1 Timotawas 2

1Wsi tsəmi gə rá sha na, njə́ nee, mələ adəwa mbəlyi kə zəli, lə gədyi Hyalatəmwə akə, tazhe paɗə mbəlyi kwa wdunya; ba myi "usa njə́ wamara vi. 2Mələ myi wa adəwa tə́ ká mbəmbəgə mwa, lə zaka mbwara mbəlyi kukulə mə nggwamənati, tazhe ba myi njigwe kulingə lə məhələ, lə mni kə hya-hya mə hunkwa ra Hyalatəmwə, ka mbəlyi tsapə. 3Dandərəa, a na myi kə mələtə adəwa tsatsa; mwa, ghi Hyalatəmwə Mdi kə mbə myi dzəgə bwə tə́, 4təmburi njə́ "i ba paɗə mbəlyi tlayi mbə, a sənata vəcə Kristi. 5Təmburi kutə Hyalatəmwə kalə, a kutə mdi kə daɓətə myi lə njə́ mwa dəwa—njə́ Yesu Kristi, 6mdi kə səkə mtə mə vi kə Hyalatəmwə fəyə tazhe mbərəshə mkyə paɗə mbəlyi. Njə́ shə tsá kə ncətə nee, pakatə, wuri Hyalatəmwə kə "i ba paɗə mbəlyi tlayi mbə. 7Təmburi ɓa nda fəyə rá Hyalatəmwə ka mdi kə mnə Yesu mwa, lə ka mala kə tətəkə vəcə-njə tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda, a hyá səkə mbərəsa lə Yesu ba vəcə-njə. (Má vəcə ndza rá gəa nə, tsangwi wə; jiri tsá gə rá dye!) 8Wuri rá kə "i ba zhilyi mələ adəwa bakəma, ngyí kə nggərəkə ghi-hya tə́ Hyalatəmwə ka mavalyi hyi-njə, a mələ adəwa lə mni tsapə, kəlama mputə mni ba nggərə ghəpi. 9Má myə mwa, wuri rá kə "i ba hyá mpwə wsha kə hitəgwa. Washə hyá mpwə wsha ndza həwə zhə mbəlyi və wə; washə hyá ndə́rə shintyi ghi-hya lə wsi kwalizhizhiki wuhyə-wuhyə wə; washə hyá sərə wsha zinariya lə pəlyə́ ndəndərə tə gwa-rahya wə; washə hyá mpwə wsha dzawə pá-ranjə mwa wə. 10Mələ tlə́nə ndərə hyá, təmburi njə́ wsi kə hitəgwa a myə kə həwə va Hyalatəmwə mələ. 11Má ndza myə tətəkə wsha va zhilyi, ba hyá njigwe divvi, a həwəshə zhilyi-hya. 12Vá ɗatə yə rá tə́ ba myə tətəkə wsha tə́ zhilyi, a njigwe ka mbəlyi kukulə tə kəma ra mbəlyi wə; njigwe hyá divvi kəlama mnə mnyə mə zhilyi. 13Təmburi má vi kə Hyalatəmwə patə mdi, Adamu tsá kə njə patə tsəmi, nda səkə Hawwa"u. 14Mwa, Adamu tsá kə Shatari nggutətə tsəmi wə; a malə-njə tsá kə nggutətəgwa, nda ɓələntə wada ra Hyalatəmwə njə. 15Mandara njə ndza tsatsa, Hyalatəmwə dzəgə ya myə mə bwanyə ye nggwasə, a na hyá kə njigwe ka myə tsapə lə mbərəsa ba "ighi, a yashə ghi-hya va mələ wsha sasəwe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\