2 Korinti 13

1Njə́a jilyə kə rá "i jilyə tá yə tsa, kwá makənə jilyə-ra. Á yə zəzitə lə vəcə kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Se lə sakida ɓwagə, a na njə má makənə, nda səkə mbəlyi "yə́ mdi kə mələtə wsi ntimye," əkwə. 2Vi ndza rá tá yə mə kwá ɓwagə jilyə-ra, wuri rá kə "yəmə mbəlyi kə dzəmə mələ bikyi, lə paɗə wuntyi mbəlyi mə yə; má ndzaranjəa dəwa, yira "i zhini "yəmə yə, mandara rá ndza səfə má jilyə tá yə. Má kə jilyə rá mənə mwa, dabwaa dzəgə rá ɗa mbəlyi má wtubyi mə yə—kandə yə hwə və wə. 3Yə "i nata wsha kə ncətə nee, Kristi tsá kə nggə rá vəcə kə rá gə, kwə yə ná? Nata shə yə! Təmburi Kristi nə, ka ndza njə ka mdi má dənama tə́ mə "yə́-njə "yə́ yə wə; ka mdi lə dənama dabwaa ndangə dzəgə njə ɗa mbəlyi mə bikyi. 4Mandara mbəlyi patlətə njə́ tə wci kala mdi má dənama tə́, lə dənama ra Hyalatəmwə mbə́təgwa njə. Tsətsə ndza-rayə́ dəwa mwa: mbəlyi má dənama tə́ yə́ mə́; a má mə ndza-rayə́ tá yə, lə dənama ra Hyalatəmwə gə vəcə yə́ səkə kə daɓətəgwa-rayə́ lə Kristi. 5Dzarata wa ghi-yə, a ba yə vərahəvə ndza-rayə tsə́: tə zəli Kristi yə pakatə ná? Kasha wa dzarə ghi-yə ndangə: vá sənata yə nee, tá yə Yesu Kristi huri? Náa, "Krista" əkwə yə mbweghe-yə fashə lə wtá ra mnyə kalə ná? 6Má yə́ kwa ngayə́ ki, má kə dzarəshə yə́ yə, yə dzəgə sənata nee, ka nga Kristi yə́ pakatə. 7Tə mələ adəwa yə́ tə́ Hyalatəmwə, vashə yə dzəgə mələ wsi ntimye. Má adəwa mələ tsa yə́ mwa, tazhe ba ndərə tlə́nə-yə́ tə́ yə ncətəgwa tə́ mbəlyi wə; a tazhe ba yə zəli hunkwa ra jiri talala, mandara yə ndza tə fə yə́ ka mbəlyi kə ndyarə va zəli hunkwa tsa. 8Təmburi kandə yə́ nggərətə ghəpi jiri wə; se zəli jiri tsá mələ yə́. 9Mandara yə́ ndza ka mbəlyi má dənama tə́, tə dlama yə́ ndangə va ndza-rayə lə dənama kwa ngayə; má adəwa-rayə́ tə́ Hyalatəmwə, njə́ nee, ba yə dzətə kəma, a ndza ka mbəlyi lə dənama dabwaa kashasha mə zəli. 10Təmburi tsətsə nda ɗafə tsa vəcəa rá tə́ yə hataba, nda səkə rá jilyə tá yə. Təmburi má kə jilyə rá tá yə, kə "i rá ba rá ndza ka mdi kə dzawə tə́ yə lə dənama kə Hyalatəmwə nggə rá wə; təmburi tazhe tləkəshə yə tlayi dənama tsa rá, a tazhe ɗantə yə wə. 11Ndzaranjəa, nggwasama, kasha wa dlama! Nkatə wa tləmə tá vəcə-ra tsa, ba yə yimitə ndza-rayə talala; daɓətə wa ghi ba yə fəyə zəzi-yə ka kutə, ba yə njigwe kulingə lə kwavati-yə, kəlama wuntə wsi kwalyə yə. Má Hyalatəmwə mwa, njə dzəgə ndza lə yə, a nggə yə "ighi ba hinigwe ra mni. 12Cikata wa ghi-yə paɗə, lə cikagwa rə "ighi. 13Paɗə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tə nkwaa mwa, tə cika yə hyá. 14Á barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi, ba "ighi Hyalatəmwə, lə Mambəli Hyalatəmwə, njigwe lə myi paɗə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\