2 Korinti 11

1Kələtə wa mungyalə lə vəcə rə bata dzəgə rá gə tsa—kə fatə yəw? 2Wuri dlya rə yə kə dzəgwa mni-ra, kala tsá kə dzəgwa mni Hyalatəmwə; wuri rá kə cimyi kwa mni-ra, a yə fəyə paɗə "ighi-yə tə Kristi, təmburi wuri yə kə ndza kala digəlyi má ala mələtə wsha sasəwe kə rá zhela kwa wa tə́ Kristi ka mwə́ njə́. 3Má mwa ki, tə ɗa rá nggadləni vashə mbəlyi dzəgə nggutə yə fashə (kala tsá kə shishi nggutətə Hawwa"u lə ntsəkulə), a yə dzəgə hwə tá "intə Kristi lə mni kutə. 4Təmburi ndaka ɗa yə yə tá vəcə tsangwi zazamə mə́: má ba wuntə mdi səkə tá yə fashə, a gə yə vəcə mbweghe wuntə Yesu, damə lə tsá və́ yə́ gə yə vəcə-njə tsa ná, ndaka kə́lə vəcə mdi shə yə lə pəla ɓwagə; má ba wuntə mdi gə vəcə lə wuntə mambəli, tsá damə lə Mambəli Hyalatəmwə kə yə tlayi ki, á tára səkə lə wuntə "habarə ndərə" damə lə nga Yesu mwa, ndaka ɗa yə yə tá vəcə-njə ngyi fashə dəwa. 5Má mbəlyi mə yə kə fəyə ghi-hya ka mbəlyi kə mnə Yesu ngyi nə, vá mdashə rá hyá mandara batlyə wə. 6Mandara yira ndza məzhizhi mə gə vəcə, məzhizhi rá mə sənata wsha wə; wuri rá kə ncətə yə tsa tə gambala mə wamara wsi və́ rá mələ. 7Karə nə, wtə va rá lə tsá kə rá wtəntə ghi-ra tazhe vwi yə, vi kə rá gətə yə vəcə habarə ndərə səkə va Hyalatəmwə fashə kəlama yiwi "u"wi va yə ná? 8Wuntyi ikiliziya, tsá vá vwi rá lə "u"wi venkwashə; wuri rá kə nggərəkə bwanyə tə́ hyá tazhe vwi yə dye. 9Mandara vi kə tiki ɗa rá, vi ndza rá pəlyəɓa tá yə, vá yiwi kwaba rá va yə mandara kutə wə; nggwasama-ramyi kə shika pəlyə Makidoniya, tsá vá fə rá lə kwaba-rahya. Təmburi tsətsə nda kə́lyə rá kə nggə yə bwanyə, lə yiwi wsi va yə; wuri rá kə mputə kwa mni-ra nee, ka fə bwanyə rá kwa ghi-yə wə. 10Lə barəka ra jiri Kristi va rá, mdi shə ba nkatə rá kə ɓwa ghi-ra lə wsie tə paɗə hyə ká Akaya wə. 11Təmburi waá nda kə́lyə rá kə yiwi wsi va yə ri? Təmburi má-tara "i yə mənə ná? Wuri Hyalatəmwə kə sənata "i-ra "intə yə. 12Mə mələ wsi kala tsa, yira "i nkatə wuntyi mbəlyi kə fəyə ghi-hya ka mbəlyi kə mnə Kristi kə ɓwa ghi fashə nee, tlə́nə kutə tsá mələ hyá lə ngayə́, əkwə hyá. 13Má tsəli ngyingyi mbəlyi nə, mbəlyi kə mnə Kristi hyá ndangə wə; tlətle mnyə tsá mələ hyá fashə. Wuri hyá kə nggutətə nkwa lə vəcə-hya tsa. 14Wsi kə ghiri njəa wə, təmburi balə Shatari lə ghi-njə ki, tə nggutə nkwa njə lə fəyə ghi-njə ka mdi kə mnə Hyalatəmwə, tsá lə nggamə; 15təmburi tsətsə, vá ndza njə ka wsi kə ghiri, a na mavalyi hyi Shatari kə mbəralyə ghi-hya kapara mavalyi hyi Hyalatəmwə kə mələ tlə́nə jiri tazhe nggutə nkwa fashə wə. Má dzəgəndza, hyá dzəgə tlayi nəbwa səkə va Hyalatəmwə, kaləkalə lə wsha ntintimye və́ hyá mələ ngyi. 16Yira zhini gə sha yə mwa, washə yə fəyə rá ka bata wə; a má ba yə fəyə rá ka bata mənə, á yə fatə vəcə-ra, tazhe ba rá tlayi nkwa kə ɓwa ghi-ra batlyə. 17Má vəcə ndza rá gə tsa ndzaranjəa, vəcə kə Tlamda gə sha rá a rá gə wə; vəcə rə bata-tara shə, tsá gə rá ka ɓwa ghi-ra. 18Má kala tsá ndza njə nee, kúkulə mbəlyi kə ɓwa ghi-hya va kulə-hya mənə ki, yira ɓwa ngara ghi dəwa kala ngahya. 19Má yə kwa ngayə, lə ntsəkulə yə—a ba yə nka tləmə tá mbəlyi bataa hyi, a ɗatə yə tə́ ɓa! 20Ndana vá tsəkwə wsi va yə, a na mbəlyie hyi fə yə ka mava-rahya wə; ndaka wsə paɗə wsha-yə hyá, a wdlahwi yə. Mandara hyá wshəntə yə, á tára nggə yə baləma ná, ndaka həwəshə vəcə-hya yə ɓa! 21Má yə́ ki, vá mələtə wsi həwə yə́ tə́ yə kala tsa wə, ndana ba yə wshəntə yə́ mwa. Á yə fatə vəcə rə bata-tara tsa: wamara wsi kə mbəlyie hyi ɓwa ghi-hya lə ná, ndaka ɓwa ghi rá lə wsi shə dəwa. 22Má ba hyá gə nee, ká Ibraniya hyá, kwə hyá, mdi ká Ibraniya rá dəwa; má ká Isra"ila hyá, kwə hyá, mdi ká Isra"ila rá dəwa; shi ra Ibrahim hyá, kwə hyá, shi ra Ibrahim rá dəwa. 23Má ka mavalyi hyi Kristi hyá, kwə hyá, yira mdashə hyá paɗə lə ndza ka mava ra Kristi. (Vəcə rə bata-tara tsa dye!) Yira mdashə hyá paɗə lə səsəwihwi bwanyə səkwa tə zəli Kristi: dadyie tlə́nə-ra, mdashə ngahya kashasharankwa. Kə falagwa rá kwa furəshina kúkulə zhigi; kə nkəntə rá mbəlyi lə kurəpyi kúkulə ndangə mwa; kúkulə zhigi və́ rá və nkwa kə mtə. 24Mcifə zhigi və́ ká Yahuda nkə rá lə kurəpyi mamakəmtsi-wtliyighitə; 25ka makənə zhigi nkəntə rá ká Roma lə dəla mwa; patlə vi mbəlyi ləlatə rá lə pəlyə́ ka pətlə. Makənə zhigi mwa və́ kwambawali ndza rá kwa huhushintəgwa tə tsadi; kwa yemyi tsadi və́ rá hya huncikkə, vərə lə vəci. 26Kə ntahəvə ntahə rá kúkulə mə tlə́nə-ra; kə savə bwanyə rá va dələ ba va ká fasa nkwa mə ntahə-ra tsa mwa. Nggwasama hyi-ra ká Yahuda lə ká kyə má zəli, tə və rá hyá ka pətlə. Má ba rá dzəmə wuntə mələmi, bwanyə tsá sa rá va mbəlyi mə mələmi shə; má ba rá ntahə mə gamba, á tára kwa kwambawali tə tsadi, bwanyə tsá sa rá mə dəwa. Má wuntyi mbəlyi kə tlətle mnyə, a gə nee, mbəlyi kə zəli hyá, əkwə fashə, və́ hyá və rá ka pətlə. 27Dabwaa ndangə bwanyə və́ rá savə dye! Dadyie tlə́nə kwa ghi-ra mwa: kúkulə zhigi ná, vá li rá tá hya wə. Ala rá ndza lə ndəra ba má va tiki wsi kə zəmə, ka ɗa ntikwə zhigi; tə wuntə vi, tə zhə rá ntatlə dabwaa va tiki wsha kə la va rá. 28Kandə rá gətə yə həlangə wsha kə mələtə rá gwa wə. Wamara vi ndangə dlənata ghi-ra rá səkwa təmburi ya paɗə ikiliziya mwa, tazhe ndza-rahya kulingə mə zəli. 29Wamara mdi mə ikiliziya kə njigwe ka mdi má dənama tə́ ná, tə zhə rá njə kwa mni-ra; má ba wuntə mdi dzəmə mələ tlə́nə bikyi ná, ndaka zhə rá njə mə gwa-tara dabwaa. 30Ka ɓwa ghi-ra rá lə dənama-tara wə; se wsha kə ncətə tiki dənama-tara, tsá ɓwa ghi rá lə. 31(Hyalatəmwə Ta ra Tlamda-myi Yesu Kristi, wuri njə kə sənata jiri vəcə gə rá—"usa tə́ njə́ batə wavi!) 32Má vi ndza rá pəlyə Dimashku, ba nggwaməna kə mələ tlə́nə tə́ mbəgə-hya Aritas fəyə mbəlyi-njə tá mnyə pali kə jakə mələmi tazhe tsə́ rá mə́; 33ba mbəlyi kələntə rá kwa kwacike səkwa tə wurə tə mahwalə kə dləmə mələmi tsa cacika, a ba rá mbə́lə va njə́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\