1 Timotawas 3

1Handanda, tlə́nə tsapə jiri tsá kə mbəlyi və, a na hyá kə "i ndza ka mbəlyi kukulə tə kəma mə mbəlyi kə zəli. 2Má mbəlyi kukulə tə kəma mə mbəlyi kə zəli, ba hyá njigwe ka mbəlyi tsapə má ayibə və; malə kutə tsá mwə́ hyá kalə; ba hyá njigwe ka mbəlyi lə məhələ, ka mbəlyi wuri yashə ghi-hya, a mələ zaka wsha talala; ba hyá zhihwi tá məntiɓə, a kə́lə lə pəla ɓwagə dzəgə ya-hya; ka mbəlyi wuri tətəkə wsha tə́ mbəlyi ndza hyá mwa dəwa. 3Washə hyá ndza ka mbəlyi kə sa badlə a buhə və wə; mwa, washə hyá ndza ka mbəlyi kə dzawə wə—ka masələmi ndza hyá lə zərəndza; washə hyá ndza ka mbəlyi kə "i mpa mwa, lə ka mbəlyi kə ɗagwa tá "u"wi wə. 4Ba hyá njigwe ka mbəlyi kə "yə́ ya-hya dandərəa, tazhe ba nggwasə-hya həwəshə hyá mə wamara wsi. 5Təmburi má və́ mdi sənata "yə́ ya-njə dandərəa wə, tsəma dzəgə mdi shə pəkə ikiliziya ra Hyalatəmwə ri? 6Washə hyá ndza ka mbəlyi kwarə wtubyi mwa, vashə hyá dzəgə ɓwa ghi fashə, a ba Shatari fə hyá mə bwanyə wə. 7Kə hyi-hyi mwa ba hyá ndza ka mbəlyi ndza mbəlyi má zəli humə a həwə və, vashə mbəlyi dzəgə wshəntə hyá, a hyá dla mə ngga ra Shatari. 8Má mbəlyi kə vwi nkwa mə ikiliziya dəwa, ba hyá njigwe ka mbəlyi lə məhələ dandərəa kəlama "ini, ka mbəlyi má ndza lə hwi ɓwagə. Washə hyá ndza ka mbəlyi kə sa badlə a buhə lə wə. 9Ba hyá njigwe mwa ka mbəlyi kə tsəyi vəcə Kristi dandərəa lə mni tsapə. 10Se mbəlyi dzarata hyá hataba, nda səkə mbəlyi kə́lə hyá ka mbəlyi tsəramə mələ tlə́nə kə vwi nkwa mə ikiliziya, a na hyá kə ndza kəlama ayibə. 11Myə kə vwi nkwa mwa, ba hyá njigwe ka mbəlyi lə məhələ tsapə, ngyí má gə vəcə ndəgwara; ba hyá njigwe ka mbəlyi wuri yashə ghi-hya. Tlətə hyá tə jiri mə wamara wsi. 12Də́walə ba mbəlyi kə vwi nkwa mə ikiliziya ndza lə malə kutə kalə dəwa, a ba "yətə ya-hya lə nggwasə-hya dandərəa. 13Má mbəlyi kə mələ tlə́nə-hya mə ikiliziya dandərəa mwa, mbəlyi dzəgə fə hyá ka mbəlyi kukulə tsapə ndangə; mwa, hyá dzəgə ndza ka mbəlyi kə gə vəcə lə dənama mbweghe zəli Yesu Kristi. 14Wuri rá kə "i jilyə tá na tazhe cika na ndzaranjəa mamə; a ba rá gə nee, kə hyi-hyi ba rá ɗafə na dləparamə tsa, vashə rá zhigi. 15Təmburi má kə ndyarə rá va tlayi nkwa kə jilyə cika na, ndaka vweta na dləparamə tsa, a ba ncətə na hunkwa kə hyi a myi zəli mə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə; təmburi Ikiliziya ra Hyalatəmwə myi, tsá kə tlətə tə vəcə Kristi. 16Má wsi ndza myi zəli nə, ka wsi kwatsəka njə—kala tsá kə wuntə cimyi gə nee, "Ka mdi yekigwa njə kala myi; Mambəli Hyalatəmwə mwa, tsá kə ncətə jiri-njə; a wuri mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə kə nata njə́. Wuri mbəlyi kə wtləshə wdunya lə vəcə-njə, a ba mbəlyi tə wamara nkwa mbərəsa lə njə́, nda səkə Hyalatəmwə kətə njə́ dzəmə tamwə," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\