1 Timotawas 5

1Washə na ndzəgə mbəlyi kukulə wə; gərəshə vəcə tə́ hyá kapara tə́ ta-ranga. Ba na fəyə dyegwelyi ka nggwasama-ranga. 2Má mpəkə myə, ba na fəyə hyá ka ma hyi-nga; má myə jamadlyi, ka nggwalimə ma-ranga, ba na njigwe lə mni tsapə tá hyá. 3Vweta myə wjagə, ngyí ka myə wjagə handanda má mdi və a ɗingə hyá. 4Má malə wjagə ndza nggwasə və, á tára lə shi va njə́, má nggwasə-njə ngyi lə shi hyi-njə ngyi, ba hyá ɗingə mama-rahya lə shi-rahya tsa; təmburi njə́ wsi kə hitəgwa a mbəlyi kə zəli mələ. Mə mələ wsi kala tsa, hyá dzəgə tlayi hunkwa kə zhinirəshə wsha tə́ mbəlyi kukulə-hya kə kələshə hyá; njə́a tsá kə Hyalatəmwə "i mwa. 5Má malə wjagə handanda, tsá kə za mtə tá njə́ pakatə, a mdi shə va njə́ wə—se waləka njə́ kutəra-ranjə kəlama mdi kə vwi njə́ shə—njə́ tsá kə ngga tə Hyalatəmwə; tə mələ adəwa njə mwa vərə lə vəci, a gədyi va njə́. 6A má malə wjagə kə ɗagwa tá wsha rə wdunya ná, wuri njə kə njigwe ka mdi kə mtə-mtə tə́ Hyalatəmwə, mandara njə ndza səfə lə mkyə təmwə. 7Gərətə njə́a wada ra vəcə ngyi tə́ hyá, təmburi ba hyá yashə ghi-hya va vəcə kə nggələ hyá. 8Wamara mdi kə kə́lyə kə ɗingə mbəlyi kukulə-njə, ndanda mdi kə kə́lyə kə ɗingə mbəlyi hankyə ya-njə, wuri mdi shə kə wshəntə hunkwa ra Yesu Kristi; mwa, kuji-ma ndza ra mdi má zəli tə́ nganjəa. 9Má wamara malə wjagə ndza njə nee, vá mələtə va nkwangəmtsi njə wə, a kə mushə za njə mdashə patlə ná, washə mbəlyi fə njə́ mə bwata ra myə wjagə kə vwi nkwa lə tlə́nə ikiliziya wə. 10Má malə ndza mbəlyi fə mə bwata ra myə wjagə kə vwi nkwa lə tlə́nə ikiliziya tsa ná, malə ndza njə nee, tə humə njə́ mbəlyi, a fali njə́ səkwa tə tlə́nə ndəndərə ndza njə mələ; malə shə mwa, tsá kə kələshə nggwasə-njə kwa hunkwa talala; tsá kə kə́lə məntiɓə hankyə ya-njə lə hwi kutə, a ba pirəshə səra ra mbəlyi ka nga Hyalatəmwə; tsá kə vwi mbəlyi mə bwanyə, a fəmə ghi-njə mə paɗə wamara tlə́nə ndərə. 11Washə na fə myə nggwasə-nggwasə kə zhilyi-hya mtə mə bwata ra myə wjagə ndza mələ tlə́nə ikiliziya tsa wə; təmburi má ba zərəwsha ra mwə́ za ɗa hyá, ndaka hwə hyá tá zəli Kristi tə wuntə vi. 12Mə mələ wsi kala tsa shə mwa, hyá dzəgə tlayi nəbwa ntimye səkə va Hyalatəmwə, təmburi wuri hyá kə pələntə aləkawalə tsəmi kə hyá mputə lə Kristi. 13Má mwa ná, ndaka ɗantə vi-hya hyá mə ntəntahə ya mbəlyi, lə ndza səri kəlama mələ tlə́nə, a mari fashə. Mwa, waləka ɗantə vi-hya mə ntəntahə ya kalə, wsi mələ hyá wə; a balə gəgə vəcə ndəgwara dəwa, a gəgə vəcə mbweghe wsha má hitəgwa a hyá gə ndangə mə́. 14Təmburi tsətsə, "i-ma rá "i ba myə nggwasə-nggwasə kə zhilyi-hya mtə zhini mushə za, a hyá ye nggwasə, a mələ tlə́nə hankyə—vashə hyá ɗaravə nkwa tə́ dawa-ramyi tazhe nggələ myi fashə. 15Təmburi wuri wuntyi myə wjagə kə hwə, a ba zəlitə hunkwa ra Shatari. 16Wamara mdi kə zəli ndza myə wjagə hankyə ya-njə mənə, ba mdi shə ɗingə hyá, vashə mbəlyi nggərəkə bwanyə tə́ ikiliziya—tazhe ba ikiliziya tlayi hunkwa kə vwi myə wjagə má mbəlyi kə vwi hyá shə. 17Má mbəlyi kukulə kə pəkə mbəlyi mə ikiliziya, ngyí kə mələ tlə́nə-hya dandərəa, ba mbəlyi həwəshə hyá dabwaa, a ncərəshə wsi ndərə tə́ hyá, ndanda tə́ mbəlyi kə gə vəcə Hyalatəmwə lə ká tətəkə wsha tə́ mbəlyi kə zəli. 18Təmburi wuri kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Washə na mpwə mnyə tlá, a na njə tə nkə na ha-ranga wə," əkwə; kwə njə tə wuntə nkwa dəwa, "Má mdi kə mələ tlə́nə, kə hyi-hyi ba mbəlyi ncərəshə kwaba ra tlə́nə-njə tə́ njə́," əkwə. 19Mwa, washə na ɗa yə tə́, a na mbəlyi kə kələkə na vəcə ghwi mbweghe mdi kulə mə ikiliziya, a na vəcə shə má səkə va mbəlyi ɓwagə, a na njə má mbəlyi makənə ka sakida wə. 20Má wamara mdi kə mələ bikyi akə ná, ɗa njə́ tə gambala kwa kəma ra paɗə mbəlyi, tazhe ba mbəlyi nggadlənishəgwa va mələ bikyi. 21Wuri rá kə daɓətə na lə Hyalatəmwə ba Yesu Kristi, ba lə mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə: zəlitə wsha kə rá ɗafətə ngyi talala, kəlama nta alá kwalyə mbəlyi mə wamara wsi. 22Washə na mtsimtsi tá fə pəla kwa ghi mdi tazhe fə njə́ mə tlə́nə Tlamda wə. Mwa, washə na ɗa yə tá bikyi wuntə mdi, a njə fyə na lə wə; yashə ghi-nga dandərəa va dzəmə bikyi. 23Washə na zhini sa waləka yemyi nggəlyə kalə mwa wə; savə yemyi anapə batlyə, tazhe ba hwi-nga ndza zhə na tsa tlayi bwazhangə. 24Bikyi wuntyi mbəlyi nə, tə gambala ndangə, səfə hyá má dzəgə tá kita. Má bikyi wuntyi mbəlyi mwa ná, tə mbwə ndzaranjə tsa; a má dzəgəndza, njə dzəgə shilyə tə ka dəgələyə. 25Tsətsə ndza ra tlə́nə ndərə mwa—ndaka nənə mbəlyi tə gambala; mandara wuntyi má shilyə tə ka mə́ dəwa ná, kandə mbushəgwa batə wavi wə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\