3 Yohana 1

1Njə́a vəcəa, səkə va rá mdi kulə mə ká zəli; Dzəgə tə́ dagwama-tara Gayas, mdi kə rá "i handanda: 2Tə mələ adəwa rá tazhe na, mcə-ra, tazhe ba Hyalatəmwə vweta na mə wamara wsi, a ba na njigwe kulingə—kala ndza-ranga kulingə mə mambəli. 3Wuri rá kə dlama dabwaa kwa mni-ra, vi kə wuntyi nggwasama-ramyi səkə a ba gətə rá vəcə mbweghe ndza-ranga mə zəli vəcə Yesu lə jiri, kala tsá mələ na alandza. 4Má wsi kə mələtə nda ndza rá lə dlama tsa mbaravə, njə́ tsá kə rá fatə nee, tə zəli vəcə Yesu nggwasə-ra. 5Wuri rá kə "usa na, mcə-ra, təmburi tlə́nə jiri ndza na mələ lə mni kutə tə́ nggwasama-ramyi, a vwi hyá, mandara hyá ndza ka məntiɓə ndangə mə́; 6səkə vá gə tsəli "ighi va na mbəlyi ngyi tə́ mbəlyi kə zəli tə nkwaa. Á na vweta nggwasama ngyi lə wsi kə zəmə kwa nkwa, ba lə kwaba tazhe ntahə-hya, a na hyá kə tawa na—kala tsá kə hitəgwa a myi mələ tə́ mbəlyi kə mələ tlə́nə Hyalatəmwə. 7Təmburi tazhe gə vəcə Yesu tlagwa hyá ka ntəntahə, a ka kə́lə wsi hyá va mbəlyi má zəli wə. 8Təmburi tsətsə, má myi ká Krista, kə hyi-hyi ba myi vweta mbəlyi ngyi, tazhe ba myi daɓətə ghi lə hyá mə tlə́nə Yesu ndza hyá mələ. 9Kə ɗafərətə wuntə dləparamə rá tə́ mbəlyi kə zəli pəlyəɓa tá yə; a ba Diyotarifis kə́lyə kə fá vəcə-ra təmburi tsá kə njə "i ndza ka mdi kulə tə kəma ra mbəlyi. 10Má vi kə rá dzəgə tawa yə pəlyəɓa, yira dzəgə gə wsi kə njə mələ paɗə tə gambala, lə vəcə ntintimye ndza njə gəgə mbweghe-yə́, a tlətle mnyə. Vá ndəkəshə njə́ tsa mwa dəwa wə, a ba njə kə́lyə kə kə́lə nggwasama kə zəli kə səkə tá njə́, a ba mbərərəkə mbwi tə́ hyá; má mbəlyi kə "i vwi nggwasama ngyi mwa, ba njə nkatə hyá, a və nkwa kə dləntə hyá shilyə mə mbəlyi kə zəli! 11Má na kwa nganga, dagwama-tara, washə na tətəkə mələ wsi ntimye kala tsa wə; a wsi ndərə tsá tətəkə mələ-njə na. Má wamara mdi kə mələ tlə́nə ndərə, ka nga Hyalatəmwə mdi shə; a má mdi kə mələ wsi ntimye, vá sənata Hyalatəmwə njə wə. 12Wamara mdi tə humə Dimitiriyas; ndza-ranjə ka mdi lə jiri mə wamara wsi ndza njə mələ, tsá kə ncətə məhələ-njə. Yira lə ghi-ra, sakida ra məhələ-njə rá dəwa; a wuri na kə sənata vəcə-ra mwa, jiri. 13Kúkulə vəcə va rá, tsá kə rá "i gə na, a vá "i rá ba rá ɗafə paɗə tə ɗarəwali mwa wə; 14kə "i rá ba rá dzəgə tawa na hankyə mə njə́a hyaa, a myi ɓwa vəcə kwantsə-kwantsə. 15Á Hyalatəmwə nggə myi hinigwe ra mni. Tə cika na mcə hyi-nga paɗə. Á na cikata myi paɗə mcə hyi-myi pəlyəɓa kutə-kutə dəwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\