2 Korinti 5

1Təmburi wuri yə́ kə sənata nee, má kə mtə tsa gwa-rayə́ ndza yə́ lə kwa wdunya tsa ná, wuntə gwa tsá shə, tsá dzəgə yə́ tlayi məɓa tamwə, tsá kə dzəgə ndza təmwə batə wavi; wuri Hyalatəmwə kə hitə njə́ tazhe yə́. 2Má ndzaranjəa kwa wdunya, tə mpurəhihingə yə́ tá tlayi məlifyi gwa-rayə́ məɓa tamwə shə; 3təmburi má ba yə́ tlayi məlifyi gwa shə, ka dzəgə yə́ ndza kəlama gwa, a na yə́ kə mtə wə. 4Má səfə yə́ lə gwa-rayə́ kwa wdunya tsa ki, tə ntahuni yə́ va bwanyə. Vá gə rá nee, yə́ dlənata tsa tlyi gwa-rayə́ kwa wdunya tsa, kwə rá wə; má wsi kə yə́ mpurəhihingə tə́, njə́ nee, ba yə́ tlayi məlifyi gwa-rayə́ məɓa tamwə tsa səfə yə́ kwa wdunya, tazhe ba gwa-rayə́ ndza mtə tsa mbərəntəgwa ka tsá má mtə batə wavi. 5Hyalatəmwə lə ghi-njə, tsá kə hitə məlifyi gwa tsa tazhe yə́, a yə́ mbərəntəgwa; njə́ nggə yə́ Mambəli-njə mwa tazhe ncətə nee, pakatə, njə dzəgə mbərəntə yə́. 6Təmburi tsətsə, tə tləkəshəgwa yə́ wamara vi. Wuri yə́ kə sənata mwa, má səfə yə́ mə tlyi gwa tsa, hankyə ya Tlamda yə́ məɓa tamwə wə. 7Mə ndza-rayə́ kwa wdunya mwa, wuri yə́ kə fətə ghi tə Hyalatəmwə; vá fətə ghi yə́ tə wsha ndza yə́ nənə lə ntsə kwa wdunya wə. 8Təmburi tsətsə, wuri yə́ kə tləkəshəgwa ndangə; "i-ma yə́ "i hwə tá tsa gwa-rayə́ kwa wdunya tsa, a yə́ li dzəmə ya Tlamda məɓa tamwə. 9Má wsi bwa kə yə́ "i kashasha mənə, njə́ nee, ba yə́ mələ wsi kə ghi Tlamda bwə tə́ mə wamara wsi—mandara yə́ ndza kwa wdunya tsa, lə məɓa tá njə́; 10təmburi tə wuntə vi, paɗə-myi dzəgə dzəgwa kəma ra Kristi, a njə mələ kita tə́ myi. Wamara mdi ná, njə dzəgə tlayi nəbwa kə hitəgwa tə́ njə́, kala tlə́nə və́ njə mələtə kwa wdunya tsa: má mdi kə mələtə wsi ndərə, njə dzəgə tlayi nəbwa ndərə; má mdi kə mələtə "yagarə mwa, njə dzəgə tlayi nəbwa ra "yagarə-njə. 11Tə nggadləni yə́ va Tlamda; a təmburi ɓa mwa nda səkə yə́ fəmə ghi-yə́ mə kə́lə mbəlyi səkə tá njə́. Hyalatəmwə, wuri kə sənata məhələ-yə́; má tá təkə ghi-ra mwa dəwa, wuri yə kə sənata məhələ-yə́. 12Má tá təkə ghi-yə, səfə yə́ humə ghi-yə́ tə́ yə ná? Njə́ tsá mələ yə́ wə; má wsi mələ yə́, yə́ ncə yə hunkwa ndza yə tsəramə ɓwatə ghi-yə lə yə́, tazhe ba yə tlayi wsi kə zhini vəcə tə́ wuntyi mbəlyi ndza ɓwa ghi lə kulə mdi fashə, a dlənata məhələ tsapə va mdi. 13Má nda nata yə́ yə tə gə vəcə kala bata, tazhe nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə gə yə́ tsatsa; má nda nata yə́ yə tə gə vəcə lə məhələ mwa, tazhe vwi yə gə yə́ kala tsa. 14"Ighi Kristi, tsá kə gəle mni-yə́ mə wamara wsi. Təmburi wuri myi kə sənata nee, Kristi mtə səkwa təmburi paɗə mbəlyi; təmburi tsətsə nda fəyəgwa paɗə mbəlyi ka mbəlyi kə mtə mənə. 15Njə́ mtə səkwa təmburi paɗə mbəlyi, tazhe ba mbəlyi kə mbə́təgwa lə mkyə fəyə ghi-hya ka mavalyi hyi-njə—təngwi hyá ndza ka mbəlyi kə mələ wsha kə ghi-hya "i wə; təmburi tazhe hyá mtə njə, a ba tlanətəgwa lə mkyə, a njə ndza ka Tlamda-hya. 16Təmburi tsətsə, səfə yə́ zhini la wtə tə́ mdi səkə kə nə ndza-ranjə lə ntsə kalə, kəlama sənata məhələ-njə wə. Má zamə, tsətsə mələtə rá lə Kristi fashə; ndzaranjəa mwa, səfə rá mələ tsətsə wə. 17Má wamara mdi ka nga Kristi, wuri məhələ mdi shə kə mbərə ka məlifyi; məhələ-njə ntimye lə wsha mələ njə zamə ná, wuri njə kə hwə tə́—məlifyi məhələ tsá va njə́, tsá ka nga Kristi. 18Njə́ shə mwa, lə dənama ra Hyalatəmwə mələtəgwa njə. Səkə kə Kristi patə myi Hyalatəmwə lə ghi-njə, a ba fəyə myi ka mcə hyi-njə; ba njə fəmə yə́ mə tlə́nə tsa mənə, a yə́ gə habarə ndərə tsa tə́ mbəlyi, tazhe ba hyá səkə ndza ka mcə hyi-njə dəwa. 19Má habarə ndərə tsa, njə́ nee, səkə kə Kristi mbərətə paɗə mbəlyi Hyalatəmwə tə́ ghi-njə, a hyá səkə ndza ka mcə hyi-njə—və́ njə cə bikyi mbəlyi wə. Njə́a habarə ndərə və́ njə nggə yə́ tsa, a yə́ gə tə́ mbəlyi hunkwa ndza Hyalatəmwə kə́lə mdi ka mcə-njə. 20Təmburi tsətsə, wuri yə́ kə ndza ka mbəlyi kə njə mnətə tá gə vəcə-njə tsa; tə ka yə Hyalatəmwə səkə tá Kristi səkə kə vəcə-yə́ tsa. Yə́ gədyi yə tə nkwa Kristi, lə barəka-ranjə: patəwagwa lə Hyalatəmwə, a yə səkə ndza ka mcə hyi-njə. 21Má Kristi nə, bikyi va njə́ wə; a ba Hyalatəmwə fəyə paɗə bikyi hyi-myi kwa ghi-njə, tazhe ba myi ndza ka mbəlyi tsapə má bikyi və kwa kəma-ranjə səkə kə mtə Kristi tsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\