2 Timotawas 4

1Wuri rá kə daɓətə na lə Hyalatəmwə ba lə Yesu Kristi, mdi kə dzəgə gə kita tə́ paɗə mbəlyi, ngyí kə mtə lə ngyí təmwə həlangə: təmburi dzəgə səkə Kristi ba zəmə mbəgə-njə, 2kasha gə vəcə Hyalatəmwə! Ntsitəgwa tá gə njə́ wamara vi, mə vi kə hitəgwa lə vi má hitəgwa; mbəralyə məhələ mbəlyi səkə tá Kristi, ba na tləkəshə hyá dandərəa. Má mbəlyi kə za, ba na "yəmə hyá; kətə mungyalə mwa mə paɗə tətəkə wsha-ranga. 3Təmburi vi dzəgə səkə, a mbəlyi dzəgə kə́lyə kə nka tləmə tá tətəkə wsi jiri, a dzəgə və ngahya tətəkə wsi fashə; hyá dzəgə tsəni mala-mala kə tətəkə wsha kúkulə tə́ ghi-hya, ngyí kə dzəgə gərəshə wsi kə ghi-hya "i tə́ hyá. 4Hyá dzəgə hwə tá vəcə Kristi, a dzəgə tá fá vəcə kwə-kwə fashə. 5Má na kwa nganga, Timotawas, tlətə tə jiri gərigəri mə wamara wsi, ba na səsəwihwi sa bwanyə; fəmə ghi-nga mə gə habarə Yesu tə́ mbəlyi mwa, a ba na mələ paɗə tlə́nə kə Hyalatəmwə nggə na ka mələ talala. 6Má yira kwa ngara, wuri vi kə mtə-ra kə hələgitəgwa, a yira dzəgə hwə kwa wdunya. 7Wuri rá kə kərintə mpa-tara tá Yesu Kristi kulingə; tlə́nə kə Hyalatəmwə nggə rá ka mələ mwa, wuri rá kə kərintə paɗə. Wuri rá kə tsəyi mbərəsa-tara lə mni kutə. 8Má ndzaranjəa, təmburi tlə́nə jiri və́ rá mələ, wuri mbəlyi kə fəyə rá nəbwa-tara məɓa tamwə; Tlamda lə ghi-njə, Mdi kə gə kita jiri, tsá kə dzəgə nggə rá nəbwa tsa tə vəci dzəgə njə səkə tsa—a waləka tə́ rá kutəra-tara wə, a balə tə́ paɗə mbəlyi kə ghə səkə-njə tsa lə jiri. 9Hitəgwa ba na səkə tá rá zazamə. 10Təmburi Dimas, wuri zərə wsha rə wdunya kə kələhwi məhələ-njə, a ba njə hwə tá rá, a li li-ranjə jilyə Tasalonika; Karaskas mwa, wuri kə li jilyə hyə ká Galatiya, a ba Titus li jilyə hyə ká Dalmatiya. 11Luka kutəra-ranjə, tsá tə nkwaa tá rá kalə. Kələkə rá Markus səkə vi ndza na səkə, təmburi ndaka vweta rá njə mə tlə́nə-ra tə nkwaa. 12(Má Tikikus, wuri rá kə mnəkə njə́ jilyə Afisa.) 13Má ndza na shilyə mwa, ba na kələkə rá lə"use-tara kə rá hwə tə́ pəlyə Taruwasa va Karbus tsa, lə dləparamə hyi-ra, ndanda dləparamə kə mələtəgwa lə wtá. 14Má kəladawa kə Iskandari lighyə kə wtlə tsa mələtə rá nə, kandə gətəgwa wə; Tlamda mdi kə dzəgə ncə rá wsi ntimye kə njə mələtə rá tsa. 15Má na kwa nganga tsə́ ná, á na ya ghi-nga va njə́, təmburi wuri njə kə dlənata vəcə Kristi və́ yə́ gə kashasha. 16Má tsəmi vi kə rá gə vəcə tazhe kələntə ghi-ra shilyə mə kita kwa kəma ra ká gə kita, mdi shə vá vwi rá wə; paɗə-hya dlənata rá. Á Tlamda zhihwi tá hyá, a kə́lyə kə fə vəcəa dzəgə tə hyá. 17Má Tlamda mwa, ba njə njigwe tá rá, a ba tləkəshə rá, a nggə rá dənama tazhe ba rá wtləshə nkwa lə vəcə-njə tə́ paɗə mbəlyi. Wuri rá kə mbə́lə va mtə pakatə! 18Tsətsə dzəgə Tlamda dləgwə rá va wamara "yagarə ntimye paɗə, a ba kələkə rá dzəmə mbəgə-njə məɓa tamwə kulingə. "Usa tə́ Tlamda batə wavi! 19Á na cikata myi yə Akila hyá lə Biriska, ba mbəlyi hankyə ya Unasifaras. 20Wuri Arastas kə zhigi tə Korinti; má Tarufimas, wuri rá kə hwə tá njə́ pəlyə Militus—kulingə njə wə. 21Hitəgwa ba na səkə zazamə, nda səkə wgye. Tə cika na Aubulus hyá lə Budas, lə Linas ba Kalaudiya, ba paɗə nggwasama tə nkwaa. 22Á Hyalatəmwə vweta na! Á barəka ra Hyalatəmwə njigwe lə myi paɗə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\