2 Korinti 4

1Hyalatəmwə tsá kə nggə yə́ tlə́nə tsa, lə zhihwi-njə; təmburi tsətsə, kandə yə́ dakəshəgwa və wə. 2Wuri yə́ kə dlənata paɗə wsha "yagarə təmbwə-təmbwə fashə; ka nggutə nkwa yə́, a daɓə vəcə Hyalatəmwə lə vəcə fafashə mwa wə. Má yə́, tə gambala gə vəcə Hyalatəmwə yə́, lə jiri kwa kəma ra Hyalatəmwə; ndaka sənata məhələ-yə́ mbəlyi səkə kə ndza-rayə́ gə vəcə tsa lə jiri. 3Má habarə ndərə ndza yə́ gə tsa, má ndərə tə mbwə njə, waləka tə́ mbəlyi kə za-za ndza njə tə mbwə kalə. 4Mbəlyi ngyi mwa, hyá mbəlyi má mbərəsa; wuri Shatari mbəgə wdunya kə ghuləpintə ntsə-hya ba nkələtə mni-hya, vashə hyá nata nggamə kə wangəshə nkwa tá hyá. (Nggamə tsa, njə́ habarə ndərə mbweghe kulə Kristi, mdi kə səkwa wdunya tazhe ncətə pa ra Hyalatəmwə.) 5Má vəcə gə yə́ tə́ mbəlyi, vəcə mbweghe ghi-yə́ wə; vəcə mbweghe Yesu Kristi tsá gə yə́ nee, njə́ Tlamda. Má yə́ mwa, mbəlyi kə mələ yə tlə́nə tazhe vwi yə səkwa təmburi Yesu. 6"Á nggamə wangəshə nkutli nkwa," əkwə Hyalatəmwə zamə, vi kə wdunya patəgwa; a ndzaranjəa mwa, wuri njə kə nggaməshə yə́ mni-yə́ wanggə, a yə́ sənata nee, wuri kulə Hyalatəmwə kə ncətəgwa mə Yesu Kristi. 7Má nggamə və́ Hyalatəmwə nggə yə́ tsa, kala galipə dabwaa; a má gwa-rayə́ ndza galipə tsa mə ná, wsi má dənama tə́, kala dəgwi kə anətəgwa lə nkyə fashə—tazhe ncətə nee, paɗə dənama va yə́ ka mələ tlə́nəa, səkə va Hyalatəmwə; səkə va ghi-yə́ wə. 8Tə ɗa yə́ mbəlyi lə bwanyə wamara vi; a vá gurehwi yə́ hyá lə bwanyə tsa wə. Tə wuntə vi, ndaka ɗantəgwa məhələ-yə́ kashasha; a və́ yə́ hwə tá tlə́nə tsa və wə. 9Kúkulə dawa hyi-yə́ kə ɗa yə́; a má Hyalatəmwə, vá hwə njə tá yə́ wə. Tə wuntə vi, ndaka kəkaɗəntə yə́ mbəlyi lə zhi; a vá mtə yə́ və wə. 10Wamara vi, tə ntahə yə́ lə mtə məsəbə, kala tsá və́ Yesu ntahə kwa wdunya—tazhe ncətə ndza ra Yesu lə mkyə mə gwa-rayə́. 11Mə ndza-rayə́ kwa wdunya mwa, wamara vi ndza yə́ ka mbəlyi lə mtə kwa ghi-yə́ səkwa təmburi Yesu—tazhe ba mbəlyi sənata ndza ra Yesu lə mkyə mə gwa-rayə́ ndza njə nee, gwa kə mtə njə ndangə mə́. 12Má səkwa təmburi vəcə Hyalatəmwə ndza yə́ tə gə, lə mtə yə́ kwa ghi-yə́, a mbəlyi və yə́ ka pətlə fashə; a má yə ki, mkyə má kəri tsá tlayi yə səkə kə vəcəa. 13Wuri kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Wuri rá kə mbərəsa; təmburi ɓa nda gətə vəcə rá," əkwə. Tsətsə ndza ra mbərəsa-rayə́ kwa ngayə́ dəwa: wuri yə́ kə mbərəsa, a təmburi ɓa mwa nda gə vəcə yə́. 14Təmburi wuri yə́ kə sənata nee, kala tsá kə Hyalatəmwə tlanətə Yesu Tlamda lə mkyə səmə kwa kúlə ki, tsətsə dzəgə njə tlanə yə́ lə mkyə dəwa səkwa tə Yesu, a kə́lə yə́ dzəgwa kəma-ranjə ka kutə lə yə. 15Paɗə bwanyə kə yə́ sa ngyi ndzaranjəa, tazhe yə sa yə́; təmburi yə́ "i ba mbəlyi kúkulə tlayi barəka va Hyalatəmwə, tazhe ba mbəlyi nggərəkə həwə lə "usa dabwaa tə́ njə́. 16Təmburi tsətsə mənə, kandə yə́ dakəshəgwa, a hwə tá gə vəcə tsa wə. Mandara gwa-rayə́ ndza tə halə, tə tləkəshəgwa mambəli-yə́ kəvi-kəvi. 17Má bwanyə batlyə ndza yə́ sa kwa wdunya tsa, njə kəri; a má kulə kə yə́ dzəgə tlayi məɓa tamwə səkwa təmburi bwanyə ndza yə́ sa tsa, dabwaa ndangə, tsá má kəri—wuri kə mdashə bwanyə sa yə́ kwa wdunya tsa kashasha. 18Vá tsəkwə wsi va yə́ lə və wsha rə wdunya wə; wsha ndəma natagwa, tsá və yə́. Má wsha rə wdunya nə, hyá dzəgə za həlangə; a má wsha ndəma natagwa, tsá ka nga Hyalatəmwə, hyá dzəgə ndza batə wavi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\