2 Bitrus 3

1Njə́a kwá ɓwagə dləparamə kə rá ɗafətə tə́ yə, nggwasama; mə dləparamə ɓwagə ngyi mwa, wuri rá kə zəzitə yə wsha ngyi tazhe ba rá tləkəshə yə, a yə ndza lə zəzi tsapə kwa mni-yə. 2Wuri rá kə "i ba yə zəzitə vəcə kə zakuri hyi Hyalatəmwə gətə zamə, ba vəcə kə Tlamda-myi Yesu gətə, tsá kə mbəlyi kə mnə-njə gətə yə tsa. 3Tsəmi-njə, ba yə sənata nee, má mə kwanahə ndza ra mbəlyi kwa wdunya, wuntyi mbəlyi dzəgə səkə, ngyí ndza mələ wamara wsi ntimye kə mni-hya "i mələ. Hyá dzəgə ɗa nkwa lə wura, 4a gə nee, "Njə zhini dzəgə səkə, əkwə njə huri? A kaá njə mənə ri? Mbəlyi kukulə-myi, wuri kə mtə, a vá səkə njə wə; a vá mbərə wdunya ka məlifyi mwa wə—paɗə wsha nə, kala tsá alandza tsəshə tə patəgwa ra wdunya!" əkwə hyá fashə. 5Mə gə vəcə kala tsa, wuri hyá kə lantə ghi tá tsá kə Hyalatəmwə zantə wdunya zamə. Má nkwa məɓa tamwə lə nkwa tə ka paɗə venkwashə, səkə kə vəcə Hyalatəmwə kalə patəgwa hyá; lə yemyi patəgwa wdunya, 6a lə yemyi zantəgwa njə mwa, vi kə va səkə dabwaa, a ba shikalagwa kwa wdunya mə vi zamanə Nuhu. 7Má nkwa məɓa tamwə lə nkwa tə ka va myi tsa ndzaranjəa mwa, lə vəcə Hyalatəmwə tsəyigwa hyá nda səkə vi dzəgə Hyalatəmwə ɗintə nkwa lə ghwi. Ka fatagwa wdunya nda səkə vəci dzəgə Hyalatəmwə mələrəshə kita rə bwanyə tə́ mbəlyi "yagarə, a zantə hyá paɗə wə. 8Washə yə lantə ghi tá njə́a wsi kutə tsa mwa wə, mcə hyi-ra wə: má vəci patlə tə́ Tlamda, kala va dəbuwi; má va dəbuwi mwa, kala vəci patlə tə́ njə́. 9Kə ghətə vi Tlamda tá mələ wsi kə njə mputə aləkawalə-njə tsa, kala tsá kə wuntyi mbəlyi gə tsa wə. Má wsi mələ Tlamda nə, mungyalə tsá kə́lə njə lə yə, tazhe ba paɗə mbəlyi tlayi nkwa kə wtubyi; təmburi vá "i njə ba mdi za mandara kutə mə́ wə. 10Má vəci dzəgə Tlamda səkə tə tsa, həntəkkə dzəgə njə səkə, kala səkə mdi kə ghəli! Má tə vəci shə mənə, nkwa məɓa tamwə dzəgə ɗagwa dabwaa lə ndəgwi, a ba za rayyə. Má paɗə wsha məɓa tamwə ná, hyá dzəgə ɗintəgwa həɗikkə; má wdunya lə wsha kwa dəwa ná, hyá dzəgə zantəgwa kə́rəpi. 11Má kala tsá ndza wsha ngyi dzəgə zantəgwa kala tsa nə, yimitə wa ndza-rayə kwa wdunya talala, ka mbəlyi tsapə. Njiwegwa ka nga Hyalatəmwə mbəlyi, lə məhələ tsapə, 12vi ndza yə ghə vəci Hyalatəmwə tsa mənə. Má tə vəci tsa, paɗə wsha məɓa tamwə dzəgə hwa a tərəntəgwa va wghyana ra ghwi kə ɗintə nkwa tsa; təmburi tsətsə, ba yə ntsitəgwa tá mələ tlə́nə tsapə kə dzəgə kələkə vəci tsa səkə zazamə. 13Má Hyalatəmwə mwa, wuri njə kə mputə myi aləkawalə nee, njə mələ məlifyi nkwa məɓa tamwə ba məlifyi wdunya, nkwa ndza jiri dzəgə ndza təɓa; njə́ shə tsá ghə myi mənə! 14Təmburi tsətsə, nggwasama, má vi ndza yə tə ghə vəci tsa ndzaranjəa ná, ntsitəwagwa ba yə njigwe ka mbəlyi tsapə má ayibə və kwa kəma ra Hyalatəmwə, a ba yə njigwe lə zəzərə lə njə́ ka mcə hyi-njə. 15Fəyə wa mungyalə kə Tlamda-myi kətə tsa ka nkwa ndza njə ɗaravə tə́ mbəlyi tazhe ba hyá tlayi mbə va njə́. Tsətsə kwə dagwama-ramyi Bulus dəwa, kwa dləparamə və́ njə ɗafətə tə́ yə tsa, lə ntsəkulə kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ njə́. 16Njə́a wsi gə njə kwa wamara dləparamə ndza njə ɗafə mbweghe wsie mamə. (Wuntyi vəcə tsá shə kwa dləparamə hyi-njə shə, tsá ndza njə nee, dzawə sənata wsi mə; má mbəlyi má sənata wsha ngyi lə mbəlyi má jiri və ná, ba hyá mbəralyə zəzi mə vəcə-njəa hyi ka tsangwi—kala tsá ndza hyá mələ lə wuntyi vəcə kwa Dləparamə Hyalatəmwə kúkulə dəwa. Mə mələ wsi kala tsa, wuri hyá kə kələkə bwanyə səkə va Hyalatəmwə dzəgwa ghi-hya.) 17Má yə kwa ngayə, nggwasama hyi-ra, kala tsá kə yə sənata wsha ngyi kala tsa, ba yə yashə ghi-yə—vashə yə dzəgə nggutətəgwa a zəli tsangwi ndza mbəlyi "yagarə ngyi tətəkə, a ba yə hwə tá jiri kə yə tlətə tə fashə wə. 18Kasha wa mtsəhətə dənama-rayə mə zəli hunkwa ra Tlamda-myi Yesu Kristi Mdi kə mbə nkwa, ba yə fəmə ghi-yə mə sənata njə́ lə zərəndza-ranjə. "Usa tə́ Tlamda-myi Yesu Kristi—njə́ Mdi kulə ndzaranjəa lə batə wavi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\