Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 12

1Má venkwashə mənə, acə Mbəgə Hirudus mə ɗa wuntyi mbəlyi kə zəli dabwaa; 2ba njə pətləshə Yakubu dagwama ra Yohana lə hwa. 3Má vi kə njə nata nee, wuri ghi ká Yahuda kə bwə tá wsi kə njə mələtəa ná, ba njə tsəshə Bitrus mwa dəwa, mə vi kə mələ sarəka ra buredyi kama yisəti mə. 4Má vi kə mbəlyi tsəshə Bitrus tsa, ba hyá fala njə́ kwa furəshina, a ba fəyə bwata ra səwaja fwarə tazhe ya njə́—tsá ndza njə nee, fwafwarə səwaja mə wamara bwata patlə. Mə zəzi Hirudus ná, má kə kəri sarəka kə yiyisi mimyi gamə tsa ná, njə kələntə Bitrus shilyə, a nggərəkə tə́ ká Yahuda. 5Má Bitrus mənə, ba mbəlyi ya njə́ kwa furəshinaa; má ká zəli mwa ná, adəwa tsá mələ hyá tə́ Hyalatəmwə tazhe njə́, lə mni kutə. 6Má tə vərə ndza njə nee, kəri ra nkwa-ranjə dzəgə Hirudus pələntə Bitrus, a nggərəkə tə́ ká Yahuda ná, tá hya Bitrus kwalyə səwaja kə ya njə́ ɓwagə, tə mpwə lə zəwə lyə ɓwagə. Má wuntyi səwaja ɓwagə dəwa, pəlyə mnyə mpya hyá gərappə, a nənə nkwa. 7Má nda fá na ná, vəkkə mdi kə mnə Tlamda səkwa məɓa tamwə, a nggaməshə nkwa kwa mpya-njə, a ba səkə wtsiwtseta badla ra Bitrus, a fəritə njə́. "Tlagwa zazamə!" əkwə njə sha Bitrus. Má vi kə njə gətə vəcəa ná, warrə zəwə lyəa pələntəgwa səkwa kwa pəla ra Bitrus; 8a ba mdi kə mnə Tlamda tsa gə sha njə́ nee, "Lambwi wsha-nga, a ba na sərətə tsahwa-ranga," əkwə. Ba Bitrus səsərətə wsha-njə. "Gaɓətə gwade-ranga, myi li," əkwə mdi kə mnə tsa; 9ba Bitrus zəlitə njə́ shilyə mə mpyaa. Vá sənata njə nee, handanda wsi kə mdi kə mnə Tlamda tsa mələtəa wə, təmburi ka shikwə və́ njə fə. 10Má vi kə hyá dlahəntə səwaja kə ya furəshina pəlyə mnyə mpya tsá tsəmi, a ba səkə tá kwá ɓwagə, a dlahəntə dəwa ná, ba hyá səkə tá mnyə pali, tsá ka lyə; má nda fá na ná, ba mnyə palie mnəntəgwa lə ghi-njə tə́ hyá, a ba hyá jilyə! Má tə ntahə hyá dzatə kwa hunkwa mə mələmi, pya"a mdi kə mnə Tlamda tsa hwə tá Bitrus. 11Má tə nkwa shə mənə ná, ba Bitrus ndayə, a ba gə nee, "Wuri rá kə sənata ndzaranjəa nee, pakatə wsi kə mələtə rá gwaa! Ndana Tlamda mnəkə mdi kə mnə-njə səkwa tazhe dləgwalyə rá va Hirudus, a ba kələntə rá shilyə mə zaka mbwara bwanyə kə ká Yahuda "i mələ rá ɓa!" əkwə. 12Vi kə njə sənata wsi kə mələrətəgwaa mənə, ba njə li dzəgə ya Maryamu, mama ra Yohana Markus. Má nda dzəgə njə ná, kúkulə mbəlyi kə tsənitəgwa hankyə ya shə, a mələ adəwa. 13Ba Bitrus ka nkwa pəlyə məndəge mənə; ba Roda (wzha rə ya Maryamu tsa) jilyə nə mdi kə ka nkwa. 14Má vi kə njə nata nee, Bitrus mdi kə ka nkwa ná, ba njə dlama kwa mni-njə, a zhinikəgwa jakə lə huhwə kəlama mnəntə nkwa tə́ njə́; "Na Bitrus tsa pəlyə!" əkwə njə sha hyá. 15"Tləkə zhə na tá ghi ná?" əkwə hyá. "Handanda dye!" əkwə zhamaləa. "Shinankwə-njə tsá kə na nata," əkwə hyá. 16Má tamakə hyá batlyə, ba Bitrus zhini ka nkwa; ba hyá jilyə mnərəntə pali tə məzarəghi. Tsa"a kwə hyá ná, ndana Bitrus handanda! Ba hyá ndayə. 17Ba Bitrus gə sha hyá lə pəla nee, "Divi wa hataba!" əkwə, a ba jakə gərətə tə́ hyá hunkwa kə Tlamda kələntə njə́ səmə kwa furəshinaa tə. Kwə njə na sha hyá mwa, "Mayi wa gərətə tə́ Yakubu lə wuntyi nggwasama-ramyi paɗə," əkwə; ba njə hwə tá hyá tə nkwa shə, a li dzəgə wuntə nkwa. 18Má vi kə nkwa kəri, tsa"a kwə səwaja kə ya furəshina, Bitrus təɓa wə! Ba məhələ-hya ndá, a ba hyá ghiri və nee, "Daá-daá njər? Daá-daá njər?" əkwə. 19Má vi kə Hirudus fatə habarə wsie, ba njə gə sha mbəlyi nee, "Vətə wa nkwa ndza njə tə!" əkwə; a ndyarə hyá va vətə njə́. Ba njə ka mbəlyi kə ya furəshina ngyi, a yiwi va hyá, "Tsaá və́ yə mbəlata njə́ ri?" əkwə; a ba gə sha mbəlyi, a mbəlyi pətləshə hyá. Má kətərəmbwe tsa mənə, ba Hirudus tlagwa mə hyə ká Yahudiya, a li dzəgwa Kaisariya, a njigwe kwaɓa. 20Má venkwashə, ba mni Hirudus mpwə va ká Sur hyá lə ká Saida. Təmburi tsətsə, ba mbəlyi ngyi tsənitəgwa, a gə vəcə lə Bilastas mdi kulə hankyə ya Hirudus; a ba njə ɗatə yə tá vwi hyá. Ba hyá daɓətəgwa, paɗə-hya, a ba səkə lə Bilastas tá Hirudus, a njə pa hyá lə Hirudus. (Təmburi ndangə mə́, səkə tə hyə-njə tlayi dyi wsi kə zəmə-hya hyá.) 21Má tə vəci kə mbəlyi tlantə, a hyá səkə kəmə lə njə́a ná, ba Hirudus lambwi lə"use-ranjə dandəndərəa, a njigwe tə patla-ranjə, a ba gərəshə vəcə tə́ mbəlyi. 22Má vi ndza njə gə vəcəa, ba mbəlyi ngyi dlangətə nggurədlə-hya tamwə, a gə nee, "Mdie gə vəcəa wə—Hyalatəmwə gə!" əkwə hyá fashə. 23Má təkwashə-təkwashə ná, darakkə wuntə mdi kə mnə Hyalatəmwə məɓa tamwə səkə ɗa njə́; təmburi wuri njə kə ɗatə yə tə́ a mbəlyi nggərəkə həwə tə́ njə́ kala tə́ Hyalatəmwə. Má tə nkwa shə, acə hwi-njə tə zhərəshə dabwaa; tamakə batlyə mwa ná, ba njə mtə ntiwwi. 24Má vəcə Hyalatəmwə akə ná, ba wtləshə nkwa kə́rəpi. 25Má vi kə Barnabas hyá lə Shawulu kərintə tlə́nə kə hyá dzəmə Urushalima tə́a, ba hyá zhinikəgwa səkwa lə Yohana Markus məsəbə-hya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\