2 Bitrus 2

1Má zamə, ba wuntyi zakuri kə gə vəcə tsangwi tlagwa ka gə vəcə rə zakuri, a tlətle mnyə tə́ mbəlyi ka nga Hyalatəmwə fashə; kala zakuri zaməa hyi mwa, wuntyi mala-mala dzəgə tlagwa ka tətəkə wsha tsangwi fashə mə yə mə vi fangyie. Hyá dzəgə kələkə wuntyi tətəkə wsha kə zantə nkwa cacika, a gə sha vəcə tsangwi kala vəcə Hyalatəmwə fashə; balə Tlamda kə mbə́tə hyá dzəgə hyá dlənata mə tətəkə wsi kala tsa, nda dzəgə kita rə bwanyə dzəgwa ghi-hya zazamə. 2Mbəlyi kúkulə mwa, tsá kə dzəgə nggutəgwa, a dzəmə zəli mələ wsha sasəwe ndza hyá tətəkə tə́ mbəlyi fashə tsa; mbəlyi dzəgə nggənggələ hunkwa ra Tlamda dabwaa va wsha ntintimye mələ tsa hyá. 3Má vəcə tsangwi dzəgə mala-mala ngyi gə yə mwa ná, vəcə shilyə mə ghi-hya va tsəli mbwara zərəwsha kwa mni-hya, tazhe ba hyá wsətə "u"wi-yə lə tsangwi-hya tsa fashə. Má hyá nə, wuri kita kə dzəmə bwanyə kə falagwa kwa ghi-hya ala zamə, a kandə hyá mbə́lə və wə. 4Təmburi mandara mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə zamə nə, vá dlənata wdi hyá Hyalatəmwə dzəmə ghwi vi kə hyá mələtə bikyi wə; ba njə mputə hyá kwa zəwə lyə, a ba wdela hyá kwa nkutli nkwa ndangə, nda səkə vi dzəgə njə gə kita tsa. 5Vá zhihwi Hyalatəmwə tá mbəlyi ntintimye hwi mə zamanə Nuhu dəwa wə: ba njə səkə lə va dabwaa, a zantə mbəlyi "yagarəa hyi paɗə. Se waləka Nuhu ba mbəlyi mburəfungə, tsá kə njə mbə́tə kalə—təmburi Nuhu, mdi lə jiri njə, a ba gərətə tə́ mbəlyi, a hyá hwə tá bikyi-hya, a ndza ka mbəlyi tsapə. 6Ká Saduma ba ká Gamurata zamə mwa ná, ba Hyalatəmwə wtsantə hyá lə ghwi həlangə va bikyi kə hyá mələtə; mə mələ wsi kala tsa, wuri Hyalatəmwə kə ncətə nee, tsətsə dzəgə njə mələ tə́ paɗə mbəlyi ntintimye hwi. 7Má Luɗu kwa nganjə, ba Hyalatəmwə mbə́tə njə́ shilyə mə ghwi kə wtsantə nkwa tsa. Təmburi Luɗu, mdi tsapə njə; má wsha sasəwe ndza mbəlyi mələ tə mələmi shə mwa, wuri kə ɗantə mni-njə kashasha, təmburi kwalyə mbəlyi "yagarəa hyi və́ njə ndza—vərə lə vəci tə nənə wsi mələ hyá njə, a fə́fa wsi gə hyá; məhələ-njə tsapə tsa mwa, ba ɗantəgwa va wsi ntimye mələ hyá. 9Njə́a tsá kə ncətə nee, tsəramə mbə́tə mbəlyi kə həwə va njə́ Tlamda shilyə mə bwanyə kə ɗa hyá; a má ká mələ wsha ntintimye ná, ba njə tsəyi hyá tə mpwə, a sarashə bwanyə tə́ hyá, nda səkə vi dzəgə njə mələ kita tə́ mbəlyi. 10Má ndanda mbəlyi kə dzəmə mələ wsha sasəwe, a wshəntə Tlamda ná, bwanyə dabwaa tsá dzəgə njə nggərəkə tə́ hyá. Tsətsə ndza ra mala-mala kə tətəkə wsha tsangwi ngyi. Ká ɓwa ghi hyá fashə—wuri hyá kə fəyə ghi-hya ka mbəlyi kukulə ndangə; a ka nggadləni hyá mwa va nggənggələ mbəlyi kukulə məɓa tamwə wə. 11(Mandara mbəlyi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə kə mdashə mala-mala ngyi lə kulə ba dənama nə, ka fə vəcə hyá dzəgə tə mbəlyi kukulə məɓa tamwə, a nggənggələ hyá kwa kəma ra Tlamda məɓa wə.) 12Mala-mala ngyi nə, bata wtlungwə hyá, kala wsha kə shintyi! Wsi kə hyá fatə zərə-njə tə gwa-rahya, wsi mələ hyá kalə—kala wsha kə shintyi kə patəgwa tazhe mbəlyi tsə́ hyá ka pətlə. Ndaka nggənggələ wsi má hyá sənata hyá fashə; təmburi tsətsə, hyá dzəgə mpəgwa pakatə, kala tsá ndza mbəlyi pətlə wsha kə shintyi mə gamba. 13Hyá dzəgə sa bwanyə dabwaa səkwa tə wsha ntintimye mələ hyá. Má wsi ndza hyá fá zərə-njə ná, mələ wsha sasəwe tə gambala havəci! Má vi ndza hyá zəmə ɗafa lə yə ná, ka wsi həwə dabwaa ndza-rahya tá yə va wsha sasəwe ndza hyá mələ tsa; wuri hyá kə wshəntə ghi-hya kashasha! 14Ka ndá ntsə hyá tə myə karawa wə; nyə səri wsi kwa mni-hya wamara vi, a ka buhə hyá va bikyi wə. Nggutə mbəlyi má dənama tə́ mə zəli, a pəkə hyá dzəmə ngga rə səwe, wsi mələ hyá. Wuri hyá kə tətəkəvə zərəwsha dabwaa ndangə. Hyalatəmwə dzəgə mələ kita rə bwanyə tə́ hyá mwa, 15təmburi wuri hyá kə hwə kwa hunkwa ra jiri tərə"i"i, a ba za; hunkwa ra Bal"ama zəgwi ra Ba"ura zamə, tsá zəli hyá. (Má Bal"ama shə, mandara njə ndza ka zakuri ná, mdi kə "i və "u"wi səkə kə mələ wsi ntimye njə. 16Wuri njə kə ndzəgəməgwa va bikyi kə njə mələtə tsa mwa, vi kə wuntə kwara gərətə vəcə kala mdi, a ba nkatə njə́ kə mələ wsi ntimye kə njə "i mələ kala tləkə tsa.) 17Má ndza ra mala-mala kə tsangwi ngyi nə, kala ndza ra məndilyi kə yemyi shifi kwa a ba wulə dəraɗyaɗyawwə tə́ mbəlyi kə səkə tazhe sa; kala kulyaɓa ndza sefi yaləntə a dləntə mwa, ndza-rahya. Wuri Hyalatəmwə kə fərəyə nkwa nkutli ndangə tə́ hyá! 18Ɓwa ghi-hya wsi mələ hyá akə, a gə vəcə fafashə má ghi tə. Lə mələ wsha sasəwe-rahya tsa mwa, ba hyá mbətəmə mbəlyi kə mbə́lə shilyə mə ká mələ bikyi, a ba zhini nggashə hyá dzəmə mələ bikyi. 19"Ndə wa ba yə njigwe ka kambi!" əkwə hyá sha mbəlyi fashə; ndana hyá lə ghi-hya mwa ná, mavalyi hyi wsha sasəwe hyá—təmburi wamara wsi kə gurehwi mdi nə, tlamda mdi shə njə. 20Má ba mdi mbə́lə shilyə mə wsha ntintimye kwa wdunya səkə kə sənata-ranjə sənata Tlamda-myi Yesu Kristi Mdi kə mbə nkwa, a ba wuntə wsi ntimye zhini tsəshə njə́ a layi njə́ nə, kwanahə ndza ra mdi shə dzəgə mda njə́a tsəmi tsa lə ntimye kashasha. 21Kuji-ma tsá má mdi ala fatə habarə hunkwa ra Hyalatəmwə, nggwarə tə́ tsá kə njə fatə a ba hwə tá vəcə Hyalatəmwə kə gərətəgwa tsa. 22Má mbəlyi kə hwə tá zəli hunkwa ra Hyalatəmwə kala tsa nə, wuri kə njigwe kala tsá kə vəcə nggəla gə nee, "Kə́lyə́ zhinitəgwa tá vənəhwi-njə a ɗahwi," ba mwa, "Gərədi kə mbəlyi pishə, ba zhiniməgwa dzəmə ndzaɓə-njə," əkwə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\