2 Timotawas 2

1Má na kwa nganga, zəgwi-tara, njigwe lə dənama mə zəli, səkə kə barəka kə Hyalatəmwə nggə myi səkə kə Yesu Kristi. 2Kətə vəcə Tlamda və́ rá gə kwa kəma ra mbəlyi ntikwə ngyi, a ba na gərəshə tə́ mbəlyi lə jiri, ngyí tsəramə dzəgə mələ tlə́nə lə a tətəkərəshə tə́ kwavati-hya. 3Má na mənə ki, ɗatə yə tá sa bwanyə ka səwaja ra Yesu Kristi lə jiri! 4Ba na zəzitə nee, má səwaja mnyə mpa, vá tsəkwə wsi va njə́ lə və wsha rə wdunya fafashə ndza mbəlyi má mə səwaja və wə; təmburi mə mpaa məhələ-njə paɗə, tazhe ba njə mələtə tlə́nə ndza ghi mdi kulə-njə bwə tə́. 5Má mdi kə dzawə rə huhwə mə ɗa gwanti mwa, se njə́ zəlitə wada ra ɗa gwanti talala nda ndza njə ɗahwi mə gwantie. 6Má mdi kə dzawə rə wza mwa dəwa, njə́ tsá kə hyi zəmə tsəmi wsi kə nakə mə vwə-njə. 7Á na zəzitə wsi mə vəcə gə rá ngyi, təmburi Tlamda dzəgə nggə na sənata wsha mə paɗə. 8Ba na zəzitə Yesu Kristi Shi ra Dawuda, mdi kə mbə́təgwa lə mkyə səmə kwa kúlə, kala tsá kə rá gətə mə habarə ndərə və́ rá gəa. 9Təmburi ndza-tara gə habarə ndərə tsa sa bwanyəa rá, a ba mbəlyi mputə rá tə zəwə kala mdi batali "yagarə. A má vəcə Hyalatəmwə, vá mputəgwa tə zəwə wə. 10Təmburi tsətsə nda səkə rá səsəwi zaka wsha tazhe mbəlyi tsatsəka ra Hyalatəmwə, a hyá tlayi mkyə va Yesu Kristi dəwa, lə kulə batə wavi. 11Njə́a vəcəa, jiri—tsá kə gə nee, "Má ba myi mtə ka kutə lə njə́, myi dzəgə ndza lə mkyə ka kutə lə njə́; 12má ba myi njigwe mə səsəwihwi wsi, myi dzəgə zəmə mbəgə ka kutə lə njə́. Má ba myi nggərə ghəpi sənata njə́, njə dzəgə nggərə ghəpi sənata myi; 13má ba myi njigwe ka mbəlyi má jiri və, ka mdi jiri ndza njə kwa nganjə, təmburi kandə njə hwə tá jiri-njə wə," əkwə. 14Á na zəzirətə tə́ mbəlyi-nga, ba na "yəmə hyá kwa kəma ra Hyalatəmwə nee, washə hyá mpa səkwa tə vəcə rə nggərə ghəpi fashə wə, təmburi kandə nggərə ghəpi vweta nkwa wə; se ɗantə mbəlyi kə nka tləmə tə́, tsá mələ njə kalə. 15Ntsitəgwa tá mələ wsi ndza ghi Hyalatəmwə bwə tə́; ba na njigwe ka mdi kə mələ tlə́nə-njə lə dənama, tsá má həwə dzəgə zhə na və kwa kəma-ranjə, ka mdi kə tətəkə vəcə Kristi tə́ mbəlyi talala. 16Hwə tá paɗə vəcə fafashə ndza mbəlyi má zəli Hyalatəmwə gə mwa, təmburi dləntə mbəlyi tá Hyalatəmwə tsá mələ njə kalə. 17Má tsəli vəcəa, kala mbuləvwa ndza zəmə tlyi səra. Mə mbəlyi kə gə tsəli vəcə tsa ná, yə Himanayas hyá lə Filitus; 18wuri hyá kə dlənata vəcə Kristi, a ba mbəralyə mbərəsa ra wuntyi mbəlyi kə zəli səkə kə gə nee, "Wuri myi kə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə ndzaranjəa!" əkwə fashə. 19A má dəgi wsi kə Hyalatəmwə fəyə nə, kandə wtsiwtsetagwa wə; wuri vəcə ngyi kə ɗafətəgwa tə nee, "Wuri Tlamda kə sənata mbəlyi ka nganjə," lə nee, "Wamara mdi kə gə nee, 'Nga Tlamda rá,' əkwə, hwə mdi shə tá mələ wsha ntintimye," əkwə. 20Má hankyə ya mdi galipə, tasa tsá shə dadamə: wuntyi ná, dandərəa—lə azurfa mələtəgwa hyá, ba lə zinariya; kwatləkwi tsá shə dadamə mwa, lə yə wta ba dəgwi kúkulə. Wamara wsi, lə nganjə tlə́nə: wuntyi mə hyá, tazhe mələ wsha ndəndərə; má wuntyi, tazhe mələ wsha ntintimye. 21Tsətsə mwa, má kə yashə ghi-njə mdi va mələ wsha ntintimye paɗə, mbəlyi dzəgə fəyə mdi shə tazhe mələ wuntə tlə́nə tsapə; təmburi wuri njə kə fəyə ghi-njə ka nga Tlamda, a ba ndza ka mdi tsəramə mələrəshə tlə́nə tsapə tə́ njə́, ka mdi kə hitəgwa tazhe mələ wamara tlə́nə ndərə. Tsəli mdi kala tsa shə, tsá dzəgə Tlamda mələ tlə́nə-njə lə. 22Má na ná, Timotawas ná, á na ya ghi-nga va mələ wsha sasəwe va ndza-ranga ka zəgwi dyegwe; njigwe lə dənama mə mbərəsa-ranga, a ba na ntsitəgwa tá ndza lə jiri, lə "ighi ba hinigwe ra mni, ka kutə lə paɗə wuntyi mbəlyi ndza zəli Tlamda lə mni kutə. 23Hwə tá nggərə ghəpi fafashə; təmburi tsəli nggərə ghəpi tsatsa, lə mpa rə mnyə kəri njə. 24Má mava ra Tlamda mwa, ka mpa rə mnyə njə wə; lə məhələ ndza njə lə wamara mdi paɗə, ka mdi tsapə, ka mdi kə tətəkə wsha tə́ mbəlyi lə mungyalə. 25Má ndza njə gərəshə vəcə tə́ dawa hyi-njə, lə məhələ gə njə; tára mə gə-njə lə məhələ kala tsa, á ka nggərəkə nkwa kə wtubyi Hyalatəmwə tə́ hyá, a hyá səkə sənata vəcə Kristi. 26Tsətsə dzəgə hyá dzəmə məhələ-hya, a ba mbə́lə mənə va ngga ra Shatari; təmburi Shatari tsá kə tsəshə hyá, a ba fəyə hyá ka mbəlyi kə mələ wamara wsi ntimye kə njə "i mamə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\