Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 13

1Má mə mbəlyi kə zəli kwa Antakiya, wuntyi zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə tsá shə, ba wuntyi mala-mala—hyá yə Barnabas, Simiyan (tsá ndza mbəlyi ka lə "mdi nggəlyə"), Lukiyas mdi ká Kurane, Manayan (tsá kə kələshəgwa ka kutə lə Mbəgə Hirudus), ba Shawulu. 2Má tə wuntə vi, vi ndza hyá tə nggərəkə həwə tə́ Tlamda, a mələ ashamə ná, ba Mambəli Hyalatəmwə gə sha hyá nee, "Fəyə wa Barnabas hyá lə Shawulu, a hyá mələ tlə́nə kə rá kətə hyá tə́," əkwə. 3Ba hyá mələrətə adəwa tə́ mbəlyi ɓwagə ngyi, lə ashamə, a ba fəyə pəla kwa ghi-hya, a gə nee, "Á Hyalatəmwə nggə yə barəka," əkwə, a ba mnəkə hyá li. 4Má vi kə Mambəli Hyalatəmwə mnəkə Barnabas hyá lə Shawulu tsa ná, ba hyá tlagwa li dzəgwa kwa Salukiya, a dzəgwa kwambawali kə jilyə Kubrus, a ba li. 5Má vi kə hyá ntsəkəshə Salamis mənə, ba hyá wtləshə nkwa lə vəcə Hyalatəmwə kwa mpya adəwa ra ká Yahuda dadamə tə nkwa shə. Má venkwashə mwa, lə Yohana Markus li hyá məsəbə-hya tazhe vwi hyá lə tlə́nə. 6Má vi kə hyá ntəntahəshə Kubrus paɗə tazhe gə vəcə Hyalatəmwə ná, ba hyá ntsəkəshə Bafas mə ntahə-hya tsa. Má təɓa ná, ba hyá kəmə lə wuntə mdi kə lá fwə, tsá ndza mələ wsha hila lə məzhiguɗyi; Bar-Yesu tli-njə (má lə vəcə ká Helena ná, Alimas ka njə́ mbəlyi). Mdie mwa ná, mdi ká Yahuda njə, a ba fəyə ghi-njə ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə, ndana tsangwi tsá tle njə. 7Mcə njə lə Sarjiyas Bulus, nggwaməna tə hyə shə. (Má nggwamənaa mwa ná, mdi kə ntsəntsəkulə njə.) Vi kə Nggwaməna Sarjiyas kata Barnabas hyá lə Shawulu tazhe fá vəcə Hyalatəmwə ndza hyá gəa, 8má Alimas mdi kə lá fwəa mənə, acə mə wshəntə vəcə-hyaa, a və nkwa kə nka nggwaməna kə zəli vəcəa. 9Má Shawulu (tsá ndza mbəlyi ka lə Bulus dəwa), ba Hyalatəmwə ləhəshə mni-njə tə nkwa shə lə Mambəli-njə; a ba njə nənə mdi kə lá fwəa kwantsə-kwantsə, 10a ba gə sha njə́ nee, "Shatari na dye! Dawa ra zaka mbwara tlə́nə jiri na kə́rəpi! Mwa, mpanggə kəladawa kwa hwi-nga tazhe nggutə nkwa; wamara vi fə jiri Tlamda na ka tlətle mnyə fashə. 11Hyalatəmwə Tlamda ɗa na ndzaranjəa, a na mbərə ka ghuli dye! Na dzəgə ndza ka mdi ndəma nata nkwa, nda səkə vi dzəgə mbəlyi zhini mnə na ntsə-nga," əkwə Bulus sha mdie. Təkwashə-təkwashə dəwa ná, ba njə mbərə ka ghuli ghuləppi! Təpəng, təpənggə njə tə nkwa shə, a və mdi kə ncərəshə nkwa. 12Má vi kə nggwaməna nata wsi kə mələtəgwa tə́ mdie ná, ba njə mbərəsa lə vəcə Bulus, a ba ghiri dabwaa va wsi kə hyá tətəkə mbweghe Tlamda. 13Ba yə Bulus lə mbəlyi ndza njə ntahə lə tlagwa tə Bafas, a zhini dzəgwa kwambawali, a ba li jilyə Barga tə hyə ká Bamfiliya. Má Yohana Markus ná, ba zhigi məsəbə-hya, a zhinikəgwa dzəmə Urushalima. 14Ba hyá tlagwa tə Barga mənə, a dzəmə Antakiya tə hyə ká Bisidiya; má tə vəci kə mkyəgwa, ba hyá li dzəgwa mpya adəwa ra ká Yahuda tə nkwa shə, a njigwe mə mbəlyi. 15Má kətərəmbwe vi kə mbəlyi janggatə vəcə Hyalatəmwə səmə kwa wada ra Musa lə səmə kwa dləparamə zakuri hyi Hyalatəmwə ná, ba mbəlyi kukulə kwa mpya shə gə sha yə Bulus, "Nggwasama, má ndərə vəcə va yə tazhe tləkəshə mbəlyi, ndaka tlagwa yə gə," əkwə. 16Ba Bulus tlagwa mənə; "Divi wa," əkwə njə sha mbəlyi lə pəla. Ba njə gə nee, "Nggwasama hyi-ra ká Isra"ila, lə kə́rəpi yə mbəlyi kə həwə va Hyalatəmwə tə nkwaa, nkatə wa tləmə tá vəcə-ra! 17Má Hyalatəmwə ká Isra"ila, njə́ tsá kə tsəkavə shi hyi-myi zamə, nda yetəgwa hyá kúkulə vi ndza hyá tə hyə ká Masar. Má lə dənama-ranjə mwa, ba Hyalatəmwə wsəntə hyá səmə kwa Masar; 18va fwarəmtsi njə sa bwanyə lə hyá mə gamba. 19Kətərəmbwe tsa mwa, bwata ra mbəlyi mburəfungə tsá kə njə gurehwi tə hyə ká Kan"ana, a ntəkərəhwi hyə-hya tə́ shi hyi-myi ka nəbwa-rahya; 20a ba hyá ndza tə nkwa shə va arəwi fwarə ba mcifəmtsi. "Má kətərəmbwe-njəa, ba njə tsəkavə wuntyi mbəlyi mə hyá tazhe ndza ka mbəlyi kukulə tə kəma-rahya, rapə tə vi kə Samu"ila njigwe ka zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə. 21Má vi kə shi-ramyi "i mbəgə tazhe ndza mbweghe-hya mwa, ba Hyalatəmwə nggərəkə Shawulu zəgwi ra Kisi tə́ hyá, shilyə mə bwata ra ká Bunyamunu; a va fwarəmtsi njə mələtə mə mbəgə mwa. 22Má vi kə Hyalatəmwə kələntə njə́ shilyə mə mbəgə, ba njə fəyə Dawuda ka mbəgə-hya. Na wsi kə Hyalatəmwə gətə mbweghe Dawuda tsa: 'Dawuda zəgwi ra Yassa, wuri ghi-ra kə bwə tá njə́; paɗə wsi kə ghi-ra "i, tsá mələ njə,' əkwə. 23"Ndzaranjəa shilyə mə shi hyi Dawuda tsa kələkə myi Mdi kə mbə nkwa Hyalatəmwə səkə, kala tsá kə njə mputə aləkawalə-njə lə shi hyi-myi zamə—Yesu tli-njə! 24Má səfə Yesue má nakə ntsa, ba Yohana səkə gə vəcə tə́ ká Isra"ila nee, 'Mbəralyə wa məhələ-yə ba yə wtubyi tə́ Hyalatəmwə, a mbəlyi mələ yə batizəma,' əkwə. 25Má hələgi Yohana kərintə tlə́nə-njə, ba njə gə sha mbəlyi, 'Tsəma kwə yə sha ka rá ri? Yira mdi ndza yə ghəa ná? Yira mdi shə wə dye! A má mdi kə dzəgə səkə kətərəmbwe-raa, njə́ mdi shə—tsá ndza njə nee, mandara tsahwa-ranjə ki, kandə rá tsəramə kurəngi, a sərərəntə wə,' əkwə. 26"Nggwasama, yə shi hyi Ibrahim lə kə́rəpi yə mbəlyi kə həwə va Hyalatəmwə, tə́ myi mnəkəgwa Mdi kə mbə nkwaa! 27Má mbəlyi mə Urushalima lə mbəlyi kukulə-hya, vá sənata njə́ hyá ka Mdi kə mbə nkwa wə; təmburi vá sənata wsi mə vəcə kə zakuri hyi Hyalatəmwə gətə hyá, tsá ndza mbəlyi jangga wamara vəci kə mkyəgwa wə. Təmburi tsətsə, ba hyá pətləshə njə́; ndana səkwa tə wsi ntimye kə hyá mələtə tsa nda njigwe vəcə zakuri ngyi jiri mwa! 28Mandara hyá má tlayi wsi ndza hyá pətlə njə́ tə, ba hyá gə sha Bilatus nee, 'Pətləshə njə́!' əkwə fashə. 29Má vi kə hyá mələtə zaka mbwara wsha kə ɗafətəgwa mbweghe-njə kwa Dləparamə Hyalatəmwə ná, ba hyá kəlaka njə́ səkwa tə wci kə hyá patlətə njə́ tə, a fala kwa kúlə; 30a ba Hyalatəmwə tlanətə njə́ lə mkyə səmə kwa kúləa! 31Má mbəlyi kə tlagwa lə njə́ kwa Galili nda səkə njə mtə, a zəlitə njə́ dzəmə Urushalima məsəbə ná, ba njə ncərətə ghi-njə tə́ hyá ka ɗa ntikwə zhigi kətərəmbwe tlagwa-ranjə səmə kwa kúlə tsa; a ka sakida-ranjə hyá tə́ mbəlyi ndzaranjəa. 32"Habarə ndərəa tsá kə yə́ kələkə yə səkə: aləkawalə kə Hyalatəmwə mputə lə shi hyi-myi, wuri kə mələtəgwa ndzaranjəa tə́ myi shi hyi-hya, mə tlagwa ra Yesu səmə kwa kúlə tsa lə mkyə—kala tsá kə ɗafətəgwa kwa cimyi kwá ɓwagə kwa dləparamə kə a cimyi nee, 'Zəgwi-tara na; wuri rá kə njigwe ka Ta-ranga ɓeshi,' əkwə Hyalatəmwə. 34Mwa, na wsi kə Hyalatəmwə gətə mbweghe tlanəgwa-ranjə lə mkyə səmə kwa kúlə ka mdi ndəma zhinikəgwa dzəgwa hyə tsa: 'Yira dzəgə nggə na barəka kə rá mpurətə aləkawalə-njə tə́ Dawuda,' əkwə. 35Kwə Dawuda na tə wuntə nkwa mwa dəwa, 'Ka dzəgə na ɗa yə tə́ a gwa ra mava tsapə-nga darə wə,' əkwə. 36Má Dawuda mənə, və́ njə gə vəcəa mbweghe ghi-njə wə; təmburi má vi kə njə kərintə tlə́nə kə Hyalatəmwə "i a njə mələ mə nganjə vi, ba njə mtə, a ba mbəlyi lántə njə́ tá shi hyi-njə, a ba gwa-ranjə darə. 37A má Yesu kə Hyalatəmwə tlanətə səmə kwa kúləa, vá darə gwa-ranjə wə! 38"Təmburi tsətsə, nggwasama, á yə sənata, kə́rəpi-yə, nee, lə barəka ra Yesue nda ntivintə bikyi-yə Hyalatəmwə! Wamara mdi kə mbərəsa lə njə́, wuri mdi shə kə kələntəgwa shilyə mə mava ra bikyi ndəma wada ra Musa kələntə njə́ shilyə məa. 40Təmburi tsətsə, á yə ya ghi-yə, vashə wsi kə zakuri hyi Hyalatəmwə gətə ɗatə yə gwa—tsá kə gə nee, 41'Má yə mbəlyi kə wshəntə nkwa, yə dzəgə ndayə fashə, a mtə! Təmburi tlə́nə ndza rá mələ mə vi-yə ná, ka dzəgə yə mbərəsa lə, mandara mbəlyi gətə yə wsi mə wə,' əkwə Tlamda," əkwə Bulus sha hyá. 42Má vi ndza Bulus hyá lə Barnabas hwə səkwa kwa mpyaa, ba mbəlyie hyi gə sha hyá nee, "Titihwə wa, ba yə zhini səkə vi kə mkyəgwa kə dzəgə shalyi, a yə mtsəhə yə́ vəcə mbweghe vəcə-yəa," əkwə. 43Vi kə mbəlyi hwə kwa mpya adəwa tsa mənə, kúkulə ká Yahuda lə mbəlyi kə dzəmə zəli adəwa ra ká Yahuda ná, ba hyá zəlitə yə Bulus. Ba Bulus hyá lə Barnabas tləkəshə hyá, a gə nee, "Tsəyi wa vəcə Hyalatəmwə kwa mni-yə dandərəa, a ba yə mbərəsa lə zhihwi-njə!" əkwə. 44Má vi kə wuntə vəci kə mkyəgwa səkə mənə, ba kə́rəpi mbəlyi tə mələmie səkə ka fá vəcə Tlamda. 45Má vi kə ká Yahuda nata kúkulə mbəlyi kə tsənitəgwa tazhe fá vəcəa, ba dlya tsəshə hyá; acə hyá mə nggərə ghəpi lə yə Bulus, a wshəntə vəcə-hya tə kəma ra mbəlyi. 46Má yə Bulus hyá lə Barnabas akə ná, ba hyá ntsitəgwa tá gə vəcə-hya kəlama nggadləni; kwə hyá na, "Kə hyi-hyi ba vəcə Hyalatəmwə gəgwa tə́ yə ká Yahuda tsəmi; a má təmburi tsá kə yə dlənata vəcəa, a fəyə ghi-yə ka mbəlyi má tsəramə tlayi mkyə má kəri, yə́ hwə tá yə, a dzəgə gərəshə tə́ mbəlyi má ka ká Yahuda ngyi. 47Təmburi má kwə Tlamda sha yə́ ndangə mə́ ná, 'Wuri rá kə fəyə yə ka mbəlyi kə dzəgə ncə nggamə-ra tə́ ká kyə, a yə kə́lə vəcə mbə səkə tə́ mbəlyi bakəma kwa wdunya,' əkwə." 48Má vi kə mbəlyi má ka ká Yahuda tə nkwa shə fatə vəcəa ná, acə hyá mə dlama, a humə vəcə Hyalatəmwə; má mbəlyi kə Hyalatəmwə tsəkavə hyá tazhe kə́lə mkyə má kəri ná, ba hyá mbərəsa, a dzəmə zəli. 49Ba vəcə Tlamda wtləshə nkwa tə hyə shə paɗə. 50A má ká Yahuda ná, ba hatə mbəlyi kukulə tə mələmie lə wuntyi myə galipə kə dzəmə zəli adəwa ra ká Yahuda; acə hyá mə ɗa Bulus hyá lə Barnabas, a ba dləntə hyá tə hyə-hya. 51Ba yə Bulus tsətsantə bəribəri tə səra-rahya tá hyá, a li jilyə Ikoniya. 52Má mbəlyi kə zəli tə nkwa kə hyá hwə tə́a ná, tə dlama hyá dabwaa va vəcə Tlamda; ba Mambəli Hyalatəmwə ləhəshə mni-hya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\