2 Tasalonika 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus ba Silas lə Timotawas; Dzəgə tə́ yə mbəlyi kə zəli pəlyə Tasalonika, yə mbəlyi ka nga Hyalatəmwə Ta-ramyi ba ka nga Yesu Kristi Tlamda: 2Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Tlamda-myi Yesu Kristi nggə yə barəka ba hinigwe ra mni. 3Kə hitəgwa ba yə́ "usa Hyalatəmwə wamara vi tazhe yə, nggwasama, təmburi tə kələgwa mbərəsa-rayə dabwaa; má "ighi ncə yə tə́ kwavati-yə mwa, tə mtsəhəgwa dabwaa. 4Təmburi tsətsə mənə nda ɓwa ghi yə́ lə yə tə́ mbəlyi kə zəli tə wamara nkwa. Má ɓwa ghi-yə́ tsa, njə́ mbweghe tsá kə yə səsəwihwi zaka mbwara bwanyə kə mbəlyi ɗa yə lə, lə tsá kə mbərəsa-rayə njigwe lə dənama mə bwanyə ngyi. 5Má bwanyə ndza yə mə ndzaranjəa, wuri kə ncətə nee, jiri wsi kə Hyalatəmwə mələ tə́ mbəlyi; təmburi səkə kə bwanyə ngyi dzəgə njə fə yə ka mbəlyi wuri tsəramə dzəmə mbəgə-njə, tsá ndza yə sa bwanyə səkwa təmburi. 6Pakatə, jiri wsi mələ Hyalatəmwə: má tə́ mbəlyi kə savə yə bwanyə ngyi, Hyalatəmwə dzəgə nggərəkə bwanyə; 7a má tə́ yə mbəlyi ndza sa bwanyə va hyá, ba tə́ yə́ mwa dəwa, njə dzəgə nggə myi mkyəgwa lə zəzərə ndza, vəcirəvi kə Tlamda-myi Yesu dzəgə səkwa məɓa tamwə lə mbəlyi kukulə kə mnə-njə məɓa. 8Səkwa-ranjə tsa venkwashə mwa, kala ghwi kə tsə wanggə; lə ghwi dzəgə njə wtsa mbəlyi má sənata Hyalatəmwə, ba paɗə mbəlyi kə kə́lyə kə həwəshə habarə Yesu Tlamda-myi. 9Hyá dzəgə sa bwanyə má kəri batə wavi, tsá kə dzəgə zantə hyá kashasha; hyá dzəgə ndza ndafə tə ndza tá Tlamda lə paɗə kulə dənama-ranjə batə wavi. 10Má səkə-njə tsa venkwashə, tazhe tlayi humə səkə va mbəlyi-njə, lə həwə səkə va paɗə mbəlyi kə mbərəsa lə njə́ mənə; mə mbəlyi-njə ngyi yə mwa dəwa, təmburi wuri yə kə mbərəsa lə vəcə Hyalatəmwə kə yə́ gətə yə. 11Təmburi tsətsə mənə nda mələ adəwa yə́ kəvi-kəvi tazhe yə: tə gədyi Hyalatəmwə-myi yə́, a njə mələ tlə́nə-njə kwa mni-yə, a yə ndza ka mbəlyi tsəramə tlayi mkyə kə njə kata yə tə́a; lə barəka-ranjə mwa, ba njə nggə yə dənama kə mələ wamara wsi ndərə kə yə "i mələ səkwa tə mbərəsa-rayə lə njə́. 12Tsətsə dzəgə Tlamda-myi Yesu tlayi humə səkə va yə; má yə mwa, yə dzəgə tlayi humə səkə va njə́ dəwa, lə barəka ra Hyalatəmwə-myi ba Tlamda-myi Yesu Kristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\