2 Korinti 3

1Karə dəwa nə, má tá təkə ghi-yə, ɓwa ghi wsi mələ yə́ ná? Yə́ səkə lə vəcə kə ɗafətəgwa ka sakida ra məhələ-yə́ tazhe ba yə kə́lə yə́, a na yə́ kə jilyə tá yə, kala tsá ndza wuntyi mbəlyi mələ ná? Vá tsəkwə wsi va yə́ lə ɗarəwali kala tsa wə. Ka yiwi ɗarəwali kala tsa shə yə́ va yə nda səkə yə́ li dzəgə tə wuntə nkwa mwa wə. 2Yə lə ghi-yə, sakida ra məhələ-yə́ yə; kwa mni-yə ɗafətəgwa vəcəa mwa, tə gambala—ndaka janggatə wamara mdi, a ba sənata nee, 3Kristi lə ghi-njə tsá kə ɗafətə vəcəa kwa mni-yə səkə kə habarə ndərə kə yə́ gətə yə! Má vəcə Kristi kwa mni-yə tsa mwa, tə pəlyə́ ɗafətəgwa njə lə wsi kə ɗafə kala wada ra Musa wə; a kwa mni-yə ɗafətəgwa njə lə Mambəli Hyalatəmwə. 4Yə́ gətə tsa vəcəa təmburi yə́ sənata nee, Hyalatəmwə tsá kə kata yə́ tá tlə́nəa səkə kə Kristi. 5Má yə́ lə ghi-yə́, dawi dənama-rayə́ ka mələ tlə́nəa; a səkə va Hyalatəmwə dənama kə mələ tlə́nə-njə tsa— 6təmburi njə́ mdi kə kata yə́, a fəyə yə́ ka mbəlyi tsəramə mələ tlə́nə gə habarə məlifyi aləkawalə-njə tsa. Má vəcə aləkawalə tsa, vá ndza ka vəcə wada kə ɗafətəgwa, a mbəlyi ya wə; vəcə Mambəli Hyalatəmwə tsa shə. Má wada ra Musa kə ɗafətəgwa zamə nə, mtə tsá kə́lə njə səkə tə́ mbəlyi; a má Mambəli Hyalatəmwə, mkyə tsá nggərəkə njə tə́ mbəlyi. 7Má wada ra Musa tsa mwa, tə pəlyə́ ɗafətəgwa njə zamə. Kulə Hyalatəmwə mwa, ba ncətəgwa wanggə, vi kə Musa səkə lə wada tsa—ba kəma ra Musa mbələ wanggə venkwashə. Ká Isra"ila mwa, kandə hyá fətə ntsə-hya tə kəma ra Musa ka nənə njə́ va mbələ-njə wanggə tsa wə. (A má tamakə batlyə mwa, ba mbələ tsa kəri.) Má kala tsá ndza njə nee, lə kulə dabwaa kala tsa səkə wada ndza kə́lə mtə səkə tə́ mbəlyi nə, 8sakwa-ma kulə Mambəli Hyalatəmwə ná? 9Má kala tsá ndza njə nee, dakuləa wada kə mələrəshə kita ra mtə tə́ mbəlyi tsa, sakwa-ma tlə́nə Mambəli Hyalatəmwə kə mbə nkwa tsa ná? 10Ndaka gə myi pakatə nee, má kulə wada zamə tsa, kulə ndangə mə́ wə; təmburi wuri nga Mambəli kə mdashə tsá zaməa kashasha! 11Má kala tsá ndza njə nee, dakuləa wada zamə tsa, a və́ wadaa ndzatagwa nda səkə njə kəri wə, sakwa-ma kulə məlifyi aləkawalə Hyalatəmwə tsa, tsá kə dzəgə ndza batə wavi ná? 12Səkwa təmburi məlifyi aləkawalə Hyalatəmwə tsa nda ntsitəgwa yə́ tá gə vəcə Hyalatəmwə lə dənama kəlama nggadləni; 13ka mbwə wsie yə́ kala tsá kə Musa mələtə zamə wə. Təmburi Musa, wuri kə mbushə kəma-ranjə lə wsi, vashə ká Isra"ila nata kəri mbələ kə wangəshə kəma-ranjə tsa. 14Mni ká Isra"ila, wuri kə nkələtəgwa pakatə; rapə tə vi ɓeshi tsa mwa, wuri wsie kə mbushəgwa va hyá, vi ndza hyá tə jangga dləparamə aləkawalə kə mputəgwa zamə tsa. Se mdi səkə daɓətəgwa lə Kristi nda səkə wsi kə mbushə ntsə-njə tsa kələntəgwa. 15Rapə tə vəci ɓeshi tsa, vi ndza hyá tə jangga wada ra Musa, wuri wsie kə mbushəgwa va hyá—kandə hyá sənata wə. 16A má ba wamara mdi mbəralyəgwa səkə tá Tlamda, wsi kə mbushə ntsə-njə tsa dzəgə kələrəntəgwa, a njə nə nkwa. 17Má "Tlamda" mə vəcə tsa ki, njə́ Mambəli Hyalatəmwə; má mdi ndza Mambəli Hyalatəmwə kwa mni-njə, wuri mdi shə kə tlayi kambi rə ghi-njə. 18Má paɗə-myi, tə ncə kulə Tlamda myi lə kəma wassə, tsá má mbushəgwa mənə. Mambəli Tlamda mwa, tə mələ tlə́nə njə kwa mni-myi, tazhe ba myi mbərə, a ndza lə məhələ Tlamda talala, a kulə-njə mbələ tá myi wanggə kashasha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\