2 Korinti 6

1Təmburi ndza-rayə́ ka mbəlyi kə mələ tlə́nə ka kutə lə Hyalatəmwə mənə, yə́ gədyi va yə, washə barəka kə yə kə́lə va Hyalatəmwə tsa ndza ka wsi fashə tə́ yə wə. 2Təmburi wuri Hyalatəmwə kə gətə nee, "Wuri ntahuni-nga kə səkə dzəgwa tləmə-ra, mə vi kə rá fəyə ka vi kə kə́lə nkwa-tara; mə vi kə rá fəyə tazhe mbə nkwa, wuri rá kə vweta na," əkwə. Má vie ndzaranjəa, njə́ vi kə fəyəgwa ka "vi kə kə́lə nkwa" tsa; ɓeshi nə, njə́ "vi kə mbə nkwa" tsa. Washə yə ghətə vi wə! 3Vá "i yə́ ba yə́ mələ wsi kə dzəgə nkatə mdi kə kə́lə habarə ndərə tsa mandara batlyə, vashə mbəlyi nggənggələ tlə́nə mələ yə́ wə. 4Má mə wamara wsi mələ yə́, wuri yə́ kə "i ncətə nee, mavalyi hyi Hyalatəmwə yə́. Təmburi tsətsə nda kətə mungyalə yə́, a səsəwihwi paɗə zaka mbwara bwanyə kə tawa yə́. 5Wuri mbəlyi kə ɗa yə́ lə bwanyə dabwaa, a nkəyi yə́; kúkulə zhigi və́ mbəlyi fə yə́ kwa furəshina; wuri mpa kə dlangətəgwa tə yə́ fashə. Má tlə́nə mələ yə́ mwa ná, dadyie, mdashə dənama-rayə́: tə wuntə vi, ndaka nkatə ghi-yə́ yə́ kə hya va dyi tlə́nəa; tə wuntə vi mwa, wsi kə zəmə shə va yə́ wə. Paɗə wsha ngyi, wuri kə ncətə ndza-rayə́ ka mavalyi hyi Hyalatəmwə. 6Ndaka sənata jiri-yə́ mbəlyi səkə kə ndza-rayə́ tsapə, lə səkə kə vəcə Hyalatəmwə və́ yə́ sənata, ba səkə kə dənama-rayə́ kə səsəwihwi bwanyə. Má məhələ lə zərəndza ndza yə́ ncərəshə tə́ mbəlyi, lə "ighi, lə Mambəli Hyalatəmwə va yə́, 7lə vəcə jiri ndza yə́ gə, ba dənama ra Hyalatəmwə kə ncətəgwa mə wsha mələ yə́—səkə kə wsha ngyi dzəgə mbəlyi sənata nee, pakatə, ka nga Hyalatəmwə mbəlyi yə́. Wuri yə́ kə tsəyi jiri ka balami kə mpa-rayə́ lə ka ləkə kə ya ghi-yə́. 8Tə həwə wuntyi mbəlyi va yə́, a tə wshəntə yə́ wuntyi; tə humə yə́ wuntyi mbəlyi, a tə nggənggələ yə́ wuntyi dəwa. Ka mbəlyi fashə má jiri və fəyə yə́ wuntyi mbəlyi, a má yə́ mwa, jiri tsá gə yə́ pakatə; 9vá sənata yə́ mbəlyi wə, ndana wuri dləvi-yə́ kə wtləshə nkwa paɗə. Tə və nkwa kə mtə yə́ wamara vi, ndana səfə yə́ lə mkyə təmwə; tə "yə́ yə́ mbəlyi lə bwanyə ndangə, a vá pətləshə yə́ hyá wə. 10Kala mbəlyi kə mni-hya ɗantəgwa yə́, a má wamara vi mwa, tə dlama yə́ kwa mni-yə́; ka mbəlyi tiki yə́ pakatə, a má yə́ mwa ná, wuri yə́ kə nggərəkə galipə tə́ mbəlyi kúkulə; ka mbəlyi má wsha və yə́, ndana paɗə wsha, wuri kə ndza ka ngayə́. 11Vá mbushə vəcə-yə́ yə́ va yə ká Korinti wə dye! Zaka wsha paɗə, wuri yə́ kə gətə yə tə gambala lə mni kutə ba lə "ighi. 12Vá nkələtə mni-yə́ yə́ va yə wə; yə mbəlyi kə nkələtə mni-yə va yə́ fashə. 13Yira gədyi va yə kala nggwasə-ra, fəyə wa mni-yə wassə tá yə́, a ba yə kə́lə vəcə-yə́. 14Washə yə daɓə ghi lə mbəlyi má zəli wə, təmburi kandə mdi lə jiri daɓətə ghi lə mdi "yagarə wə. Tsəma dzəgə nggamə daɓəgwa lə nkutli ri? 15Á Kristi daɓətə ghi lə Shatari ná? Waá wsi kə daɓətə mdi kə zəli Tlamda lə mdi má zəli fashə ri? 16Wsi shə ba daɓətə mpya Hyalatəmwə lə məlyə ná? Má myi nə, mpya Hyalatəmwə tsa, təmburi Hyalatəmwə tsá kwa mni-myi—kala tsá kə Hyalatəmwə gətə nee, "Yira dzəgə ndza kwa mni-hya, a ntahə lə hyá mə wsi mələ hyá. Yira dzəgə ndza ka Hyalatəmwə-hya; má hyá mwa, hyá dzəgə ndza ka mbəlyi-ra," əkwə. 17Təmburi tsətsə, ba Tlamda gə dəwa nee, "Hwə wa shilyə mə hyá, ba yə ntəkalyə ghi-yə lə hyá; washə yə fa wsi ntimye mandara batlyə wə! Má ka mbəlyi tsapə ndza yə, yira dzəgə kə́lə yə, 18a yira ndza ka Ta-rayə; má yə mwa, yə dzəgə ndza ka nggwasə hyi-ra lə ka nggwalimə hyi-ra," əkwə Tlamda Mdi kulə lə dənama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\