2 Timotawas 3

1Ba na sənata nee, má mə kwanahə vi kə dzəgə za ra wdunya tsa, bwanyə tsá shə. 2Təmburi mbəlyi dzəgə ndza ka mbəlyi kə "intə ghi-hya kalə, lə zərəwsha; hyá dzəgə ɓwa ghi-hya, a fə ghi-hya ka mbəlyi kukulə kə mda nkwa; hyá dzəgə wshəntə nkwa mwa, a kə́lyə kə həwə va mbəlyi kukulə kə yeki hyá. Ka həwə hyá va Hyalatəmwə wə; ka "usa njə́ hyá mwa wə. 3Dzawə nga mbəlyi ngyi wə, təmburi ka zhihwi hyá tá mdi wə. Ndaka wshəntə nkwa hyá va kəladawa kwa hwi-hya; se mpa tsá mələ hyá akə. Wuri hyá kə njigwe ka dawa ra wamara wsi ndərə. 4Mwa, hyá dzəgə ndza ka mbəlyi kə pahwi nkwa tə́ ká dawa, lə ka mbəlyi má wsi tsəkwə və; a ba hyá vulətə ghi-hya va ɓwa ghi. Wuri hyá kə "i wsha rə wdunya mdashə Hyalatəmwə. 5Ka mbəlyi kə zəli təmbwi-təmbwi lə wtá ra mnyə ndza hyá fashə; a má kwa mni-hya, vá mbərəsa hyá wə. Má tsəli mbəlyi kala ngyíe hyi ná, wá daɓəgwa na lə hyá wə, Timotawas wə! 6Wuntyi mbəlyi mə tsəli mbəlyi ngyi, dzəgə ya mbəlyi tsá mələ hyá akə, a nggutə myə má ntsəkulə má dənama tə́ mə zəli—ngyí kə bikyi mdashə dənama-rahya, a dlətə hyá tá "i wsha dadamə. 7(Tsəli myə ngyi, tə nka tləmə hyá tá wamara məlifyi tətəkə wsha fashə; a kandə hyá sənata jiri, a tlətə tə wə.) 8Kala tsá kə yə Yanisu hyá lə Yambarisu ɗakə Musa zamə, tsətsə ɗa vəcə Kristi mbəlyi kə tətəkə wsha ngyi mwa; wuri məhələ-hya kə səwentəgwa. Wuri hyá kə hwə tá zəli, a ba za ndangə! 9Má wsi tətəkə tsa hyá tə́ mbəlyi, kandə li tityi wə; təmburi ndza-rahya ka bata dzəgə ncəgwa tə gambala tə́ paɗə mbəlyi, kala tsá kə mələrətəgwa tə́ yə Yanisu hyá lə Yambarisu. 10Má na ná, Timotawas ná, wuri na kə zəlitə wsi və́ rá tətəkəvə na, lə məhələ-ra; wuri na kə sənata ndza-tara lə tlə́nə mələ rá paɗə. Mbərəsa-tara mwa, wuri na kə vərahəvə, lə mungyalə və́ rá kə́lə lə səsəwi wsi, lə "ighi va rá, 11lə bwanyə və́ rá savə, ba ɗa kə mbəlyi ɗa rá. Wuri na kə sənata paɗə wsha kə mələtə rá gwa tə Antakiya lə tə Ikoniya ba Listira; má bwanyə və́ rá savə va ɗa ra mbəlyi tə nkwa ngyi, kandə gətəgwa wə—a ba Tlamda yashə rá va mtə mə bwanyə ngyi paɗə. 12Jiri, yira gə sha na mwa, wamara mdi kə "i ndza ka nga Hyalatəmwə mdi ndangə mə zəli Yesu Kristi, mdi shə dzəgə sa bwanyə va ɗa ra mbəlyi. 13Má mbəlyi "yagarə lə ká nggutə nkwa, mtsəhəgwa tsá mtsəhə kəladawa-rahya kashasha; tə nggutə nkwa hyá, a wuri hyá kə nggutətə ghi-hya mwa. 14Má na kwa nganga, tsəyi vəcə jiri kə na tətəkəvə ba mbərəsa lə ndangə; təmburi wuri na kə sənata mala kə təkəvə na wsie. 15Tsəshə ala ndza-ranga ka zəgwi sənata Dləparamə Hyalatəmwə na—tsá ndza njə nee, ndaka ntsəkuləshə mdi njə mbweghe hunkwa ra tlayi mbə səkə kə mbərəsa ra mdi lə Yesu Kristi. 16Təmburi zaka mbwara vəcə kwa Dləparamə Hyalatəmwə, səkə va Hyalatəmwə paɗə; a dandərəa tazhe tətəkə jiri, lə tazhe ɗa mbəlyi kə za, ba tazhe mbəralyə məhələ mdi, a njə ndza ka mdi tsapə talala. 17Səkə kə vəcə kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə mwa, nda ndza wamara mdi ka nga Hyalatəmwə lə dənama mə zəli, ka mdi tsəramə mələ wamara tlə́nə ndərə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\