Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 14

1Má vi kə Bulus ntsəkəshə Ikoniya, hyá lə Barnabas, ba hyá dzəgwa mpya adəwa ra ká Yahuda tə nkwa shə, a gə habarə Yesu tə́ hyá; a ba mbəlyi kúkulə mə ká Yahuda lə ngyí má ka ká Yahuda mbərəsa, a dzəmə zəli. 2Ba Bulus hyá lə Barnabas hyata hya tə nkwa shə parangə, a ntsitəgwa tá gə vəcə Tlamda kəlama nggadləni; ba Hyalatəmwə ncərətə jiri vəcə-hya kwá zərəndza tə́ mbəlyi səkə kə wsha kwatsəka və́ hyá mələ lə dənama-ranjə. Má mbəlyi tə mələmie ná, ba ntəkalyəgwa: má wuntyi ná, tá ká Yahuda hyá; má wuntyi ná, tá yə Bulus. Ba wuntyi ká Yahuda má mbərəsa lə vəcə Yesu hatə mbəlyi má ka ká Yahuda tá ɗa mbəlyi kə zəli. 5Má ká Yahuda ngyi lə mbəlyi məsəbə-hya lə mbəlyi kukulə-hya ná, ba mələtə səkwanyi, a gə nee, "Myi ɗa yə Bulus dabwaa, a ləla hyá lə pəlyə́," əkwə. 6Má vi kə yə Bulus fatə vəcəa ná, ba hyá mbə́lə jilyə Listira ba Darba, wuntyi mələmi tə hyə ká Likoniya, 7a ba wtləshə nkwa tə hyə shə lə habarə Yesu. 8Má tə Listira mənə, wuntə mdi tsá shə, tsá ka ghyaɓə ala yekigwa-ranjə; ala njə ntahə lə səra wə. 9Ba njə nkatə tləmə tá vəcə Bulus. Má vi kə Bulus nata nee, mbərəsa tsá va mdie tsəramə mələtə səra-ranjə ná, ba njə nənə mdie kwantsə-kwantsə, 10a ba tlanətə nggurədlə, a gə sha njə́ nee, "Tlagwa, ba na tlətə!" əkwə. Mammə njə tlagwa, acə mə ntahə tə nkwa shə həlats, həlattsə! 11Má vi kə mbəlyi tə nkwa shə nata wsie, acə hyá tə gə nee, "Wuri hyala-ramyi kə mbərə ka mbəlyi, a səkə tá myi!" əkwə hyá lə vəcə-hya. 12Ba hyá karatə tli tə́ Barnabas nee, Zafsa; má nga Bulus tli kə hyá ntərərətə ná, Hamis, əkwə (təmburi njə́ mdi vá gə vəcə). 13Má "Zafsa" tsa, njə́ tli wuntə hyala-rahya, tsá ndza nkwa kə mələ sarəka tə́ njə́ pəlyə mnyə pali kə jakə mələmi. Má mdi kə zəma hyalaa ná, ba lie tsətsəkə mca səkə, lə wuntyi wsha kə zəma hyalaa, səkə mnyə pali kə jakə mələmie; təmburi njə́ lə mbəlyi kə tsənitəgwa ngyi, hyá "i mələ sarəka tə́ yə Bulus, kapara tsá ndza hyá mələrəshə tə́ hyala-rahyaa hyi. 14Má vi kə yə Bulus fatə wsi ndza hyá kwa nkwa kə mələa, ba hyá wkiwkyahəntə lə"use-rahya va məhələ-hya kə ɗantəgwa, a ba tlagwa lə huhwə dzəmə mbəlyi ngyi; ba hyá wahitə nee, 15"Washə yə mələ wsi kala tsa wə! Yə́ nə, mbəlyi yə́ kala yə wuna? Habarə ndərə səkə va Hyalatəmwə, tsá gə yə yə́! Hwə wa tá zəli hyala-rayə fafashə ngyi, a ba yə wtubyi, a səkə zəli Hyalatəmwə Mdi lə mkyə handanda—njə́ tsá kə patə nkwa məɓa tamwə, lə nkwa tə ka, lə yə tsadi, lə zaka mbwara wsha paɗə! 16Má zamə nə, wuri Hyalatəmwə kə mbəlata a wamara bwata ra mbəlyi zəli wsi shi fashə. 17Wamara vi ncə ghi-njə njə mwa, səkə kə tlə́nə ndəndərə ndza njə mələ: tə səkə njə lə va tə́ yə, a nggə yə wsha wza-wza dandəndərəa; tə buhə hwi-yə njə lə wsi kə zəmə, a ləhə mni-yə lə dlama mwa," əkwə yə Bulus sha hyá. 18Mandara hyá gə vəcə kala tsa ná, lə nggahə hyá nkatə mbəlyi ngyi kə mələ sarəka tə́ hyá. 19Kətərəmbwe tsa, ba wuntyi ká Yahuda tlagwa tə Antakiya ba Ikoniya, a ba səkə hatə mbəlyi tə nkwa shə tá ɗa Bulus. Ba hyá ləlatə njə́ lə pəlyə́, a ba ntsə́kəntə njə́ jilyə mbwi mələmi; má təkə ghi-hya ná, wuri njə kə mtə. 20Má vi kə ká zəli tsənitəgwa tá Bulus pəlyə mbwi mələmi tsa, ba njə tlagwa; a ba hyá pəkəkə njə́ jakə mələmi. Má kəri ra nkwa ná, ba Bulus tlagwa hyá lə Barnabas, a li dzəgwa Darba. 21Má kwa Darba mənə, ba hyá gəgə habarə Yesu tə́ mbəlyi tə gambala; a ba mbəlyi dzəmə zəli kúkulə. Má kətərəmbwe tsa, ba hyá tlagwa, a zhinikəgwa dzəmə kwa Listira lə Ikoniya, lə Antakiya tə hyə ká Bisidiya—nkwa və́ hyá gə vəcə Hyalatəmwə tə mə ntahə-hyaa. 22Ba hyá tləkəshə mbəlyi kə zəli tə nkwaa hyi dabwaa; kwə hyá na, "Tsəyi wa mbərəsa-rayə, ba yə njigwe lə dənama mə zəli Yesu! Ba yə zəzitə mwa, də́walə ba myi savə bwanyə kúkulə nda səkə myi dzəgə dzəmə mbəgə Hyalatəmwə," əkwə. 23Má mə wamara ikiliziya kə hyá atə ná, ba hyá tsəkavə wuntyi mbəlyi tazhe ndza ka mbəlyi kukulə kə pəkə nkwa; ba hyá mələrətə adəwa lə ashamə tə́ mbəlyi kə hyá tsəkavə ngyi, a ba mbəlata hyá tá təkwi Tlamda-hya kə hyá mbərəsa lə, a njə nggərəkə barəka tə́ hyá. 24Má vi kə hyá li jilyə mə hyə ká Bisidiyaa, ba hyá dzəgwa kwa Bamfiliya, 25nda səkə hyá dzəgwa Barga; ba hyá gə vəcə Hyalatəmwə tə nkwa shə, nda səkə hyá tlagwa dzəgwa Ataliya. 26Má tə nkwa shə ná, ba hyá dzəgwa kwambawali, a zhinikəgwa jilyə Antakiya, nkwa kə hyá tlagwa tə tsəmi; kwa Antakiya tsa və́ mbəlyi mələrəshə adəwa tə́ Hyalatəmwə, a njə nggərəkə barəka tə́ hyá mə tlə́nə gə vəcə Hyalatəmwə kə hyá kərintə gəa. 27Má vi kə hyá ntsəkəshə Antakiya ná, ba hyá tsənitə mbəlyi kə zəli, a gərətə wsi kə Hyalatəmwə mələtə lə hyá paɗə, lə tsá kə njə mnəntə hunkwa tə́ ká kyə, a hyá mbərəsa. 28Ba hyá ndzatagwa parangə lə mbəlyi kə zəli tə nkwa shə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\