2 Tasalonika 3

1Ndzaranjəa, nggwasama, mələ wa adəwa tə́ yə́ tazhe ba vəcə Tlamda wtləshə nkwa zazamə, a ba mbəlyi həwəshə vəcə-njə kala tsá kə yə həwə vəa. 2Mələ wa adəwa mwa dəwa tazhe ba Hyalatəmwə yashə yə́ va mbəlyi "yagarə lə mbəlyi ntimye hwi; təmburi kúkulə mbəlyi má mbərəsa lə habarə Yesu tsa. 3Má Tlamda nə, mdi lə jiri njə, mdi kə cə aləkawalə mə ghi; a njə dzəgə nggə yə dənama kwa mni-yə, a ba yashə yə va paɗə "yagarə Shatari. 4Wuri yə́ kə mbərəsa lə yə səkə kə Tlamda, a ba ngga tə yə nee, tə mələ wsi kə yə́ gə sha yə yə wamara vi; a tsətsə dzəgə yə mələ dzəgəndza mwa. 5Á barəka ra Tlamda fəmə mni-yə mə "i Hyalatəmwə, a ba nggə yə dənama kə səsəwihwi bwanyə, ka mbəlyi kə zəli Kristi. 6Wuri yə́ kə daɓətə yə lə Tlamda-myi Yesu Kristi, nggwasama: hwə wa tá mbəlyi kə zəli məla-məla lə mari, ba ngyí má ɗatə yə tá zəli wsi və́ yə́ tətəkəvə yə. 7Kə sənata yə mwa, wsi və́ yə́ mələ, tsá kə hyi a yə mələ: vi ndza yə́ tá yə, və́ yə́ ndza ka ká mari wə; 8və́ yə́ kə́lə wsi va mbəlyi kəlama ncəntə wə. Tlə́nə dabwaa tsá və́ yə́ mələ; vərə lə vəci və́ yə́ mələ tlə́nə shə mwa, vashə yə́ ndza tə pəla-rayə, a nggə yə bwanyə. 9Má nda mələ yə́ kala tsa shə ki, va ndəma-rayə́ gə sha yə nee, "Kasha wa fə yə́," əkwə wə—təmburi tsəramə gə yə́ sha yə, a yə fə yə́ mə́; yə́ mələtə tsətsə tazhe ba yə́ njigwe ka wsi kə tətəkə tə́ yə, a yə zəli. 10Má vi ndza yə́ tá yə, kə gə yə́ sha yə nee, "Wamara mdi má "i mələ tlə́nə, wá nggərəkə wsi kə zəmə mbəlyi tə́ njə́ wə," əkwə yə́. 11Má nda gə yə vəcəa yə́, nggwasama, yə́ fatə nee, wuntyi mbəlyi tsá shə mə yə, ngyí kə ndza rə mari má mələ tlə́nə; dzəmə wsi má zhi-hya mə, tsá mələ hyá fashə. 12Má tsəli mbəlyi tsatsa, wuri yə́ kə ɗa hyá, a ba daɓətə hyá lə Tlamda-myi Yesu Kristi nee, mələ tlə́nə hyá lə pəla-rahya tazhe fə ghi-hya, a ba hyá njigwe lə məhələ-hya məhya. 13Má yə kwa ngayə mənə, nggwasama, wá tərəhi yə va mələ tlə́nə tsapə wə. 14Má ndərə wuntə mdi tsá shə pəlyəɓa tá yə, tsá má həwəshə vəcə kə yə́ mnəkə yə kwa dləparaməa, á yə ya ghi-yə va mdi tsatsa, a ba yə hwə tá njə́, tazhe ba həwə ɗa njə́. 15Washə yə fə njə́ ka dawa-rayə mwa wə; "yəmə wa njə́ lə vəcə kə vwi njə́, va ndza-ranjə ka dagwama mə zəli. 16Á Tlamda nggə yə hinigwe ra mni wamara vi, mə wamara wsi mələ yə—njə́ mdi kə hiniyi mni mbəlyi. Á barəka ra Tlamda njigwe lə yə paɗə. 17Yira Bulus, lə pəla-tara ɗafə yə vəcə kə cikagwa tsa rá; ɗafə-ra tsa, njə́ tsá kə ncətə nee, dləparaməa səkə va rá handa—tsətsə ɗafə-ra. 18Á barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi njigwe lə myi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\