lə Tlamda nee, janggatə wa dləparaməa tə́ paɗə nggwasama pəlyəɓa. 28Á barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi njigwe lə myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\