2 Bitrus 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Siman Bitrus, mava ra Yesu Kristi lə mdi kə mnə-njə; Dzəgə tə́ paɗə yə mbəlyi kə tlayi mbərəsa kala ngayə́ səkə kə jiri Hyalatəmwə-myi lə Mdi kə mbə myi Yesu Kristi: 2Á Hyalatəmwə nggə yə barəka ba hinigwe ra mni dabwaa, səkə kə sənata-rayə sənata njə́ lə Yesu Kristi Tlamda-myi. 3Lə dənama ra Hyalatəmwə nda nggə myi gwa mkyə má kəri, lə wamara wsi kə myi "i tazhe ndza-ramyi ka nganjə, ka mbəlyi tsapə talala, səkə kə sənata-ramyi sənata Tlamda. Wuri Tlamda kə kata myi tazhe ba myi tlayi mni tsapə lə kulə va njə́; 4lə zərəndza-ranjə mwa, ba njə mputə aləkawalə dakuləa tə́ myi, tazhe ba myi njigwe lə məhələ kala nganjə, a myi mbə́lə va wsha ntintimye kwa wdunya, tsá kə zantə nkwa səkwa təmburi zərəwsha ra mbəlyi. 5Má təmburi tsətsə, wá ndza mbərəsa-rayə ka wsi fashə wə. Ntsitəwagwa ba yə njigwe ka mbəlyi lə məhələ tsapə; fəmə wa ghi-yə mə tətəkə wsi kə Hyalatəmwə "i a yə mələ. 6Yatə wa ghi-yə dandərəa va wsi ntimye, ba yə səsəwihwi zaka mbwara bwanyə kə tawa yə səkwa tə zəli Yesu. Ntsitəwagwa tá ndza ka nga Hyalatəmwə mbəlyi talala mə wamara wsi! 7Ncətə wa zərəndza tə́ kwavati-yə, ba yə ndza lə "ighi tə́ wamara mdi mənə. 8Má ndərə tsətsə məhələ-yə ná, ka dzəgə mbərəsa-rayə ndza ka wsi fashə wə; yə dzəgə ndza ka mbəlyi wghyana ndangə mə sənata Tlamda-myi Yesu Kristi. 9Má mdi má tsəli məhələa və ná, ka ghuli ndəma nata nkwa njə; njə́ mwa dəwa ná, wuri kə zahata tsá kə Hyalatəmwə yaɓəntə bikyi-njə zamə tsa. 10Səkwa təmburi tsətsə, nggwasama, ntsitəwagwa dabwaa ndangə, ba yə fəmə ghi-yə mə mələ wsi kə ncətə nee, pakatə, mə mbəlyi kə Hyalatəmwə kata a tsəkavə yə. Təmburi má ndərə tsətsə məhələ-yə ná, ka dzəgə yə dzəgwa kətərəmbwi, a hwə tá zəli wə; 11Hyalatəmwə mwa, njə dzəgə kə́lə yə lə pəla ɓwagə dzəmə mbəgə Tlamda-myi Yesu Kristi Mdi kə mbə nkwa, tsá má kəri batə wavi. 12Təmburi tsətsə, wamara vi mənə, yira dzəgə zəzitə yə wsha ngyi, mandara yə sənata hyá a ba tlətə gərigəri tə jiri və́ yə tlayi tsa. 13Mə nənə-ra mwa, wuri kə hitəgwa ba rá zəzitə yə wsha ngyi, a na rá səfə lə mkyə təmwə; 14təmburi wuri rá kə sənata nee, hələgi rá dzəgə hwə tá ndza təmwə kwa wdunya, a li—Tlamda-myi Yesu Kristi tsá kə gətə rá tsa. 15Təmburi tsətsə nda fəmə ghi-ra rá mə gə yə wsha ngyi ndzaranjəa; kətərəmbwe mtə-ra mənə, ba yə zəzitə hyá wamara vi. 16Má yə́ nə, vəcə kwə-kwə fashə shilyə mə ghi, tsá və́ yə́ səkə lə, vi kə yə́ səkə gətə yə habarə səkə Tlamda-myi Yesu Kristi lə dənama tsa wə; wuri yə́ kə nata kulə-njə lə ntsə-yə́ kungwa! 17Tə nkwa shə yə́, vi kə Hyalatəmwə Ta nggərəkə kulə tə́ njə́, a ba vəcə gəgwa səkwa va Mdi kulə məɓa tamwə nee, "Njə́a Zəgwi-tara kə rá "intə kashasha! Wuri ghi-ra kə bwə tá njə́ dabwaa ndangə," əkwə. 18Yə́ lə ghi-yə́ mwa, wuri yə́ kə fatə vəcə kə gətəgwa səkwa məɓa tamwə tsa, təmburi mə mwə Hyalatəmwə tsa yə́ tá njə́ venkwashə. 19Təmburi tsətsə, wuri yə́ kə sənata nee, pakatə, jiri vəcə kə zakuri hyi Hyalatəmwə gətə zamə. Wuri kə hitəgwa mwa, ba yə nkatə tləmə tá vəcə-hya a zəli talala; təmburi wuri kə njigwe kala patərəla tə mbələ tə nkutli—rapə tə kəri nkwa, vi ndza Tlamda dzəgə səkə wangəshə yə mni-yə wanggə. 20Wsi bwa kə hyi ba yə sənata mwa, njə́ nee, vəcə rə zakuri shə kwa Dləparamə Hyalatəmwə, a ba mdi tsəramə gətə wsi mə lə nganjə zəzi shilyə mə ghi-njə wə. 21Təmburi vəcə rə zakuri shə kə ala gətəgwa shilyə mə zəzi mə ghi mdi wə; Mambəli Hyalatəmwə tsá kə fəyə vəcə Hyalatəmwə kwa mni zakuri hyi-njə nda gətə hyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\