2 Timotawas 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá Bulus, mdi kə mnə Yesu Kristi. (Má ndza-tara ka mdi kə mnə Yesu, səkwa tə tsá kə Hyalatəmwə kata rá, a rá wtləshə nkwa lə habarə aləkawalə mkyə má kəri, tsá kə myi tlayi səkə kə daɓətəgwa-ramyi lə Yesu Kristi.) 2Dzəgə tə́ Timotawas, zəgwi-tara kə rá "i mə hunkwa ra zəli Yesu: Á Hyalatəmwə Ta-ramyi ba Yesu Kristi Tlamda-myi nggə na barəka lə zhihwi-njə, ba hinigwe ra mni. 3Wuri rá kə "usa Hyalatəmwə, tsá ndza rá zəli a nggərəkə həwə lə mni kutə, kala tsá və́ shi hyi-ra həwə va njə́ alandza. Tə "usa njə́ rá wamara vi ndza rá zəzi na mə adəwa-tara, vərə lə vəci. 4Má kə zəzitə ntahuni-nga rá ná, dzəgə cikata na ndangə tsá kə rá "i, tazhe ba rá dlama dabwaa. 5Tə zəzi tsəli mbərəsa tsapə va na rá mwa, kala tsá va shi-ranga Luwisa ala zamə, ba va mama-ranga Afiniki dəwa; wuri rá kə mbərəsa mwa, tsəli mbərəsa-rahya lə mni kutə shə, tsá va na ndzaranjəa. 6Təmburi tsətsə, yira gə sha na, tsəyi barəka kə Hyalatəmwə nggə na, vi kə rá fala na pəla kwa ghi-nga; ntsitəgwa ndangə ba na njigwe lə dənama! 7Má Mambəli kə Hyalatəmwə nggə myi nə, mambəli kə ndilyə wə, a mambəli lə dənama—tsá kə ləhə mni lə "ighi, a ba "yə́ myi va wsi ntimye. 8Wá zhə na həwə va gə vəcə Tlamda-myi tə́ mbəlyi wə; wá zhə na həwə va ndza-tara kwa furəshina səkwa tə Tlamda dəwa wə. Má wsi mələ na, ɗatə yə tá sa bwanyə səkwa tə gə habarə Yesu kala rá, lə dənama kə Hyalatəmwə nggə na. 9Wuri Hyalatəmwə kə mbə́tə myi, a ba kətə myi ka mbəlyi-njə; va nga tlə́nə ndərə kə myi mələtə lə dənama-ramyi mwa mbə́tə myi njə wə, a təmburi "i-njə ba zhihwi-njə kə njə nggə myi lə zərəndza-ranjə səkə kə Yesu Kristi ala zamə, səfə wdunya má patəgwa. 10Má ndzaranjəa mənə, wuri zhihwi-njəa kə ncətəgwa tə ka səkə kə ntsa ra Yesu Kristi Mdi kə mbə nkwa; təmburi wuri Yesu kə pətləshə mtə, a ba kələkə myi mkyə má kəri səkə kə habarə ndərə tsa. 11Tazhe gə habarə Yesu tsa kata rá Hyalatəmwə, a ba fəyə rá ka mdi kə mnə Yesu lə ka mala kə tətəkə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi; 12a təmburi ɓa mwa nda sa bwanyə rá kala tsa. Vá zhə rá həwə və wə, təmburi wuri rá kə sənata Mdi kə rá mbərəsa lə; mwa, wuri rá kə nggatəgwa tə nee, lə dənama njə tsəramə yashə rá ba tlə́nə kə njə fətə tə pəla-tara rapə tə vi dzəgə njə səkə tsa. 13Má na, Timotawas, tlətə tə vəcə jiri kə rá tətəkəvə na, a njə ndza ka wsi ndza na zəli; ba na njigwe lə mbərəsa lə "ighi, tsá ndza njə nee, ka ngamyi mə daɓətəgwa-ramyi lə Yesu Kristi. 14Tsəyi habarə ndərə kə mbəlyi fətə tə pəla-ranga tsa dandərəa, səkə kə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə kwa mni-nga. 15Wuri na kə sənata mwa nee, wuri mbəlyi tə hyə ká Asiya kə dlənata rá paɗə; balə Fijalas ba Harmajanas dəwa mbərəkə rá mbwi. 16Má Unasifaras kwa nganjə, kúkulə zhigi və́ njə tləkəshə rá, a vweta rá; və́ həwə zhərəshə va ndza-tara kwa furəshina wə. Má vi kə njə səkə Roma ná, darakkə njə mə və rá, a ba vətə nkwa ndza rá tə. Wuri na kə sənata tsá kə njə vweta rá dabwaa tə Afisa mwa. Á Hyalatəmwə zhihwi dabwaa tá njə́ ba tá mbəlyi hankyə ya-njə paɗə, vəcirəvi dzəgə njə gə kita tə́ mbəlyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\