Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 10

1Wuntə mdi tsá shə kwa Kaisariya, tli-njə Karniliyas; mdi kulə njə mə səwaja ra ká Roma, mə dəvwe ndza mbəlyi ka lə Dəvwe ra ká Italiya. 2Njə́ ná, mdi kə "i zəli Hyalatəmwə njə; njə́ lə mbəlyi hankyə ya-njə paɗə, tə həwə hyá va Hyalatəmwə. Tə vwi dawarandyi njə kúkulə. Wamara vi mwa, gədyi Hyalatəmwə tsá mələ njə akə. 3Má tə wuntə vi, hələgi tikwari səkə, ba njə nata mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə tə shakə ya-njə, kapara mə shikwə: "Karniliyas!" əkwə mdi kə mnə tsa. 4Ba Karniliyas parakə ntsə tə́ njə́ lə nggadləni: "Waá wsi "i na ri, Tlamda?" əkwə. Ba mdi tsa gə nee, "Wuri Hyalatəmwə kə nata adəwa-ranga lə wsi ndza na nggərəkə tə́ dawarandyi; tlə́nə tsapə tsá mələ na kwa kəma-ranjə. 5Təmburi tsətsə, mnəkə mbəlyi dzəgwa Yafa, a hyá dzəgwa ka na mdi ndza mbəlyi ka lə Siman Bitrus səmə. 6Hankyə ya wuntə mdi kə mələ tlə́nə wtá njə kwaɓa—tli mdi shə, Siman dəwa; ya-njə mwa ná, mnyə tsadi," əkwə. 7Má vi kə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa hwə, ba Karniliyas tsəkavə mavalyi ɓwagə ba wuntə səwaja kə həwə va Hyalatəmwə shilyə mə mbəlyi kə mələrəshə tlə́nə, 8a ba gərətə wsi kə ɗaratəgwa paɗə tə́ hyá; a ba njə mnəkə hyá dzəgwa Yafa. 9Má kəri ra nkwa mənə, vi ndza hyá kwa nkwa hələgi tá Yafaa, ba Bitrus tlagwa dzəmə wuntə mpya havəci tazhe mələ adəwa. 10Má venkwashə, ba má tsəshə njə́; má tə tarashə wsi kə zəmə mbəlyi tə́ njə́, ba njə nata wsi kala shikwə. 11Tsa"a kwə njə nata nkwa dzəmə tamwə, wanggə njə mnəntəgwa; a tə səkwa wuntə wsi kapara mayafyi dabwaa tə mpwə, a mbəlyi kəlala səkwa tə zəwə fwarə zalawwə! 12Má kwa wsie ná, ba njə nata zaka mbwara tsəli wsha lə mkyə—lə yə wsha kə shintyi kwa, lə yə wsha kə ntsə́kəgwa lə hwi tə ka, lə yə "yə dəwa. 13Ba vəcə gəgwa tə́ njə́ nee, "Bitrus, tlagwa ba na tlantə wulyə tə wsha ngyi, a na zəmə!" əkwə. 14Má kwə Bitrus na mwa, "Awə, Tlamda! Ala rá ɗahwi wsha fafashə kala tsa tappə wə," əkwə. 15Ba vəcəa zhini gəgwa tə́ njə́ mwa dəwa, "Má wsi kə Hyalatəmwə fəyə ka tlyi ndangə nə, wá gə na nee, 'wsha fafashə,' kwə na wə," əkwə. 16Ka makənə zhigi və́ vəcəa gəgwa, a ba Bitrus zhinitə tsətsə, nda səkə mbəlyi kələntə wsie dzəmə tamwə. 17Ba Bitrus ndayə va wsi kə mələtəgwaa, təmburi vá sənata wsi mə shikwə kə njə nataa njə wə. Má tamakə batlyə ná, ba mbəlyi kə Karniliyas mnəkə ngyi vətə nkwa ndza ya Siman tsa tə; a ba hyá tlətlətə pəlyə məndəge, 18a ka mbəlyi hankyə nee, "Wuntə məntiɓə tə nkwaa, tsá ndza mbəlyi ka lə Siman Bitrus ná?" əkwə hyá. 19Má səfə Bitrus tə zəzi nee, "Waá wsie tsə́ ri?" əkwə, ba Mambəli Hyalatəmwə gə sha njə́ nee, "Na mbəlyi makənə ngyi pəlyə məndəge, hyá və na. 20Tlagwa ba na dzəgwa tá hyá, a na li lə hyá; wá nggərə ghəpi na tá zəli hyá wə, təmburi yira tsá kə mnəkə hyá," əkwə. 21Təmburi tsətsə, ba Bitrus səkwa mənə, a ba gə sha mbəlyi ngyi nee, "Yira mdi kə yə və; waá vəcə kə kələkə yə səkə ri?" əkwə. 22Ba hyá gə nee, "Tlamda ya-yə́ mnəkə yə́—Karniliyas tli-njə; mdi kulə njə mə səwaja. Mdi tsapə njə mwa; tə həwə njə va Hyalatəmwə dabwaa. Paɗə ká Yahuda humə njə́ mwa. A ba mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə səkə gə sha njə́, a njə ka na dzəmə ya-njə tazhe ba njə fatə vəcə-nga," əkwə hyá. 23Má vi kə Bitrus fatə vəcə-hya tsa, ba njə kakə hyá jakə tazhe ɗarashə məntiɓə tə́ hyá, a hyá hya hankyə ya shə lə njə́. Má kəri ra nkwa mənə, ba Bitrus tlagwa li lə mbəlyi ngyi; a ba wuntyi ká Yafa kə zəli Yesu zəlitə hyá məsəbə dəwa. 24Má kəri ra wuntə nkwa mwa, ba hyá ntsəkəshə Kaisariya, nkwa ndza Karniliyas tə, a ghə njə́, lə wuntyi mbəlyi-njə ba mcə hyi-njə kə njə kata. 25Má kwa nkwa kə jakə ya-njə Bitrus, ba Karniliyas səkə gəliɓyi tə kəma-ranjə ka nggərəkə həwə tə́ njə́. 26Ba Bitrus tsəshə njə́ tə pəla, a gə nee, "Tlagwa! Yira nə, mdi rá kala na—Hyalatəmwə rá wə!" əkwə, a ba tlanətə njə́. 27Má vi ndza hyá tə jakə ya, a gərəshə vəcə Bitrus tə́ Karniliyas mənə. Má vi kə hyá jakə ya, tsa"a kwə Bitrus ná, kúkulə mbəlyi kə tsənitəgwa hankyə tə nkwa shə. 28Ba Bitrus gə sha hyá nee, "Kə sənata yə, paɗə-yə, wuri wada-rayə́ kə nkatə yə́ ká Yahuda kə daɓəgwa tə nkwa kutə lə mbəlyi má ka ká Yahuda, a dzəgə ya-hya; a má ɓayə, wuri Hyalatəmwə kə ncətə rá nee, kandə rá fəyə wamara mdi ka wsi ntimye lə ɗá wə. 29Təmburi tsətsə, má vi kə yə mnəkə nkwa tazhe ka rá səmə, vá ghəpi rá, a kə́lyə kə səkə wə. Ndzaranjəa, yira yiwi va yə, tá waá ka rá yə ri?" əkwə Bitrus. 30Ba Karniliyas gə nee, "Má mbəra humbəra ca, hələgi tikwari səkə—tsa"a vəci, kala ndza ra vəci ndzaranjəa—a yira tə mələ adəwa mə mpya-ra ná, vəkkə wuntə mdi səkə tlətə tə kəma-tara; wanggə lə"use-ranjə mbələ. 31Kwə njə na sha rá, 'Karniliyas, wuri Hyalatəmwə kə fatə adəwa-ranga, a wuri njə kə nata wsi ndza na nggərəkə tə́ dawarandyi mwa; tlə́nə tsapə tsá mələ na kwa kəma-ranjə. 32Təmburi tsətsə, mnəkə nkwa dzəgwa Yafa, a mbəlyi ka na mdi ndza mbəlyi ka lə Siman Bitrus səmə. Hankyə ya wuntə mdi kə mələ tlə́nə wtá njə kwaɓa—Siman tli-njə dəwa; ya-njə mwa ná, mnyə tsadi,' əkwə njə sha rá. 33Təmburi tsətsə, ba rá mnəkə nkwa zazamə tazhe ka na; a lə barəka-ranga mwa, wuri na kə ɗatə yə tə́ a ba səkə. "Usa dabwaa! Ndzaranjəa, na yə́a tə nkwaa paɗə kwa kəma ra Hyalatəmwə; yə́ "i fá wamara wsi kə Tlamda gə sha na a na gə yə́," əkwə Karniliyas. 34Ba Bitrus tlagwa gə vəcə; kwə njə na, "Wuri rá kə sənata ndzaranjəa nee, pakatə, ka nta alá Hyalatəmwə kwalyə mbəlyi wə; ka kutə fəyə paɗə mbəlyi njə. 35Wamara mdi kə həwə va Hyalatəmwə, a mələ tlə́nə jiri—mandara mdi shə ndza mə bwata ra wamara tsəli mbəlyi kwa wdunya—Hyalatəmwə kə́lə njə́! 36"Wuri yə kə sənata habarə ndərə kə Hyalatəmwə mnəkə tə́ yə́ ká Isra"ila, mbweghe tsá kə Hyalatəmwə patə wsi kwalyə myi lə njə́, a myi ndza ka mcə hyi-njə səkə kə Yesu Kristi, Tlamda wdunya paɗə. 37Má vəcəa ná, wuri kə wtləshə nkwa tə hyə ká Yahudiya paɗə; kwa Galili atəgwa njə, kətərəmbwe vi kə Yohana gə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi, a mələrətə batizəma rə wtubyi tə́ hyá. 38Hyalatəmwə ná, ba kətə Yesu mdi ká Nazarat, a ba nggərəkə Mambəli Hyalatəmwə lə dənama dabwaa tə́ njə́. Má Yesu mwa, tlə́nə ndəndərə tsá mələ njə tə wamara nkwa mə ntahə-njə, a vwi mbəlyi; ba njə mbə́tə mbəlyi kúkulə, ngyí kə Shatari ɗa hyá—təmburi tá njə́ Hyalatəmwə. 39Mwa, zaka mbwara wsha kwatsəka kə njə mələtə tə hyə ká Yahudiya lə mə Urushalima, wuri yə́ kə nata lə ntsə-yə́. "Ba ká Yahuda pətləshə njə́ tə wci dladlakə. 40A má Hyalatəmwə mwa, ba tlanətə njə́ lə mkyə səmə kwa kúlə tə kwá makənə hya-ranjə kwa kúlə, a ba ncətə njə́ lə mkyə tə́ mbəlyi! 41Vá nata njə́ zaka mbwara mbəlyi paɗə wə; a waləka yə́ mbəlyi kə Hyalatəmwə tsəkavə ka sakida-ranjə, tsá kə nata. Və́ yə́ zəmə wsi kə zəmə lə njə́ mwa, kətərəmbwe vi kə Hyalatəmwə mbə́tə njə́ lə mkyə! 42"Ba Yesu gə sha yə́ nee, 'Mayi wa wtləshə nkwa lə vəcə-ra, a ba yə ncərətə tə́ mbəlyi nee, yira tsá kə Hyalatəmwə fəyə ka mdi kə dzəgə gə kita tə́ mbəlyi, ngyí lə mkyə lə ngyí kwa hyə paɗə,' əkwə njə. 43Zaka mbwara zakuri hyi kə gə vəcə Hyalatəmwə zamə mwa, wuri hyá kə gətə vəcə mbweghe-njə nee, wamara mdi kə mbərəsa lə njə́, Hyalatəmwə dzəgə ntivirəntə bikyi-njə lə barəka ra Yesu," əkwə Bitrus sha hyá. 44Má tə gə vəcəa Bitrus mənə, ba Mambəli Hyalatəmwə səkə dzəgwa mni mbəlyi kə nka tləmə tá vəcə-njə hankyə yaa paɗə; 45acə hyá tə gə vəcə lə vəcə mbəlyi dadamə, a fali Hyalatəmwə! Má ká Yahuda kə zəlitə Bitrus məsəbə səmə kwa Yafa, ba hyá ghiri və dabwaa: "Balə tə́ ká kyə nggərəkə Mambəli-njə Hyalatəmwə dəwa ɓa?!" əkwə hyá. Ba Bitrus gə sha ká Yahuda ngyi, 47"Wuri mbəlyi ngyi kə tlayi Mambəli Hyalatəmwə dəwa, kala tsá kə myi tlayi! Ndaka nkatə hyá myi kə kə́lə batizəma ná?" əkwə; 48ba njə gə sha hyá nee, "Mələrətə wa batizəma tə́ hyá, a hyá dzəmə zəli Yesu Kristi mənə!" əkwə. Má kətərəmbwe batizəmaa mwa, ba mbəlyi Karniliyas yiwi Bitrus, a njə hyata hya tá hyá batlyə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\