2 Korinti 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus, mdi kə Hyalatəmwə kata tazhe ndza ka mdi kə mnə Yesu Kristi, lə səkə va dagwama-ramyi Timotawas; Dzəgə tə́ ikiliziya ra Hyalatəmwə pəlyə Korinti, ba mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tə hyə ká Akaya paɗə: 2Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Tlamda-myi Yesu Kristi nggə yə barəka ba hinigwe ra mni. 3"Usa tə́ Hyalatəmwə Ta ra Tlamda-myi Yesu Kristi, təmburi mdi lə zhihwi njə, a njə́ mdi kə vwi yə́ mə wamara wsi! 4Tə vwi yə́ njə mə paɗə bwanyə tə yə́, tazhe ba yə́ vwi paɗə mbəlyi tə sa bwanyə dadamə, səkə kə tsá kə Hyalatəmwə vweta yə́ tsa mənə. 5Kala tsá ndza yə́ sa bwanyə dabwaa ka kutə lə Kristi mwa, səkə kə Kristi tlayi vwigwa yə́ dabwaa dəwa. 6Má bwanyə sa tsa yə́, tazhe ba yə́ vweta yə, a yə tlayi mbə; má ba mbəlyi tləkəshə yə́ mwa, tazhe ba yə tləkəshəgwa, a yə kə́lə mungyalə lə səsəwihwi bwanyə kala ngayə́ dəwa. 7Wuri yə́ kə fətə ghi tə yə, a sənata nee, kala tsá ndza yə tə sa bwanyə ka kutə lə yə́, tsətsə dzəgə yə tlayi vwigwa ka kutə lə yə́ dəwa. 8Nggwasama, wuri yə́ kə "i ba yə sənata bwanyə kə yə́ savə tə hyə ká Asiya; təmburi bwanyə dyedyeki tsá kə fəyəgwa kwa ghi-yə́ tə nkwa shə—wuri kə mdashə dənama-rayə́ kashasha. Yə́ mwa ná, ba lantə ghi tá ndza təmwə lə mkyə; 9má tá təkə ghi-yə́ venkwashə ná, wuri mbəlyi kə tlantə kita kə pətlə yə́ dzəgwa hyə. Njə́a wsie mələtəgwa mwa tazhe ncətə yə́ nee, washə yə́ ngga tə ghi-yə́ wə; se tə Hyalatəmwə Mdi kə mbə nkwa lə mkyə səmə kwa hyə ngga yə́. 10Hyalatəmwə tsá kə yashə yə́ va bwanyə dzawə kə mtə tsa; njə́ mwa, tsá kə ya yə́ va bwanyə wamara vi. Tə njə́ fə ghi yə́, a njə dzəgə ya yə́ dzəgəndza dəwa mwa. 11Má yə mwa, vwi yə́ wa lə mələ adəwa tazhe yə́, a mbəlyi kúkulə "usa Hyalatəmwə səkwa təmburi barəka dzəgə Hyalatəmwə nggə yə́ səkə kə adəwa hyi-yə tsa. 12Má wsi kə yə́ dlama tə́, njə́ tsá kə yə́ sənata kwa mni-yə́ nee, ka nga Hyalatəmwə mbəlyi və́ yə́ ndza kwa wdunya; lə məhələ və́ yə́ mələ wamara wsi, lə mni kutə. Má ndanda mə ndza-rayə́ lə yə ná, vá njigwe yə́ lə hwi ɓwagə kala mələ mbəlyi ka nga wdunya lə ntsəkulə-hya wə; se lə hwi kutə ba zərəndza ra Hyalatəmwə njigwe yə́. 13Má wsi ɗafə yə́ tə́ yə mwa, lə mni kutə ɗafə yə́, a lə hwi ɓwagə wə; ndaka janggatə yə a ba sənata vəcə mə kasəkayə. "I-ra mwa ná, ba yə sənata məhələ-yə́ dandərəa, 14təmburi vá sənata yə ndzaranjəa dandərəa wə. Má tə vəci dzəgə Tlamda Yesu səkə dzəgəndza, yə dzəgə dlama tá yə́, kala tsá ndza yə́ dzəgə dlama tá yə. 15Təmburi mbərəsa-tara lə yə tsa mwa nda "i jilyə rá cika yə mə́, tazhe ba yə tlayi barəka ɓwagə zhigi. 16Má mə zəzi-ra tsəmi mə́ ná, wuri rá kə "i cika yə vi ndza rá kwa hunkwa kə li jilyə hyə ká Makidoniya; má kə zhinikəgwa rá mwa, ba rá zhini cika yə dəwa, a yə pəkə rá jilyə hyə ká Yahudiya mə́. 17Karə nə, mə tsá kə rá zhiweta ghi tá jilyə tá yə tsa ná, wuri rá kə fəyə hwi ɓwagə tá yə, tá təkə ghi-yə ná? Mə wsha kə rá hitəgwa tá mələ tsa mwa ná, waləka tazhe ghi-ra mələtə rá kala mələ mbəlyi ka nga wdunya ndza gə nee, "yə," a má kətərəmbwi mwa ná, "awə," əkwə lə hwi ɓwagə ná? 18Lə jiri Hyalatəmwə, má vəcə kə rá gətə yə, vá njigwe ka vəcə ɓwaɓwagə ndza mbəlyi gə nee, "yə" lə "awə" lə hwi ɓwagə wə; 19təmburi má Zəgwi ra Hyalatəmwə Yesu Kristi və́ yə́ lə Silwanas ba Timotawas gə yə vəcə-njə tsa nə, mdi kə gə vəcə ɓwaɓwagə lə hwi ɓwagə njə wə. Má njə́ ki, jiri tsá gə njə wamara vi lə mni kutə; 20njə́ tsá kə dzəgə cə zaka aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə myi paɗə. Təmburi tsətsə nda fətə ghi myi tə Yesu Kristi ka mdi jiri, a nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə mənə. 21Hyalatəmwə mwa, tsá kə fəyə myi ka nga Kristi, ba kata myi; 22wuri njə kə ɗafətə myi ka nganjə mbəlyi, a ba fəyə Mambəli-njə kwa mni-myi ka tsá kə ncətə nee, njə dzəgə kə́lə myi dzəmə tamwə dzəgəndza. 23Kwa kəma ra Hyalatəmwə, jiri tsá gə rá sha yə: tazhe yə zhiweta ghi rá tá jilyə Korinti, vashə mni-yə ɗantəgwa va vəcə-ra venkwashə! 24(Ka tlamda-yə yə́ mə zəli wə; ka nggə yə "də́walə" yə́ kwa ghi-yə mwa wə, təmburi wuri yə kə njigwe lə dənama mə zəli Kristi.) Tazhe vwi yə gə yə vəcə rá mamə, a yə ndza lə dlama kwa mni-yə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\