1 Timotawas 4

1Wuri Mambəli Hyalatəmwə kə gətə tə gambala nee, wuntyi mbəlyi dzəgə hwə tá zəli Kristi tə wuntə vi; hyá dzəgə nka tləmə tá vəcə shatari, a zəli vəcə tsangwi ndza shatarie hyi tətəkə fashə. 2Má tsəli tətəkə wsha ngyi, səkə va mbəlyi kə nggutə nkwa lə wsha tsangwi—mbəlyi ndza njə nee, lə mni tsapə hyá wə, təmburi wuri Shatari kə kətə mni-hya ka nganjə. 3Má kwə mbəlyi ngyi mə wsi ndza hyá tətəkə tə́ mbəlyi, "Washə mbəlyi kə zəli mwə́ malə wə," lə nee, "Washə mbəlyi zəmə wsi tsa"a wə," əkwə. Má paɗə wsha kə zəmə nə, tazhe ba mdi zəmə patə hyá Hyalatəmwə huri? Təmburi tsətsə, má ká zəli kə sənata vəcə Kristi, ndaka zəmə wamara wsi hyá, a na hyá kə "usa Hyalatəmwə mbweghe wsi kə zəmə tsa. 4Təmburi wamara wsi kə Hyalatəmwə patə, dandərəa—wsi shə ba mbəlyi dlənata wə; zaka mbwara wsha, ba mbəlyi kə́lə lə "usa. 5Təmburi má vəcə Hyalatəmwə ndza mbəlyi gə lə "usa mə adəwa-rahya tsa, wuri kə fəyə wsi kə zəmə tsa ka wsi dandərəa. 6Timotawas, má kə zəzirətə vəcə ngyi na tə́ nggwasama-ramyi, na dzəgə ndza ka mava tsapə tə́ Yesu Kristi. Mwa, ba na buhəshə mni-nga lə vəcə Hyalatəmwə ba jiri tətəkə wsha və́ na zəli. 7Wá fá vəcə kwə-kwə fashə ndza mbəlyi gə na wə; má vəcə-hyaa nə, vəcə tsapə wə. "Yətə ghi-nga mə zəli hunkwa ra Hyalatəmwə talala. 8"Yə́ gwa-ranga tá mələ wsi dzawə, dandərəa; a má "yə́ mni-nga tá zəli hunkwa ra Hyalatəmwə talala, njə́ mdashə lə rəba kashasha! Təmburi njə́ hunkwa ndza mdi tlayi barəka səkə va Hyalatəmwə kwa wdunya, ba mkyə má kəri dzəgəndza. 9Vəcəa nə, jiri, tsəramə paɗə mbəlyi ɗatə yə tə́, a mbərəsa lə. 10Təmburi tsətsə nda ntsitəgwa myi tá mələ tlə́nə-myi lə paɗə dənama-ramyi; təmburi wuri myi kə ngga tə Hyalatəmwə, tsá kə njigwe ka Mdi kə mbə nkwa tə́ paɗə mbəlyi, ndanda tə́ mbəlyi kə mbərəsa. 11Gə vəcəa tə́ mbəlyi, ba na tətəkə wsha ngyi tə́ hyá. 12Washə na ɗa yə tə́ a mdi wshəntə na va ndza-ranga ka zəgwi wə; njigwe ka wsi kə tətəkə tə́ mbəlyi kə zəli səkə kə gə vəcə-nga, lə "ighi-nga, lə mbərəsa-ranga, ba ndza-ranga ka mdi tsapə. 13Fəmə dənama-ranga mə jangga Dləparamə Hyalatəmwə, lə gə vəcə Hyalatəmwə, ba tətəkə wsha tə́ mbəlyi, nda səkə rá. 14Washə na dlənata wsi kə Mambəli Hyalatəmwə nggə na, vi kə zakuri hyi Hyalatəmwə gətə vəcə a ba mbəlyi kukulə mə zəli fəyə na pəla kwa ghi-nga venkwashəa wə. 15Kasha mələ tlə́nə lə wsha ngyi, a ba na nggərəkə paɗə dənama-ranga tə́ hyá, tazhe ba paɗə mbəlyi nata dzətə kəma-ranga. 16Á na ya ghi-nga mwa, lə tətəkə wsi ndza na tətəkə tə́ mbəlyi. Kasha mələ wsha ngyi akə; təmburi mə mələ tsətsə, yə dzəgə tlayi mbə—yə lə paɗə mbəlyi kə fá vəcə-nga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\