2 Korinti 7

1Nggwasama hyi-ra, tə́ myi mputəgwa njəa aləkawalə tsa paɗə! Təmburi tsətsə, fəyə myi wa ghi-myi kə yayaɓə ka mbəlyi tsapə; hwə myi wa tá wamara wsi ndza fəyə gwa-ramyi lə məhələ-myi mə bikyi. Njigwe myi wa ka mbəlyi tsapə ndangə va ndza-ramyi tə həwə va Hyalatəmwə. 2Mnəntə wa mni-yə tə́ yə́, ba yə kə́lə vəcə-yə́. Wsi ntimye shə kə yə́ mələtə tə́ wuntə mdi mə yə wə; vá nggutətə yə yə́, a mələtə yə dlərəbi wə. 3Vá gə vəcə tsa rá dəwa tazhe la yə wtə wə; təmburi wuri rá kə gətə yə venkwashə nee, tə "i yə yə́ kwa mni-yə́, mandara yə́ ndza təmwə lə kwa hyə. 4Dabwaa ɓwa ghi rá lə yə—wuri rá kə mbərəsa lə yə kashasha! Mə paɗə bwanyə ndza yə́ sa, wuri rá kə tləkəshəgwa təmburi ndza-rayə, a ba dlama dabwaa. 5Má venkwa kə yə́ səkə hyə ká Makidoniya, vá hinigwe mni-yə́ wə; bwanyə tsá tə yə́ mə wamara wsi. Təmburi ká Makidoniya nə, hyá ɗa yə́ lə bwanyə dabwaa; wuri məhələ-yə́ kə ɗantəgwa dabwaa va nggadləni. 6Má Hyalatəmwə, mdi kə tləkə mbəlyi ndza mni-hya ɗantəgwa mwa, ba tləkəshə yə́ lə səkə Titus. 7Waləka səkə Titus kalə mwa, tsá kə tləkəshə yə́ wə, balə vəcə kə njə gətə yə́ mbweghe tsá kə yə tləkəshə njə́. Wuri njə kə gətə yə́ mbweghe tsá kə yə "i ba rá jilyə tá yə mwa; má kwə njə na, yə vá ntahuni lə ɗantəgwa ra mni səkwa təmburi "i-yə "i rá. Təmburi tsətsə, wuri rá kə dlama dabwaa. 8Mandara yira ɗantə yə mni-yə lə ɗarəwali kə rá ɗafətə yə venkwashə shə ki, vá zhə rá ɗantəgwa ra mni-yə tsa ndzaranjəa wə. A má venkwashə shə, vi kə rá mnəkə vəcə shə jilyə tə́ yə tsa ki, wuri mni-ra kə ɗantəgwa və dabwaa; təmburi vá "i rá ba rá ɗantə mni-yə mamə wə. Má ndzaranjəa mwa, wuri rá kə sənata nee, kə ɗantə mni-yə ɗarəwali shə mə vi dabatlyəa. 9Təmburi tsətsə, yira dlama dabwaa—təmburi tsá kə rá ɗantə mni-yə tsa wə, a təmburi tsá kə ɗantəgwa ra mni-yə tsa mbəralyə məhələ-yə nda səkə yə səkə wtubyi; njə́a tsəli ɗantəgwa ra mni kə Hyalatəmwə "i. Təmburi tsətsə, asarə mə njə́a ɗantəgwa ra mni-yə tsa wə. 10Təmburi tsəli ɗantəgwa ra mni kə Hyalatəmwə "i, njə́ tsá ndza mbəralyə mdi səkə tá Hyalatəmwə tazhe wtubyi, a njə tlayi mbə. Washə njə zhə yə mə gwa va tsəli ɗantəgwa ra mni tsa wə dye! A má ɗantəgwa ra mni mbəlyi ka nga wdunya, mtə tsá kə́lə njə səkə tə́ mdi. 11Nata wa wsi kə Hyalatəmwə mələtə lə ɗantəgwa ra mni-yə tsa: wuri yə kə wtubyi lə mni kutə; dabwaa ndangə həwə və́ yə ncətə tə́ Hyalatəmwə mə wsie! Mni-yə mwa, wuri kə mpwə ndangə va mdi kə mələtə bikyi tsa, ba yə fəmə ghi-yə mə "yətə njə́ ndangə. Talala wamara wsi və́ yə mələtə—wtə va yə mə vəcəa wə. 12Má ɗarəwali və́ rá ɗafətə tə́ yə shə, vá ɗafətə rá tazhe "yətə mdi kə mələtə wsi ntimye tsa, lə tazhe tləkəshə mdi kə mbəlyi ɗarantə mni-njə wə; yira ɗafətə ɗarəwali tsa tazhe ba "i kə yə "intə yə́ ncətəgwa tə́ yə kwa kəma ra Hyalatəmwə! 13Təmburi tsətsə nda tləkəshəgwa yə́ kwa mni-yə́. Wuri yə́ kə dlama dabwaa va dlama ra Titus dəwa, təmburi tsá kə yə tləkəshə njə́ pəlyəɓa. 14Má nda səkə Titus tlagwa li jilyə tá yə, wuri rá kə gərətə ndərə məhələ-yə tə́ njə́. Má vəcə-ra tsa mwa, tsangwi mə wə; təmburi má vi kə Titus jilyə tá yə, wuri njə kə nata lə ntsə-njə, a ba sənata nee, jiri vəcə kə rá gərətə tə́ njə́ mbweghe məhələ-yə tsa pakatə. Jiri wamara wsi gə yə́ tə́ yə dəwa. 15Ndzaranjəa mwa, "i kə Titus "intə yə, wuri kə mtsəhətəgwa dabwaa səkwa təmburi tsá kə yə kə́lə njə́ lə mni kutə, a həwəshə vəcə-njə paɗə. 16Yira dlama dabwaa—wuri rá kə nggatəgwa tə yə kashasha ndangə!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\