1 Timotawas 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus, mdi kə mnə Yesu Kristi. (Má ndza-tara ka mdi kə mnə Yesu, səkwa tə tsá kə Hyalatəmwə Mdi kə mbə myi gətə, hyá lə Yesu Kristi, mdi kə myi ghə a ba fətə ghi tə.) 2Dzəgə tə́ Timotawas, zəgwi-tara mə zəli Yesu: Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Yesu Kristi Tlamda-myi nggə na barəka lə zhihwi-njə, ba hinigwe ra mni. 3Wuri rá kə "i ba na njigwe tə Afisa, Timotawas, kala tsá kə rá gə sha na vi ndza rá kwa nkwa kə jilyə Makidoniya. Təmburi wuntyi mbəlyi tsá shə tə Afisa, ngyí kə tətəkə vəcə tsangwi fashə tə́ mbəlyi; ba na nkatə hyá kə tətəkə wsi-hya tsa. 4Gə sha hyá ba hyá hwə tá vəcə kwə-kwə ndza hyá tətəkə tsa, ba tli shi kúkulə kə hyá wɗa ngyi; təmburi nggərə ghəpi tsá kə́lə wsha ngyi səkə kalə—kandə vweta mbəlyi tazhe tlayi mbə, kala vəcə Kristi ndangə mə́ wə. 5Má wsi kə myi "i va mbəlyi kə zəli, njə́ nee, ba hyá "i kwavati-hya lə "ighi ndangə—kala tsá səkwa kwa mni mbəlyi kə mbərəsa lə Yesu handanda, a zəli vəcə-njə lə mni kutə ba zəzi tsapə. 6Wuri wuntyi mbəlyi kə hwə tá hunkwa ra Yesu tsa, a ba zantə ghi-hya lə nggərə ghəpi rə bata fashə; 7hyá "i ba hyá ndza ka mala-mala kə tətəkə wada ra Musa, a vá sənata vəcə kə hyá gə hyá wə—ba hyá ntsitəgwa tá gə vəcə-hya tsa lə dənama fashə, kala wsi kə hyá sənata ndangə. 8Wuri myi kə sənata nee, dandərəa wada ra Musa, a na mbəlyi kə zəlitə njə́ kala tsá kə Hyalatəmwə "i a mbəlyi mələ. 9Ba myi sənata mwa nee, vá fəyə wadaa Hyalatəmwə tazhe mbəlyi lə məhələ tsapə wə; a tazhe mbəlyi má zəli wada a yatə fəyəgwa njə—kala yə ká bikyi kə mələ wsha ntintimye, lə mbəlyi má nggadləni Hyalatəmwə kə kə́lyə kə fá vəcə Hyalatəmwə, lə ká pətlə nkwa (kala yə mbəlyi kə pətlə ta-rahya lə mama-rahya), 10lə mbəlyi kə mələ wsha sasəwe (kala zhilyi kə nyə zhilyi kwavati-hya), lə ká ghəli mdi a pahwi, lə mbəlyi kə tlətle mnyə, lə ká fə vəcə tsangwi tə mbəlyi, ba paɗə mbəlyi kə mələ wamara wsi má hitəgwa tə́ habarə Yesu və́ Hyalatəmwə fətə tə pəla-tara tazhe təkərəshə tə́ mbəlyi tsa. Hyalatəmwə, njə́ Mdi kulə—"usa dabwaa tə́ njə́! 12Wuri rá kə "usa Tlamda-myi Yesu Kristi—njə́ mdi kə nggə rá dənama tazhe mələ tlə́nə-ra; wuri rá kə "usa njə́ təmburi tsá kə njə fəyə rá tsəramə mələrəshə tlə́nə tə́ njə́, a ba kətə rá— 13mandara rá vá ɗa njə́ zamə, a gə vəcə ntimye tə́ njə́, a wshəntə njə́. Má Tlamda lə barəka-ranjə, ba zhihwi tá rá va má-tara mbərəsa, təmburi vá sənata wsi ndza rá təkwarə mələ rá venkwashə wə. 14Ba Tlamda-myi zhihwi tá rá dabwaa, a ba nggə rá mbərəsa lə "ighi səkə kə Yesu Kristi. 15Təmburi tsətsə, ba kə́rəpi mbəlyi sənata a mbərəsa nee, wuri Yesu Kristi kə səkwa wdunya tazhe mbə ká bikyi handanda! Má yira mwa, ngara bikyi mdashə nga paɗə wuntyi mbəlyi; 16təmburi ɓa mwa nda tlayi zhihwi rá, tazhe ba Yesu Kristi ncətə mungyalə-njə dabwaa səkə kə rá, yira mdi kə mdashə lə bikyi kashasha tsa. Mungyalə-njə kə njə ncətə rá tsa mwa, njə ndza ka wsi kə tləkəshə paɗə mbəlyi kə dzəgə səkə mbərəsa lə njə́, a tlayi mkyə má kəri va njə́. 17Hyalatəmwə, njə́ Mbəgə má mtə batə wavi, tsá ndəma mbəlyi nata lə ntsə; wuntə Hyalatəmwə shə wə—se njə́ kutəra-ranjə. "Usa dabwaa tə́ njə́—njə́ Mdi kulə batə wavi! 18Zəgwi-tara, na vəcə kə rá gə na tsa, kala tsá və́ wuntyi zakuri hyi Hyalatəmwə gətə venkwashə mbweghe-nga; ba vəcə ngyi njigwe ka balami-nga mə mpa ra Hyalatəmwə ndza na mpa tsa. 19Tsəyi mbərəsa-ranga, ba na njigwe lə mni kutə kwa kəma ra Hyalatəmwə. Wuntyi mbəlyi, wuri hyá kə kə́lyə kə nka tləmə tá vəcə kə Hyalatəmwə gə sha hyá; təmburi ɓa nda zantəgwa mbərəsa-rahya. 20Mə mbəlyi kə mələtə wsha kala tsa shə, yə Himanayas hyá lə Iskandari; təmburi tsətsə, wuri rá kə dlənata hyá tə́ Shatari, tazhe ba hyá tətəkə nee, ndara ndərə mə gə vəcə ntintimye tə́ Hyalatəmwə wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\