2 Korinti 10

1Yira Bulus lə ghi-ra, tə gədyi yə rá—yira kə mbəlyi gə nee, kala masələmi rá va nggadləni, a na rá mə yə, kwə; a má kyə-kyə rá ná, ba rá gə vəcə lə dənama kala mdi kə dzawə, əkwə. Yira gədyi yə, nggwasama, lə barəka ra Kristi, mdi lə məhələ ba zərəndza: 2hitəwagwa tá səkə-ra tá yə, vashə rá ndza ka mdi kə dzawə va tsəli ndza-rayə tsa. Təmburi wuri rá kə mputə kwa mni-ra, a rá dzəgə ndza ka mdi kə dzawə tə́ mbəlyi kə gə nee, məhələ mbəlyi ka nga wdunya, tsá va yə́, kwə hyá fashə. 3Jiri pakatə, mandara yə́ ndza kwa wdunya, má mpa mələ yə́ mə tlə́nə Kristi, səkwa tə və wsha rə wdunya wə; 4a ka mpa yə́ lə wsha kə mpa ra mbəlyi ka nga wdunya mwa wə—dənama ra Hyalatəmwə tsá mpa yə́ lə, tazhe gurehwi dənama ra Shatari! 5Lə dənama ra Hyalatəmwə tsa la ká nggərə ghəpi fashə yə́, ba wamara wsi kə ɓwa ghi kə nka nkwa kə sənata Hyalatəmwə; lə dənama ra Hyalatəmwə, ndaka kə́lə zəzi mbəlyi yə́ səkə tá Hyalatəmwə, a mbəralyə məhələ-hya paɗə ka tsá kə nggərəkə həwə tə́ Kristi. 6Wuri yə́ kə hitəgwa tazhe "yə́ wamara mdi má həwəshə vəcə Tlamda mə yə, a na dyi mbəlyi mə yə kə ncətə yə́ nee, tə həwə vəcə Tlamda yə. 7Bwanyə-yə nə, yə ndza nə mdi waləka pəlyə təmbwi-təmbwi kwa kəma kalə; ka nə ndza ra məhələ mdi yə wə. Má ba wuntə mdi ɓwa ghi lə ndza-ranjə ka nga Kristi, zəzitə mdi shə nee, nga Kristi yə́ dəwa. 8Mandara yira ndza ɓwa ghi dabwaa kashasharankwa lə dənama kə Tlamda nggə yə́ mbweghe-yə nə, vá zhə rá həwə və wə; təmburi tazhe vwi yə a tləkəshə yə tlayi dənama shə yə́—tazhe ɗantə yə wə. 9Təmburi tsətsə, washə yə fəyə dləparamə ndza rá ɗafə tə́ yə ngyi ka wsi kə dakə yə wə. 10Má kwə wuntyi mbəlyi fashə, dləparamə ndza rá ɗafə ngyi nə, dzawə wghyananakə vəcə tə, lə dənama; a má vi ndza rá pəlyəɓa tá yə, dənama tá rá wə; vəcə-ra mwa, wsi mə wə, əkwə hyá. 11Má mbəlyi kə gə vəcə fashə kala tsa shə nə, ba hyá sənata nee, má vəcə ndza rá ɗafə tə́ yə, lə vəcə gə rá tə́ yə vi ndza rá pəlyəɓa tá yə, tsá kutə hyá; ka gə vəcə yə́ ɓwagə wə. 12Ka fə ghi-yə́ yə́ ka kutə lə mbəlyi kə fali ghi-hya wə; a ka dzəgə ghi-yə́ yə́ lə hyá mwa wə. Mbəlyie hyi nə, bata wtlungwə hyá ndangə! Lə kwavati-hya dzəgə ghi-hya hyá kalə, ba lə wsi kə hyá sənata dabatlyəa mə ngahya zəzi fashə. 13Má yə́ kwa ngayə́ ki, ka ɓwa ghi yə́ mdashə dənama-rayə́ wə; se dənama kə Hyalatəmwə nggə yə́ tazhe mələ tlə́nə-njə, tsá ɓwa ngayə́ ghi yə́ lə. Má tlə́nə-njə tsa mwa, njə́ tlə́nə-yə́ tə́ yə! 14Kə mdashə dənama kə Tlamda nggə yə́ yə́ mə gə vəcə kala tsa wə, təmburi yə́ mbəlyi kə atərə jilyə tá yə tazhe gə yə habarə Kristi. 15Ka ɓwa ghi yə́ lə tlə́nə və́ wuntyi mbəlyi atə mələ wə; se tlə́nə və́ Hyalatəmwə nggə yə́ ka mələ, tsá ɓwa ghi yə́ lə. Má wsi və yə́ mənə, njə́ nee, ba mbərəsa-rayə mtsəhətəgwa dabwaa, tazhe ba tlə́nə-yə́ tə́ yə yetəgwa, 16a yə́ gə habarə Yesu tə́ mbəlyi tə wuntyi hyə dadamə pəlyəɓa dəwa. Ka ɓwa ghi yə́ lə tlə́nə və́ wuntə mdi atə mələ-njə ka ngayə́ wə— 17kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Wamara mdi kə "i ɓwa ghi, kasha njə ɓwa ghi lə Tlamda!" əkwə. 18Mdi kə humə ghi-njə, tsá fá vəcə-njə mbəlyi wə—se mdi kə Tlamda humə njə́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\