1 Timotawas 6

1Paɗə mavalyi mwa, ba hyá həwəshə tlamda-hya, vashə mbəlyi gə vəcə ntimye dzəgə tə hunkwa ra Hyalatəmwə, a wshəntə tətəkə wsha-ramyi. 2Má mavalyi ndza tlamda-hya ka mbəlyi kə zəli, washə hyá wshəntə tlamda-hyaa hyi va ndza-rahya ka nggwasama tə́ hyá mə zəli wə; má wsi mələ hyá, ba hyá mələ tlə́nə dandərəa tə́ tlamda hyi-hya—təmburi mbəlyi kə zəli, tsá mələrəshə tlə́nə shə hyá, mbəlyi kə hyá "i. Fəmə ghi-nga mə tətəkərəshə wsha ngyi tə́ mbəlyi. 3Má wamara mdi kə tətəkə wuntə wsi kə zəli, tsá damə lə vəcə Tlamda-myi Yesu Kristi, a vá daɓə wsi shə lə zəli hunkwa ra Hyalatəmwə wə ná, 4ɓwa ghi tsá mələ mdi shə fashə; mwa, vá sənata wsi njə wə. Má mdi tsatsa mwa, wsi ntimye tsá kə njə fəyə kwa mni-njə tazhe nggərə ghəpi, lə mpa rə mnyə mbweghe vəcə gəgə; má wsi kala tsa, ndaka kələkə shíshi, lə fə mdi kwa mni, lə wshəntə mdi, lə zəzi "yagarə mbweghe mdi, 5ba vəcə kə nggərə ghəpi mə mbəlyi ka bata, ngyí kə hwə tá vəcə Kristi. Má kwə hyá mə ghi-hya akə, má hunkwa ra Hyalatəmwə nə, hunkwa kə və galipə, əkwə. 6Má zəli Hyalatəmwə lə mni kutə nə, pakatə, galipə tsá mə dabwaa, a na mdi má ɗagwa tá wsha rə wdunya! 7Vá səkə wdunya myi lə wsi wə; a ka dzəgə myi kə́lə wsi kwa wdunya, a li lə mwa, na myi kə mtə wə. 8Təmburi tsətsə, má kə tlayi wsi kə zəmə myi, lə wsha kə la, wuri myi lə. 9Má mbəlyi kə "i və galipə nə, dlərəbi dzəgə dlamə hyá mə ngga ra Shatari va zərəwsha-rahya ka bata fashə, nda dzəmə bwanyə hyá, a zantə mkyə-hya. 10Təmburi "i "u"wi nə, njə́ dəgi paɗə zaka mbwara "yagarə. Wuntyi mbəlyi, va ɗagwa-rahya tá "u"wi dabwaa, ba hyá hwə tá zəli, a dzəgə və "u"wi shə, nda fəmə ghi-hya hyá mə bwanyə dabwaa səkwa təmburi, a ɗantə mni-hya. 11Má na, Timotawas, mdi Hyalatəmwə na; hwə tá wsha fafashə ngyi, ba na ncəmə ghi-nga mə tlə́nə jiri, a na zəli Hyalatəmwə. Njigwe lə dənama mə mbərəsa-ranga lə "ighi, ba mə səsəwihwi wsi; ba na ndza ka masələmi, lə zərəndza. 12Ntsitəgwa tá zəli vəcə Yesu talala, a na tlayi mkyə má kəri tə́ ghi-nga; təmburi tazhe tlayi mkyəa kata na Hyalatəmwə, vi kə na tlagwa kwa kəma ra mbəlyi kúkulə a gə nee, "Yira zəli Yesu Kristi," əkwəa. Təmburi tsətsə, tsəyi mkyə tsa dandərəa. 13Lə Hyalatəmwə, mdi kə nggərəkə mkyə tə́ zaka mbwara wsha paɗə, ba lə Yesu Kristi, mdi kə gətə vəcə ndərə kəlama nggadləni tə kəma ra Bilatus Buntus, wuri rá kə daɓətə na lə nee: 14yatə paɗə wada kə mbəlyi fəyə tə pəla-ranga talala kəlama mələ bikyi, ka mdi tsapə má ayibə-njə shə, rapə tə vi dzəgə Tlamda-myi Yesu Kristi səkə. 15Səkə-njə dzəgəndza tsa, mə vi kə Hyalatəmwə fəyə dzəgə njə səkə. "Usa tə́ Hyalatəmwə! Njə́ Mdi kə gure nkwa paɗə—Mbəgə kə gure ká mbəmbəgə kə́rəpi, Tlamda kə gure zaka mbwara tlamda həlangə. 16Njə́ kutəra-ranjə kalə, mdi má mtə batə wavi; mə nggamə ndəma mdi asətəgwa tə́ njə. Mdi shə kə ala nata njə́ lə ntsə wə; a mdi shə mwa ba tsəramə nata njə́ wə. "Usa dabwaa tə́ njə́—njə́ Mdi kulə lə dənama batə wavi! 17Gə sha mbəlyi galipə, washə hyá ɓwa ghi lə galipə-hya wə. Washə hyá ngga tə galipə-hya kwa wdunya tsa mwa, tsá má mdi sənata vi dzəgə njə kəri tə wə; ngga hyá tə Hyalatəmwə, mdi kə nggə myi zaka wsha paɗə kəlama "ini, tazhe myi fá zərə-hya. 18Gə sha hyá, a hyá fəmə ghi-hya mə mələ tlə́nə ndərə, a hyá ndza ka mbəlyi kə mələ wsi tsapə wamara vi; ba hyá ɗaravə wsi lə pəla wassə tə́ mbəlyi má wsha və. 19Má mə mələ wsi kala tsa shə mənə, hyá dzəgə fə galipə tə́ ghi-hya məɓa tamwə, tsá kə dzəgə ndza ka dəgi lə dənama tə́ hyá tə wuntə vi; tsətsə dzəgə hyá tlayi mkyə ndangə. 20Timotawas, yatə wsi kə mbəlyi fətə na tə pəla dandərəa. Hwə tá paɗə vəcə fafashə ndza mbəlyi má zəli Hyalatəmwə gə, lə nggərə ghəpi rə bata mbweghe wsi ndza mbəlyi ka lə "sənata wsi," əkwə fashə va má-rahya sənata wsi. 21Təmburi má wuntyi mbəlyi kə gə nee, "Kə ntsəkulə yə́ lə sənata wsi," əkwə, má va sənata wsi-hya shə mwa, ba hyá hwə tá zəli hunkwa ra Yesu Kristi. Á barəka ra Hyalatəmwə njigwe lə myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\