2 Korinti 8

1Nggwasama, wuri yə́ kə "i ba yə sənata barəka kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ mbəlyi kə zəli mə ikiliziya ra ká Makidoniya. 2Mandara hyá vá sa bwanyə kashasha ndangə səkwa tə ɗa ra mbəlyi ɗa hyá lə tiki kə ɗa hyá dabwaa, má va bwa ra dlama kwa mni-hya ná, ba hyá tsənitə "u"wi dabwaa ndangə tazhe tlə́nə Tlamda. 3Yira gə sha yə jiri, kwavəlyə ndza ra wsha va hyá kalə səkə hyá lə "u"wi wə; a mdashə dənama ra wsha va hyá kələkə hyá kashasha! Lə "i mni-hya mələtə hyá tsətsə mwa—vá nggərəkə də́walə mbəlyi tə́ hyá wə; 4ba hyá gədyi va yə́ lə mpə pəla, a yə́ kə́lə "u"wie va hyá tazhe vwi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tə sa bwanyə tə hyə ká Yahudiya. 5Wsi kə hyá nggərəkə tə́ Hyalatəmwə mwa, "u"wi kalə wə; wuri kə mdashə wsi kə yə́ fətə ghi tə tlayi va hyá kashasha. Tsəmi-njə, ba hyá nggərəkə ghi-hya tə́ Tlamda, nda səkə hyá səkə fəyə ghi-hya lə "u"wi-hya ka ngayə́ tazhe tlə́nə Tlamda. 6Má vi kə yə́ nata wsi kə hyá mələtəa, ba yə́ gə sha Titus, a njə lie kərintə tlə́nə tsəni "u"wi kə njə atə tsəni va yə tsa. 7Má yə kwa ngayə ki, yə mbəlyi kə mdashə mə zaka wsha paɗə mə́: mə mbərəsa, mə gə vəcə, mə sənata wsha, mə "intə vwi nkwa, ba mə "i kə yə "intə yə́, yə mbəlyi kə mdashə paɗə. Təmburi tsətsə, mdashə wa paɗə nkwa lə tsəni "u"wi tazhe vwi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tsa dəwa. 8Vá nggə yə də́walə rá mə vəcə kə rá gə tsa wə. Má ncətə kə rá ncətə "i wuntyi mbəlyi "intə vwi nkwa tsa ki, tazhe ba rá tləkəshə yə tá vwi nkwa dəwa; təmburi səkə kə fəmə ghi-yə mə vwi nkwa kala tsa dzəgə mbəlyi sənata nee, ndana handa "ighi-yə pakatə. 9Tsətsə ncətə "ighi-njə Tlamda-myi Yesu Kristi mwa: mandara njə ndza galipə mamə, ba njə fəyə ghi-njə ka mdi tiki səkwa təmburi yə, tazhe ba yə ndza ka galipə səkə kə mtə-njə ka mdi tiki tsa. 10Na vəcə-ra tsa tə́ yə mbweghe tsəni "u"wi tsa: kə hyi-hyi ba yə kərintə tsəni "u"wi və́ yə atə dəgi tsəni-njə vambəre. Mə paɗə ikiliziya, yə mbəlyi kə atərə "i tsəni "u"wi tsa nda fəmə ghi yə mə. 11Kasha wa kərintə tsəni "u"wi tsa lə mni kutə, kala tsá kə yə atə tsəni-njə vambəre. Ba yə tsəni wsi kala tsá ndza dənama-rayə tə́; 12təmburi má ba mdi "i ncəkə wsi lə mni kutə tazhe vwi nkwa, má "i Hyalatəmwə, ba mdi shə səkə lə wsi va njə́ kaləkalə lə dənama-ranjə. Má kama wsi va mdi ki, wuri Hyalatəmwə kə sənata. 13Mə vəcə-ra tsa nə, vá gə rá nee, ba yə kə́lə wsi dyedyeki kwa ghi-yə tazhe fə wuntyi mbəlyi fashə, kwə rá wə; 14má wsi kə rá gə njə́ nə, má kala tsá ndza njə nee, kúkulə wsha va yə ndzaranjəa ki, kə hyi-hyi ba yə vweta mbəlyi má wsha və. Má tə wuntə vi mwa, má ba yə mələtə asarə, a njigwe ka mbəlyi má wsi və, ndaka vweta yə hyá lə wsha va hyá. Mə mələ wsi kala tsa mənə, wamara mdi dzəgə tlayi wsi kaləkalə— 15kala tsá kə gətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Má mdi kə tsənitə wsha kúkulə, vá bwa wsha ngyi ka njə́ wə; má mdi kə tsənivə batlyə mwa, ka dzəgə wsie dawi ka njə́ wə," əkwə. 16"Usa tə́ Hyalatəmwə təmburi tsá kə njə fala "ighi kwa mni Titus tazhe vwi yə lə mni kutə, kala "i kə yə́ "i vwi yə dəwa. 17Má Titus, waləka ɗatə yə tá vəcə kə yə́ gə sha njə́ nee, "Mayi vweta hyá," tsá kə njə mələtə kalə wə; njə́ lə ghi-njə "i jilyə tá yə lə "i mni-njə ndangə. 18Yə́ mnə wuntə dagwama kə zəli jilyə tá yə mwa, nkyahə lə Titus; má tsa dagwama shə, tə humə njə́ paɗə mbəlyi kə zəli tə nkwaa, təmburi wghyananakə njə mə gə habarə Yesu tə́ mbəlyi. 19Wuri ikiliziya kə kata njə́ tazhe ntahə lə yə́, a njə vwi yə́ mə tlə́nə tsəni "u"wi tsa. Má tlə́nəa, njə́ tsá kə ncətə "i kə yə́ "intə vwi nkwa, tazhe ba Hyalatəmwə tlayi həwə. 20Vá "i yə́ ba mbəlyi fətə vəcə tə yə́ nee, tə fa wsi yə́ mə "u"wi kə mbəlyi tsənitə kúkulə tsa, əkwə mandara batlyə wə. 21Təmburi tsətsə nda mələ wamara wsi yə́ talala jiri tə gambala kwa ntsə mbəlyi; waləka Hyalatəmwə tsá kə yə́ "i a njə sənata jiri wsi mələ yə́ kalə wə! 22Təmburi ɓa nda mnə yə wuntə dagwama yə́ məsəbə Titus mwa dəwa; mdie ná, wuri njə kə ncətə kúkulə zhigi nee, lə mni kutə "i vwi nkwa njə mə wamara wsi. Ndzaranjəa mwa, dabwaa "i kə njə "i jilyə tá yə tazhe vwi yə, təmburi wuri njə kə fatə habarə məhələ-yə, a ba fətə ghi tə kə́lə wsi va yə. 23Má Titus kwa nganjə, kwavati-yə́ njə mə mələ tlə́nə tazhe vwi yə. Má wuntyi nggwasama ɓwagə məsəbə-njə ngyi, hyá mbəlyi kə ikiliziya ra Kristi tsəkavə tazhe kə́lə wsi kə tsənitəgwa tsa dzəmə Urushalima; hyá mwa dəwa, tə nggərəkə həwə hyá tə́ Kristi mə tlə́nə-hya. 24Təmburi tsətsə, ncərətə wa "ighi tə́ hyá, tazhe ba paɗə ikiliziya sənata nee, handa vəcə kə yə́ gə sha hyá mbweghe məhələ-yə tsa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\