2 Korinti 12

1Ɓwa ghi-ra tsa nə, wuri kə ndza ka wsi fashə. Mandara njə ndza tsatsa, kə "i gə yə vəcə rá mbweghe wsi və́ mbəlyi nata a ba fatə səkə va Tlamda məɓa tamwə. 2Wuntə mdi kə zəli tsá shə, tsá kə rá sənata njə́; va mungə-fwarəghitə ɓeshi, kətə kə Hyalatəmwə kətə njə́ dzəmə tamwə, tityi məɓa, ka ncərəshə wsi tə́ njə́. Vá sənata rá nee, á tára lə tlyi gwa-ranjə kətəgwa njə dzəmə, á tára mambəli-njə tsá kə dzəmə kalə wə; se Hyalatəmwə kalə, tsá kə sənata. 3Má tsá kə rá sənata, njə́ nee, dzəmə tamwə dzəmə njə. (Kala tsá kə rá gə sha yə, vá sənata rá nee, á tára lə tlyi gwa-ranjə kətəgwa njə dzəmə, á tára mambəli-njə tsá kə dzəmə kalə wə; se Hyalatəmwə kalə, tsá kə sənata.) 4Má məɓa tamwə tsa, ba mdie fatə wuntyi vəcə ndəma mdi kwa wdunya tsəramə gətə; ba mbəlyi nkatə njə́ kə gə vəcəa tə́ wuntə mdi. 5Má mdie, njə́ tsá ɓwa ghi rá lə; a má lə ghi-ra, ka ɓwa ghi rá wə—se tiki dənama-tara, tsá ɓwa ghi rá lə. 6Mandara yira ndza "i ɓwa ghi-ra mə́, ka ndza vəcə-ra ka vəcə rə bata wə, təmburi jiri tsá gə rá. A má mwa, ka ɓwa ghi-ra rá wə; təmburi vá "i rá ba mbəlyi fəyə rá ka mdi kulə mdashə nənə-hya nənə wsi mələ rá lə vəcə gə rá wə. 7Má təmburi wsha kə Hyalatəmwə ncətə rá məɓa kúkulə ngyi, ba njə nggə rá wuntə bwanyə kə zhə rá mə gwa, kala wsi kə Shatari mnəkə ka ɗa rá—tazhe nka rá kə vulə ghi-ra lə ɓwa ghi. 8Makənə zhigi və́ rá gədyi va Tlamda, a njə kələntə bwanyə kə ɗa rá tsa kwa ghi-ra. 9Má Tlamda mwa, ba gə sha rá nee, "Barəka-tara nə, wuri lə na; təmburi səkə kə tiki dənama-ranga tsa dzəgə kulə dənama-tara ncəgwa," əkwə sha rá. Təmburi tsətsə mənə, tə dlama rá va tiki dənama-tara tsa, a ɓwa ghi lə—tazhe ba dənama ra Kristi njigwe ka tsá kə vwi rá. 10Təmburi tsətsə, tə dlama rá ndangə va tiki dənama-tara tsa, lə wshəntə ndza mbəlyi wshəntə rá a ɗa rá fashə tsa, ba zaka mbwara wsha dzawə-dzawə ndza tawa rá səkwa təmburi Kristi; təmburi tiki dənama va rá, tsá kə mələtə nda ndza rá lə dənama ra Kristi. 11Má ɓwa ghi-ra tsa, kala vəcə rə bata! Yə mwa tsá kə fəmə rá mə gə vəcə kala tsa shə; yə lə ghi-yə, tsá kə hitəgwa a yə humə rá mə́. Má mbəlyi fafashə mə yə kə fəyə ghi-hya ka mbəlyi kə mnə Kristi kə mdashə nkwa paɗə ngyi nə, vá mdashə rá hyá lə wsi, mandara rá ndza ka wsi fashə wə. 12Má wsha kə ncətə nee, mdi kə mnə Yesu rá ndangə ná, wuri kə mələtəgwa tə́ yə; kúkulə wsha kwatsəka kə rá mələtə kwa ntsə-yə lə dənama ra Hyalatəmwə ba lə mungyalə. 13Waá wsha kə wuntyi ikiliziya tlayi, tsá kə yə ndyarə və mənə ri? Náa, təmburi tsá kama rá gədyi "u"wi va yə tə tlə́nə və́ rá mələ yə nda ɗantəgwa mni-yə mənə ná? Ntivintə rá wa wsi tsa! 14Na njə́a tsə́, wuri rá kə hitəgwa ndzaranjəa tazhe jilyə cika yə ka kwá makənə zhigi. Ka nggə yə bwanyə rá mwa, a na rá kə jilyə tá yə wə, təmburi "u"wi-yə tsá kə rá və wə; yə lə ghi-yə tsá kə rá və. Nggwasə ɗingə mbəlyi kukulə-hya wə; mbəlyi kukulə tsá kə ɗingə nggwasə-hya lə wsha. 15Kala ta-rayə rá: wuri rá kə ɗatə yə tá zantə paɗə wsha va rá, balə rá lə ghi-ra, tazhe vwi yə. Ndana má kə "i yə rá dabwaa kala tsa mwa ná, a ndaka wtəntə "i kə yə "i rá yə ná? 16Má kwə wuntyi mbəlyi mə yə, mandara yira má nggə yə bwanyə vi ndza rá pəlyəɓa tá yə, wuri rá kə nggutətə yə lə ntsəkulə, a wdlahwi yə mə mbəlyi kə rá mnəkə jilyə tá yə, kwə hyá. 17Karə nə, ala rá wdlahwi yə lə dlərəbi mə mbəlyi kə rá mnəkə ngyi ná? 18Vi kə rá gə sha Titus, a njə jilyə tá yə lə wuntə dagwama-ramyi məsəbə-njə tsa ná, kə ɗahwi yə Titus lə dlərəbi ná? Tsá kutə məhələ-njə lə ngara huri? Hunkwa kutə tsá zəli rá lə njə́ mə tlə́nə kə Hyalatəmwə nggə yə́ tsa dəwa huri? 19Ndana má zəzi-yə alandza mə́ ná, yə́ gə vəcə tsa tazhe kələntə ghi-yə́ shilyə mə wtə vəcə kwa ntsə-yə wa?! Njə́a wsi gə yə́ wə. Má gə vəcə-yə́ tsa, nggwasama, tazhe vwi yə a tləkəshə yə mə zəli Kristi; kwa kəma ra Hyalatəmwə lə ghi-njə və́ yə́ gə vəcə ka nga Kristi mbəlyi. 20Má kwə ghi-ra akə, má vi kə rá dzəgə jilyə tá yə, yira dzəgə tawa yə fashə, damə lə tsəli ndza kə rá "i yə, yə ndza mə; má tsətsə njə, ka dzəgə rá ndza tá yə kala tsá kə yə "i mwa wə. Kwə ghi-ra akə, má kə jilyə rá tá yə, yira dzəgə tawa wsha ntintimye kala mpa rə mnyə ba shíshi, lə mni mbəlyi tə mpwə, lə mbəlyi kə "intə ghi-hya kalə, lə ká fəfəlyi mnyə, lə ká ndəgwara, lə ká ɓwa ghi fashə, lə zaka mbwara wsha gwarə-gwarə. 21Kwə ghi-ra mwa dəwa ki, má kə jilyə rá, Hyalatəmwə dzəgə fə rá mə həwə kwa ntsə-yə, lə ɗantəgwa ra mni kashasha va mbəlyi má wtubyi a hwə tá mələ wsha sasəwe lə nyə səri lə zaka mbwara wsha ntintimye və́ hyá mələ tsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\