2 Tasalonika 2

1Ndzaranjəa, yira "i gə yə vəcə mbweghe səkə Tlamda-myi Yesu Kristi kwá ɓwagə tsa ba dzəgə-myi tsənigwa tá njə́. Yira gədyi yə, nggwasama, 2washə yə dakəməgwa zazamə, a ba məhələ-yə lə zəzi-yə gwarəntəgwa, va nga tsá kə wuntyi mbəlyi gə nee, "Wuri vəci Tlamda kə səkə!" əkwə fashə wə. Á tára wuntə mdi gətə ka vəcə rə ghi-njə, á ka vəcə səkə va Hyalatəmwə gətə wuntə mdi; á tára yə́ ɗafətə tə́ yə, əkwə wuntyi mbəlyi—wá fá vəcə-hya tsa yə wə. 3Washə yə ɗa yə tə́ a mdi nggutə yə wə. Təmburi ka səkə vəci Tlamda tsa nda səkə mbəlyi dlənata zəli Hyalatəmwə kúkulə wə; má nda səkə vi shə mwa, wuntə mdi "yagarə kashasha dzəgə səkə, tsá dzəgə Hyalatəmwə zantə mə ghwi batə wavi. 4Ka dawa ra Hyalatəmwə lə wamara wsi ka nga Hyalatəmwə ndza mbəlyi nggərəkə həwə njə; vá "i njə ba mbəlyi nggərəkə həwə tə́ wuntə wsi wə, təmburi wuri njə kə fəyə ghi-njə ka Tlamda fashə. Mwa, njə dzəgə dzəgwa mpya Hyalatəmwə a ndza, a gə nee, "Yira Hyalatəmwə!" əkwə. 5Vá zəzitə yə mamə huri? Wuri rá kə gətə yə wsha ngyi paɗə, vi ndza rá tá yə. 6Wuntə wsi, tsá kə nkatə səkə mdi "yagarə tsa ndzaranjəa, a kə sənata wsi shə yə mwa; se vi kə tlarantəgwa tə́ njə́ mələtəgwa nda səkə mdi "yagarə tsa. 7Tə mələ tlə́nə "yagarə mbəlyi kwa wdunya ndzaranjəa (Hyalatəmwə mdi kə sənata wsha ngyi); a má bwanyə "yagarə kə dzəgə səkəa, ka mələgwa haba wə—se mdi kə nka njə́ hwə kwa nkwa. 8Má kə hwə njə kwa nkwa mənə, nda səkə mdi "yagarə tsa; má kə səkə mdi "yagarə tsa mwa, Yesu Tlamda dzəgə səkə lə dənama rə kambi-njə, a ba pətləshə mdie lə sefi vəcə səkwa tá mnyə-njə kalə, a zantə njə́. 9Má mdi "yagarə tsa, lə dənama ra Shatari dzəgə njə səkə. Wsha kwatsəka tsá mələ njə, ba mələ wsha tsangwi, tsá ndza mbəlyi ndayə və; 10mələ wamara wsi ntimye tazhe nggutə mbəlyi kə dzəgə za, tsá mələ njə. Jiri, yira gə sha yə mwa, mbəlyi kə zəlitə njə́ dzəgə za handa, təmburi vá "i kə́lə vəcə Tlamda jiri hyá, a hyá tlayi mbə wə; 11təmburi tsətsə, Hyalatəmwə dzəgə fə vəcə kə nggutə nkwa dzəgwa mni-hya, tazhe ba hyá mbərəsa lə tsangwi. 12Má dzəgəndza mənə, má paɗə mbəlyi má mbərəsa lə vəcə Tlamda jiri, ngyí kə njigwe tá fá zəzərə bikyi, Hyalatəmwə dzəgə mələrəshə kita rə bwanyə tə́ hyá. 13Má yə kwa ngayə, nggwasama, yə mbəlyi kə Tlamda "i, wuri kə hitəgwa ba yə́ "usa Hyalatəmwə wamara vi tazhe yə; təmburi wuri njə kə tsəkavə yə ala patəgwa ra wdunya, tazhe ba yə tlayi mbə. Səkə kə dənama ra Mambəli-njə kə dzəgwa mni-yə a ba mbərətə yə ka nganjə mbəlyi, nda tlayi mbə shə yə, səkwa tə mbərəsa-rayə lə jiri Yesu. 14Səkə kə habarə ndərə və́ yə́ gətə yə tsa mwa, nda kata yə Hyalatəmwə—tazhe ba yə tlayi ngayə nəbwa mə kulə Tlamda-myi Yesu Kristi. 15Təmburi tsətsə, nggwasama, tlətə wa lə dənama mə zəli Kristi, ba yə tsəyi vəcə jiri və́ yə́ tətəkəvə yə dandərəa, tsá kə yə fatə səkwa tá mnyə-yə́ lə tsá kə yə́ ɗafətə yə kwa dləparamə. 16Wuri Hyalatəmwə Ta-ramyi kə "i myi handanda, a ba tləkəshə myi batə wavi lə aləkawalə kə njə mputə tə́ myi lə zərəndza-ranjə, ka wsi ndza myi fətə ghi tə. Á Hyalatəmwə ba Tlamda-myi Yesu Kristi tləkəshə yə kwa mni-yə, a ba nggə yə dənama kə mələ zaka wsha ndəndərə lə gə vəcə ndərə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\