Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 11

1Mbəlyi kə mnə Yesu lə ká zəli paɗə tə hyə ká Yahudiya, ba hyá fatə nee, balə ká kyə kə́lə vəcə Hyalatəmwə dəwa. 2Təmburi tsətsə, má vi kə Bitrus səmə Urushalima, ba ká Yahuda kə zəli wsi shi talala ɗa njə́ nee, "Ndərə mə wsi kə na mələtəa wə dye! 3Təmburi waá nda dzəgə ya mbəlyi fafashəa hyi na, a ɗahwi wsi kə zəmə lə hyá ri?" əkwə. 4Ba Bitrus wɗaratə wsi kə mələtəgwa tə́ hyá kə́rəpi; 5kwə njə na, "Má vi ndza rá tə mələ adəwa kwa Yafa, ba rá nata wsi kala shikwə. Tsa"a kwə rá ná, tə səkwa wuntə wsi kapara mayafyi dabwaa tə mpwə—mbəlyi kəlala səkwa tamwə tə zəwə fwarə zalawwə, a ba njə tlətəyigwa vari rá. 6Tsa"a kwə rá nata nkwa kwa wsie, lə wsha kə shintyi kwa, lə wsha kə ntsə́kəgwa lə hwi tə ka, lə yə "yə. 7Má təɓa ná, ba rá fatə vəcə gəgwa tə́ rá nee, 'Bitrus, tlagwa ba na tlantə wulyə tə wsha ngyi, a na zəmə!' əkwə. 8Ba rá gə nee, 'Awə, Tlamda! Ala rá ɗahwi wsha fafashə kala tsa tappə dzəmə tə mnyə-ra wə,' əkwə rá. 9Ba vəcəa zhini gəgwa səkwa məɓa tamwə nee, 'Má wsi kə Hyalatəmwə fəyə ka tlyi ndangə, wá gə na nee, "wsha fafashə," kwə na wə,' əkwə. 10Ka makənə zhigi və́ vəcəa gəgwa, a ba rá zhinitə tsətsə, nda səkə mbəlyi kələntə wsie dzəmə tamwə paɗə. 11"Má təkwashə-təkwashə mwa, vəkkə mbəlyi makənə səkə ya ndza rá hankyə ɓa; səkwa mə Kaisariya mnəkəgwa hyá tazhe ka rá. 12Ba Mambəli Hyalatəmwə gə sha rá nee, 'Mayi na li lə hyá; wá ghəpi na tá zəli hyá wə,' əkwə. Nggwasama nkwangə ngyi mwa, wuri hyá kə zəlitə yə́ dzəmə Kaisariya. Kə́rəpi-yə́, ba yə́ səkə jakə ya mdi shə məɓa. 13Má vi kə yə́ səkə, ba njə gətə yə́ mbweghe tsá kə njə nata mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə hankyə ya-njə, tsá kə gə sha njə́ nee, 'Mnəkə nkwa dzəgwa Yafa tazhe ka na mdi ndza mbəlyi ka Siman Bitrus səmə, 14a njə səkə gə na vəcə kə dzəgə mbə́tə na lə ya-nga paɗə,' əkwə mdi kə mnə Hyalatəmwə tsa sha njə́. 15"Má tə gə vəcə rá tə́ hyá mwa ná, ba Mambəli Hyalatəmwə səkə dzəgwa mni-hya paɗə, kala tsá kə njə dzəgwa mni-myi tsəmi! 16Má vi kə wsie ɗatəgwa tsətsə, ba rá zəzitə vəcə kə Tlamda gətə myi nee, 'Lə yemyi mələtə batizəma Yohana; a má yə ná, lə Mambəli-njə dzəgə Hyalatəmwə mələ yə batizəma kwa mni-yə,' əkwə. 17Má kala tsá ndza njə nee, wuri Hyalatəmwə kə nggərəkə Mambəli-njə tə́ mbəlyi ngyi kala tsá kə njə nggə myi vi kə myi mbərəsa lə Tlamda-myi Yesu Kristi, á rá nkatə Hyalatəmwə kə mələ ná?" əkwə Bitrus sha hyá. 18Má vi kə hyá fatə vəcə Bitrus tsa ná, ndyarə hyá va vəcə kə zhini; ba hyá fali Hyalatəmwə, a gə nee, "Balə tə́ ká kyə ɗaravə nkwa kə wtubyi Hyalatəmwə, a hyá mbə dəwa ɓa!" əkwə. 19Má vi kə mbəlyi pətləshə Istifanus ná, ba hyá və nkwa kə ɗa ká zəli Yesu kúkulə. Ká zəli mwa, ba tla kutikutyanggə, a mbə́lə səkwa mə Urushalima. Má wuntyi mbəlyi mə hyá, ba mbə́lə dzəgwa hyə ká Finikiya; má wuntyi ná, ba mbə́lə jilyə Kubrus lə dzəgwa Antakiya. Má venkwashə, waləka tə́ ká Yahuda və́ hyá gə habarə Yesu kalə; 20a má wuntyi ká Kubrus lə ká Kurane kə zəli, ba hyá dzəgwa Antakiya, a gərətə habarə Yesu tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda dəwa. 21Ba Tlamda fəyə barəka dabwaa mə vəcə gə tsa hyá; mbəlyi kúkulə tsá kə mbərəsa, a səkə zəlitə Tlamda. 22Má vi kə ká zəli mə Urushalima fatə nee, wuri ká Antakiya kə kə́lə vəcə Hyalatəmwə kúkulə, əkwə, ba hyá mnəkə Barnabas dzəgwa. 23Má vi kə njə ntsəkəshə Antakiya, a ba nata barəka kə Hyalatəmwə nggərəkə tə́ mbəlyi kwaɓa ná, ba njə dlama tə́ dabwaa; ba njə tləkəshə hyá nee, "Njiwegwa lə jiri mə zəli Tlamda lə mni kutə, paɗə-yə; washə yə hwə tə́ wə!" əkwə. 24(Təmburi Barnabas, mdi tsapə njə, tsá lə mbərəsa dabwaa; a wuri mni-njə kə ləhə va Mambəli Hyalatəmwə mwa.) Mbəlyi kúkulə tsá kə dzəmə zəli Tlamda venkwashə. 25Təmburi tsətsə, ba Barnabas tlagwa dzəgwa Tarsus tazhe və Shawulu. 26Má vi kə njə vətə njə́, ba njə kələkə njə́ səkə Antakiya; va tassə hyá mələtə lə mbəlyi kə zəli tə nkwa shə, a tətəkərəshə wsha tə́ mbəlyi kúkulə. (Kwa Antakiya atə ka ká zəli mbəlyi lə Krista.) 27Má venkwashə, ba wuntyi zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə səkwa mə Urushalima, a dzəgwa Antakiya. 28Má wuntə mdi patlə mə hyá (tli-njə Agabas), ba tlagwa gə nee, "Má kwə Mambəli Hyalatəmwə, má dzəgə ɗagwa tə wdunya paɗə," əkwə. (Ba máa ɗatəgwa handanda mə vi ndza Kalaudiyas ka mbəgə ká Roma.) 29Má mbəlyi kə zəli kwa Antakiya, ba hyá gə nee, "Kə hyi-hyi ba myi mnəkə "u"wi dzəmə tə́ nggwasama-ramyi mə Yahudiya; wamara mdi, ba njə tsəni kwaba tazhe vwi hyá, kala tsá ndza dənama-ranjə tə́," əkwə. 30Ba hyá tsənitə "u"wi tsa, a nggərəkə tə́ yə Barnabas hyá lə Shawulu, a hyá kə́lə dzəmə Urushalima, a nggərəkə tə́ mbəlyi kukulə mə ká zəli məɓa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\