2 Yohana 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá mdi kulə mə ká zəli; Dzəgə tə́ malə kə Hyalatəmwə tsəkavə, lə nggwasə-njə, tsá kə rá "i handanda. (Waləka yira kutəra-tara, tsá kə "i yə wə, a balə paɗə mbəlyi kə sənata jiri vəcə Yesu— 2təmburi wuri vəcə Yesu kə dzəgwa mni-myi, a njə dzəgə ndza kwa mni-myi batə wavi.) 3Á Hyalatəmwə Ta ba Yesu Kristi Zəgwi-ranjə zhihwi tá myi, a ba nggə myi barəka ba hinigwe ra mni—tazhe ba myi njigwe ka mbəlyi lə jiri, lə "ighi. 4Má vi kə rá fatə nee, wuntyi nggwasə-nga, tə zəli vəcə Yesu hyá lə jiri, kala tsá kə Ta-ramyi məɓa tamwə gə sha myi, ba rá dlama dabwaa. 5Ndzaranjəa, na wsi kə rá "i va yə tsa: "i wa kwavati-yə. Njə́a wsi ndza rá ɗafə tə́ yəa ná, məlifyi wada wə, a wada kə myi tlantə alandza. 6Má wsi kə ncətə nee, wuri myi kə "i Hyalatəmwə, njə́ yatə-myi yatə wada-ranjə; má wada-ranjə kə myi fatə alandzaa, njə́ nee, "Njiwegwa lə "ighi," əkwə. 7Kúkulə mbəlyi kə tsangwi kə wtləshə nkwa kwa wdunya, a nggutə mbəlyi kə zəli; má mbəlyi kə nggutə nkwa ngyi, vá mbərəsa hyá nee, Yesu, njə́ Kristi Mdi kə Hyalatəmwə mnəkə səkwa wdunya ka mdi ndangə, əkwə wə. Má mbəlyi tsatsa, mbəlyi kə nggutə nkwa hyá; mwa, dawa ra Kristi hyá. 8Á yə ya ghi-yə, vashə yə lantə rəba ra tlə́nə və́ yə́ mələ tazhe yə, a yə ndyarə va tlayi nəbwa kə lələhə səkə va Hyalatəmwə. 9Má mdi kə dlahəntə tətəkə wsi Yesu, a kə́lyə kə zəli talala, vá njigwe Hyalatəmwə kwa mni-njə wə. Má wamara mdi kə ɗatə yə tá tətəkə wsi Yesu, a zəli, Hyalatəmwə Ta ndza kwa mni-njə, hyá lə Yesu Zəgwi-ranjə. 10Má ba mdi səkə tətəkə yə wsi, a vá səkə njə lə vəcə Yesu jiri wə, wá kə́lə mdi shə yə jakə ya-yə wə; wá gə yə sha njə́ mwa nee, "Á Hyalatəmwə vweta na," əkwə wə. 11Təmburi má mdi kə gə sha njə́, "Á Hyalatəmwə vweta na," əkwə, wuri mdi shə kə daɓətə ghi lə njə́ mə "yagarə-njə. 12Kúkulə vəcə va rá, tsá kə rá "i gə yə, a vá "i rá ba rá ɗafə paɗə tə ɗarəwali mwa wə; kə "i rá ba rá dzəgə tawa yə hankyə, a myi gə vəcə shə lə yə kwantsə-kwantsə, təmburi ba dlama-ramyi njigwe kə lələhə. 13Tə cika yə nggwasə zharəma-rayə kə Hyalatəmwə tsəkavə hyá dəwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\