2 Korinti 2

1Ba rá gə məghi-məghi-ra nee, ka zhini rá jilyə tá yə ndzaranjəa vashə rá ɗantə yə mni-yə wə, əkwə rá. 2Təmburi má ba rá ɗantə yə mni mwa, waá mdi kə dzəgə nggə rá dlama ri? Mamə, yə mbəlyi kə nggə rá dlama; a tsəma dzəgə rá ɗantə mni-yə mənə ri? 3Təmburi tsətsə nda səkə rá ɗafətə yə ɗarəwali tsa vəcirəɓa, tazhe ba yə hitə wamara wsi nda səkə rá jilyə tá yə. Vá "i rá ba mni-ra ɗantəgwa va ndza-rayə, a na rá kə jilyə tá yə wə; təmburi yə mbəlyi ndza rá dlama lə mə́. Wuri rá kə sənata mwa, má ba rá jilyə tá yə kəlama dlama kwa mni-ra, ka dlama yə dəwa wə. 4Jiri, má vi kə rá ɗafətə yə ɗarəwali tsa ná, wuri mni-ra kə ɗantəgwa va yə kashasha ndangə—se ndaka wdiwdi ntahuni rərəɓɓi. Tazhe ɗantə yə mni-yə ɗafətə rá kala tsa wə; a tazhe ba yə sənata nee, wuri rá kə "i yə dabwaa ndangə. 5Ba yə sənata mwa, má mdi kə mələtə wsi ntimye kə rá ɗafətə yə ɗarəwali mbweghe-njə tsa nə, tə́ rá mələtə njə wə; a tə́ yə mələtə wsie njə, ndanda tə́ wuntyi mbəlyi mə yə. (Mə gə vəcə kala tsa, vá "i rá ba rá ndza ka mdi kə dzawə tə́ yə wə.) 6Má tsəli "yə́ kə dyi mbəlyi mə yə "yətə mdi shə tsa ná, wuri njə lə tsatsa. 7Ndzaranjəa mənə ná, ba yə ntivirəntə wsi ntimye və́ njə mələtə tsa, a ba yə kə́lə njə́ lə mni kutə, a nilikirəshə mni-njə, vashə njə hwə tá zəli kashasha va mni-njə kə ɗantəgwa tsa. 8Təmburi tsətsə, yira gədyi yə, ncərətə wa "ighi tə́ njə́, a njə sənata nee, ndana wuri yə kə "i njə́ pakatə. 9Má wsi kə mələtə nda səkə rá ɗafətə yə vəcə dzawə tsa venkwashə, tazhe ba rá dzarəshə yə, á tára ka həwəshə vəcə-ra yə mə wamara wsi. 10Má kə ntivirəntə wsi yə tə́ mdi, wuri rá kə ntivirəntə tə́ mdi shə dəwa. Má wsi kə rá ntivirəntə tə́ mdi mwa (ndərə wsi shə ndangə tsəramə ntivirəntə rá tə́ mdi) ná, tazhe yə ntivirəntə rá kwa kəma ra Kristi— 11vashə Shatari tsəhwi myi, a gurehwi myi fashə; təmburi wuri myi kə sənata wsi kə Shatari "i mələ lə myi. 12Má venkwa kə rá dzəgwa Taruwasa tazhe gə habarə Kristi tə́ mbəlyi, ba Tlamda mnəntə rá hunkwa dabwaa tazhe gə vəcə-njə kwaɓa; 13a má məhələ-ra mwa, vá hinigwe təmburi má-tara tawa dagwama-tara Titus kwaɓa wə. Təmburi tsətsə, ba rá gə sha mbəlyi kwaɓa nee, "Yira li; ngayə ndza mənə," əkwə rá, ba rá li jilyə kwa Makidoniya ka və Titus. 14"Usa tə́ Hyalatəmwə lə barəka-ranjə! Wamara vi pəkə yə́ njə, a yə́ gurehwi nkwa mə gə vəcə-njə, lə barəka ra Kristi. Kala ɓurədyi zəzəmwi zərə kə wtləshə nkwa paɗə mwa, ba Hyalatəmwə mələ tlə́nə lə yə́, a yə́ gə habarə Kristi tə́ paɗə mbəlyi bakəma. 15Kala ɓurədyi zəmwi zərə yə́ tə́ Hyalatəmwə dəwa, təmburi habarə Kristi ndza yə́ wtləshə nkwa lə tsa. Mbəlyi kə tlayi mbə, lə mbəlyi kə za-za, tə fə́fa zəmwi-njə hyá həlangə. 16Má tə́ mbəlyi kə za-za ngyi ná, kala zəmwi mtə yə́ tə́ hyá; a má tə́ mbəlyi kə tlayi mbə ná, kala zəmwi ɓurədyi dazərəa yə́, tsá kə səkə lə vəcə mkyə má kəri. Waá mdi lə dənama tsəramə mələ tlə́nəa mənə ri? 17Má yə́ nə, ka fə vəcə Hyalatəmwə yə́ ka wsi kə tlayi kwaba səkə tə, kala mələ wuntyi mbəlyi kúkulə wə dye! Má kala tsá ndza njə nee, Hyalatəmwə tsá kə kata yə́ ba mnəkə yə́, lə jiri gə vəcə-njə yə́ lə mni kutə kwa kəma-ranjə, ka mavalyi hyi Kristi ndangə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\