Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 1

1Lə barəka-ranga, Tiyofalas! Kwa dləparamə kə rá ɗafətə na tsəmi, wuri rá kə ɗafətə zaka mbwara wsha kə Yesu mələtə kə́rəpi, lə wsi və́ njə tətəkə tə́ mbəlyi, tsəshə tə vi və́ njə atə tlə́nə-njə 2rapə tə vi kə njə li dzəmə tamwə. Má nda səkə Hyalatəmwə kətə njə́ li dzəmə tamwəa, ba njə gərətə vəcə lə dənama ra Mambəli Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kə njə tsəkavə ka mbəlyi kə mnə-njə. 3Mə hya-ranjə fwarəmtsi tlagwa-ranjə səmə kwa kúlə, ba njə ncərətə ghi-njə tə́ hyá ka ɗa kúkulə zhigi, mə hunkwa kə ncətə nee, lə mkyə njə pakatə; təmburi wuri hyá kə nata njə́ lə ntsə-hya, a tə gə vəcə njə lə hyá mbweghe zəmə mbəgə Hyalatəmwə. 4Má vi ndza hyá zəmə wsi kə zəmə lə njə́, ba njə gə sha hyá nee, "Wá hwə yə mə Urushalima hataba wə; ghətə wa wsi kə Hyalatəmwə Ta mputə yə aləkawalə-njə a njə nggə yə—tsá kə rá gətə yə mbweghe-njə. 5Təmburi Yohana, lə yemyi mələtə batizəma njə; a má mə hya batlyə kə dzəgə səkə, lə Mambəli-njə dzəgə Hyalatəmwə mələ yə batizəma kwa mni-yə," əkwə Yesu sha hyá. 6Má vi kə mbəlyi kə mnə-njə tsənitəgwa tə nkwa kutə lə Yesu, ba hyá yiwi va njə́ nee, "Tlamda, mə tsa vie dzəgə na zhini nggərəkə mbəgə tə́ ká Isra"ila, a hyá ndza rə ghi-hya ná?" əkwə. 7Ba Yesu gə nee, "Má vi ndza wsi mələgwa tə, Hyalatəmwə Ta mdi kə fəyə; a zhi-yə mə sənata wə. 8Má yə ki, vi və́ Mambəli Hyalatəmwə səkə dzəgwa mni-yə, yə dzəgə tlayi dənama, a yə njigwe ka sakida-tara mə Urushalima lə tə hyə ká Yahudiya paɗə, rapə tə hyə ká Samariya, lə bakəma kwa wdunya," əkwə Yesu. 9Má kətərəmbwe vəcə-njəa, ba Hyalatəmwə kətə njə́ dzəmə tamwə; má tə nənə dzəmə-njə mbəlyi kə mnə-njə ná, rayyə njə za mə kulyaɓa kwa ntsə-hya. 10Má tə nənə nkwa dzəmə tamwəa hyá, həntəkkə wuntyi mbəlyi ɓwagə lə lə"use ɓya ntsa tə nkwa shə vari hyá. 11Kwə hyá na, "Ká Galili, təmburi waá nda nənə nkwa dzəmə tamwə yə fashə ri? Hyalatəmwə kətə njə́! Kala tsá kə njə li dzəmə tamwə tsa, tsətsə dzəgə njə səkwa məɓa mwa," əkwə hyá. 12Ba mbəlyi kə mnə Yesu tlagwa mə mwə rə Zaitun mənə, a zhinikəgwa dzəgwa Urushalima. (Rata ra zabəga patlə, tsá kwalyə mwəa lə Urushalima kalə.) 13Má vi kə hyá səkə dzəmə mələmi ná, ba hyá li dzəmə mpya və́ hyá ndza mə. Má mbəlyi ngyi, hyá yə Bitrus, Yohana, Yakubu, Andarawas, Filibus hyá lə Toma, Bartalamawas hyá lə Matta, Yakubu Alfayas hyá lə Siman Midala, ba Yahuda Yakubu. 14Kə́rəpi-hya, tə tsənigwa hyá, a mələ adəwa kəvi-kəvi lə mni kutə, nkyahə lə wuntyi myə ba Maryamu mama ra Yesu, lə nggwasama ra Yesu. 15Má venkwashə, kúkulə mbəlyi kə zəli Yesu səkə tsənitəgwa: arəwi patlə hyá, a bakəmtsi ghi mbwi. Ba Bitrus tlagwa gə vəcə tə́ hyá; 16kwə njə na, "Nggwasama, vəcə kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə zamə, də́walə ba njə njigwe jiri—tsá kə Mambəli Hyalatəmwə gərətə tə́ Dawuda mbweghe Yahuda, mdi kə ncərətə nkwa tə́ mbəlyi kə tsəshə Yesu; 17təmburi má Yahuda ná, patlə njə mə myi mbəlyi kə mnə Yesu ndangə mə́." 18(Má "u"wi kə Yahuda tlantə səkə tə tlə́nə "yagarə kə njə mələtə a pahwi Yesu tsa, ba njə pashə gambala lə; a tə gambala shə tərə njə mwa, ba hwi-njə ntədlə, a ba halyi-njə wdi tə ka; ba njə mtə. 19Zaka mbwara mbəlyi tə Urushalima mwa, wuri hyá kə fatə wsi kə mələtəgwa tə́ njə́; ba hyá ntaravə tli tə́ nkwa shə lə vəcə-hya nee, Akaldama—njə́ nee, "gambala ra mimyi," əkwə.) 20"Wuri kə ɗafətəgwa kwa dləparamə kə a cimyi, 'Á ya-njə njigwe ka fyi! Washə mdi ndza hankyə ɓa wə,' əkwə. Má kwə njə tə wuntə nkwa mwa, 'Kətə tlə́nə-njə wuntə mdi tazhe mələ,' əkwə. 21Təmburi tsətsə, myi və wuntə mdi tə nkwa Yahuda, a njə njigwe ka sakida ra tlagwa ra Yesu Tlamda səmə kwa kúlə, ka kutə lə myi. Má mdi və myie mwa, se mdi kə nata tlə́nə və́ Yesu mələtə paɗə, tsá vá ndza tá myi alandza, tsəshə tə vi və́ Yohana mələ batizəma rapə tə vi kə Hyalatəmwə kətə Yesu dzəmə tamwə," əkwə Bitrus. 23Ba hyá fəyə tli mbəlyi ɓwagə tə kəma-rahya tazhe kə́lə mdi patlə mə hyá. Má tli mbəlyi ɓwagə ngyi: Yusufu, tsá ndza mbəlyi ka lə Barsaba (tə ka njə́ mbəlyi lə Yustus dəwa), ba Matiyas. 24Ba hyá mələtə adəwa mbweghe mbəlyi ngyi; kwə hyá na, "Tlamda, na mdi kə sənata mni mbəlyi paɗə. Təmburi tsətsə, Tlamda, ncətə yə́ tsá kə na kətə mə mbəlyi ɓwagə ngyi 25tazhe ndza ka mdi kə mnə Yesu, a njə mələ tlə́nə tə nkwa Yahuda—təmburi wuri Yahuda kə hwə, a tlayi nəbwa-ranjə," əkwə. 26Kətərəmbwe adəwaa, ba hyá nta zi mbweghe mbəlyi ɓwagə ngyi; má mdi kə mbəlyi ntashə ná, njə́ Matiyas. Ba mbəlyi fəyə njə́ mə mbəlyi mungə-kutəghitə kə ncini ngyi ka mdi kə mnə Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\