2 Korinti 9

1Mamə, wsi shə ba rá ɗafə tə́ yə mbweghe tsəni "u"wi tazhe vwi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə wə; 2təmburi wuri rá kə sənata nee, tə "i vwi nkwa yə ndangə. Má kwə rá sha mbəlyi pəlyə Makidoniya ná, "Má nggwasama kə zəli mə ikiliziya ra ká Akaya nə, wuri hyá kə hitəgwa tá tsəni "u"wi səfə vambəre," əkwə rá sha hyá. Má tsá kə yə fəmə ghi-yə mə vwi nkwa tsa mwa, wuri kə tləkəshə dyi mbəlyi pəlyəɓa tazhe vwi nkwa dəwa! 3Ndzaranjəa mwa, tə mnə nggwasama makənə ngyi rá jilyə tá yə tazhe ba yə hitəgwa lə ngayə wsi, vashə vəcə kə yə́ ɓwatə yə tsa ndza ka vəcə fashə tə́ hyá; təmburi má kwə rá sha hyá, wuri yə kə hitəgwa tá tsəni ngayə wsi. 4Má ba wuntyi ká Makidoniya jilyə məsəbə-ra, a ba nata má-rayə hitəgwa lə wsi kə vwi nkwa ná, yə́ dzəgə mtə va həwə fashə təmburi tsá kə yə́ fətə ghi tə yə. (Ngayə mtə va həwə dzəgə mda ngayə́ mwa.) 5Təmburi tsətsə, kwə ghi-ra mənə, wuri kə hitəgwa ba rá mnəkə nggwasama ngyi, a hyá ndaka li jilyə tá yə nda səkə rá jilyə, ba hyá kə́lə "u"wi kə yə mputə aləkawalə-njə vambəre tsa. Tsətsə dzəgə mbəlyi sənata nee, lə "i-yə tsənitə "u"wi tsa yə—vá njigwe ka də́walə tə́ yə wə. 6Ba yə sənata mwa, mdi kə tləkamə tsəli jiɓakkwə, dabatlyəa dzəgə mdi shə ɗa wsi hafuwə; má mdi kə tləkamə tsəli ntikwə, dabwaa dzəgə mdi shə ɗa wsi hafuwə. 7Wamara mdi, ba njə ncəkə wsi kala tsá kə njə mputə kwa mni-njə a njə səkə lə; washə mdi ncəkə wsi lə ɗantəgwa ra mni, a gə nee, "Dabwaa tsa," əkwə mə zəzi-njə, ka də́walə kə mbəlyi fəyə kwa ghi-njə wə. Má wsi kə Hyalatəmwə "i, ba mbəlyi ncəkə wsi lə mni kutə lə dlama. 8Dənama va Hyalatəmwə mwa tsəramə nggə yə zaka mbwara wsha paɗə, mdashə tsá və́ yə "i—tazhe wamara vi mənə ná, ka dzəgə yə ndyarə va wsi wə. Mwa, njə dzəgə nggalə va yə, a yə nggərəkə tə́ mbəlyi má wsha və lə pəla wassə— 9kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, "Tə nggərəkə wsha njə tə́ mbəlyi má njə və, lə wassə pəla; zərəndza-ranjə mwa ná, batə wavi," əkwə. 10Má Hyalatəmwə, mdi kə nggə myi tsəli ha kə tləka lə ɗafa ka zəmə ná, njə dzəgə ləhəshə tamə-yə lə tsəli kə tləka; má kə tləkaməgwa hyá mwa, Tlamda dzəgə kələshə, a ba yetə wsi kúkulə tə́ yə va ndza-rayə tə vwi nkwa. Yə dzəgə ɗa wsha kúkulə səkə tə wsi kə yə nggərəkə tə́ mbəlyi lə pəla wassə tsa. 11Njə dzəgə nggə yə galipə, a yə ndza lə wsha kúkulə wamara vi tazhe nggərəkə tə́ mbəlyi lə pəla wassə; a mbəlyie hyi dzəgə "usa Hyalatəmwə dabwaa mwa, səkwa təmburi wsha kə yə nggərəkə tə́ hyá səkə kə yə́ tsa. 12Má tlə́nə mələ yə lə "u"wi-yə tsa, waləka vwi mbəlyi ka nga Hyalatəmwə tsá mələ yə kalə wə; tə mtsəhə "usa ra mbəlyi njə "usa Hyalatəmwə dəwa dabwaa ndangə. 13Tlə́nə zərəndza kə vwi nkwa ndza yə mələ tsa, tsá kə ncətə mbərəsa-rayə; mbəlyi kúkulə dzəgə nggərəkə həwə tə́ Hyalatəmwə səkwa təmburi tsá kə yə həwəshə vəcə Kristi, lə səkwa təmburi vwi kə yə vweta hyá lə wuntyi mbəlyi kúkulə lə pəla wassə. 14Hyá dzəgə mələ yə adəwa va "i-hya "i yə mwa, təmburi barəka dabwaa kə Hyalatəmwə nggə yə tsa. 15"Usa tə́ Hyalatəmwə təmburi barəka dabwaa kə njə nggə myi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\