Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 15

1Ba wuntyi mbəlyi tlagwa mə Yahudiya, a dzəgwa Antakiya; má kwaɓa ná, acə hyá mə tətəkə wsha tə́ ká zəli. Kwə hyá na, "Se yə tlantə pityi kala tsá kə wada ra Musa gətə, nda ndza yə tlantə mbə," əkwə. 2Má Bulus hyá lə Barnabas ná, ba nggərə ghəpi dabwaa lə mbəlyi ngyi mbweghe tətəkə wsie. Təmburi tsətsə mənə, ba mbəlyi kə zəli kətə Bulus hyá lə Barnabas, lə wuntyi mbəlyi, a ba mnəkə hyá dzəmə Urushalima tazhe gə vəcə mbweghe wsie lə mbəlyi kə mnə Yesu ba mbəlyi kukulə mə ká zəli məɓa. 3Vi kə mbəlyi kə zəli mnəkə hyá li, ba hyá dzəmə kwa hyə ká Finikiya lə Samariya, a gərəshə habarə tsá kə ká kyə wtubyi a səkə tá Hyalatəmwə, tə́ mbəlyi kə zəli tə nkwaa hyi. Má habarə kə hyá gəa ná, ba njigwe ka wsi kə dlama tə́ mbəlyi kə zəli paɗə. 4Vi kə hyá səmə Urushalima, má mbəlyi kə zəli məɓa, lə mbəlyi kə mnə Yesu, lə mbəlyi kukulə mə ká zəli paɗə ná, ba kə́lə hyá lə dlama; a ba Bulus hyá lə Barnabas gərətə wsi kə Hyalatəmwə mələtə lə hyá paɗə tə́ mbəlyi ngyi. 5A má wuntyi ká Farisi kə dzəmə zəli ná, ba hyá tlagwa gə nee, "Se mbəlyie hyi tlantə pityi, ba mbəlyi gərətə tə́ hyá, a hyá zəli wada ra Musa dəwa," əkwə. 6Má mbəlyi kə mnə Yesu lə mbəlyi kukulə mə ká zəli, ba hyá tsənitəgwa tazhe gə vəcə mbweghe vəcəa. 7Má kətərəmbwe nggərə ghəpi dabwaa mbweghe wsie mə tsənigwa-rahyaa, ba Bitrus tlagwa gə vəcə; kwə njə na, "Nggwasama, kə sənata yə, wuri Hyalatəmwə kə kələtə rá shilyə mə yə zamə, tazhe ba rá gə habarə Yesu tə́ ká kyə tsəmi, a hyá mbərəsa. 8Hyalatəmwə mwa, wuri kə sənata wsi kwa mni wamara mdi, a ba ncətə ɗatə yə-njə tə́ ká kyə ngyi səkə kə tsá kə njə nggərəkə Mambəli Hyalatəmwə tə́ hyá, kala tsá kə njə nggə myi tsəmi; 9vá nta alá njə kwalyə myi lə hyá wə—wuri njə kə ntivirəntə bikyi tə́ hyá dəwa, təmburi mbərəsa-rahya. 10Təmburi tsətsə, təmburi waá nda səkə myi dzarə Hyalatəmwə fashə ndzaranjəa səkə kə fə wsi dyedyeki kala tsa kwa ghi mbəlyi kə zəli ngyi—tsá ndza njə nee, mandara shi hyi-myi lə myi lə ghi-myi, kandə myi səsəwihwi a ntahə lə wə ri? 11Wuri myi kə mbərəsa nee, lə barəka ra Tlamda-myi Yesu Kristi kalə tlayi mbə myi, kala tsá kə hyá tlayi dəwa," əkwə Bitrus sha hyá. 12Má yə Barnabas hyá lə Bulus, ba hyá tlagwa gərətə zaka mbwara wsha kudəra kə Hyalatəmwə mələtə səkə kə hyá tə́ ká kyə paɗə; a divvi mbəlyi mə tsənigwaa paɗə, a nka tləmə tá vəcə-hya. 13Má vi kə hyá kərintə gə vəcə-hyaa, ba Yakubu tlagwa gə nee, "Nggwasama, nkatə wa tləmə tá vəcə-ra. 14Kə fatə vəcə kə Simiyan gətə myi ɓayə, mbweghe tsá kə Hyalatəmwə atərə ncətə "ighi-njə tə́ ká kyə səkə kə tsá kə njə tsəkavə wuntyi mbəlyi shilyə mə hyá tazhe ndza ka mbəlyi-njə. 15Tsətsə kwə vəcə kə zakuri hyi Hyalatəmwə gətə zamə mwa—kala tsá kə ɗafətəgwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, 16'Má kətərəmbwe tsa, yira zhini dzəgə səkə, a yira zhini nggərəkə barəka tə́ ya Dawuda, a tləkəshə njə́. Mandara njə ndza ka wsi kə mtə-mtə, yira dzəgə mbə́tə njə́, 17tazhe ba wuntyi bwata ra mbəlyi səkə və Tlamda, balə kə́rəpi ká kyə kə rá kətə ka ngara, 18əkwə Tlamda tə gambala zamə.' 19Təmburi tsətsə, na zəzi-ra tsa: washə myi nggərəkə bwanyə tə́ mbəlyi kwarə wtubyi ngyi wə. 20Má wsi ɗafərəshə myi tə́ hyá kalə: wá zəmə wsi kə mbəlyi tlatə tə məlyə hyá wə; wá zəmə wsi lə mimyi hyá, lə wsi kə mbəlyi ndaləntə ghi tə kəlama tlarambwi wulyə wə; a wá mələ wsha sasəwe hyá wə. 21Təmburi ndaka sənata vəcə Musa mbəlyi mə wamara mələmi; təmburi wamara vəci kə mkyəgwa alandza, tə jangga wada ra Musa mbəlyi kwa mpya adəwa hyi ká Yahuda bakəma," əkwə Yakubu sha hyá. 22Má kətərəmbwe vəcə Yakubu tsa ná, ba mbəlyi kə mnə Yesu lə mbəlyi kukulə mə ká zəli gə nee, "Kə hyi-hyi ba mbəlyi tsəkavə wuntyi mbəlyi shilyə mə myi, a mnəkə hyá dzəgwa Antakiya lə yə Bulus hyá lə Barnabas tazhe gə vəcə lə mbəlyi kə zəli kwaɓa," əkwə. Paɗə mbəlyi mə ikiliziya mwa, ba ɗatə yə tə́. Má mbəlyi kə hyá tsəkavə tazhe mnə ngyi, hyá yə Yahuda, tsá ndza mbəlyi ka Barsaba, ba Silas; má mbəlyi ɓwagə ngyi ná, mə mbəlyi kukulə mə ikiliziya hyá. 23Na ɗarəwali kə hyá mnəkə hyá tsa lə: "Njə́a vəcəa, səkə va mbəlyi kə mnə Yesu lə mbəlyi kukulə mə ká zəli mə Urushalima; Dzəgə tə́ nggwasama-rayə́ kwa Antakiya lə kwa hyə ká Siriya ba Kilikiya, ngyí má ka ká Yahuda: Tə cika yə yə́ paɗə. 24Wuri yə́ kə fatə tsá kə wuntyi mbəlyi tlagwa tə nkwaa mə ká zəli, a ba dzəgwa nggə yə bwanyə lə wsi kə hyá gə yə, a ɗantə məhələ-yə; a və́ yə́ gətə tə́ hyá nda dzəgwa hyá tətəkə yə tsəli wsha ngyi wə. 25Təmburi tsətsə nda səkə yə́ tsənitəgwa, a ba tsəkavə wuntyi mbəlyi mə yə́, a mnəkə dzəgwa tə́ yə, hyá lə nggwasama-ramyi Barnabas ba Bulus, 26mbəlyi kə pahwi mkyə-hya tazhe mələ tlə́nə Tlamda-myi Yesu Kristi. 27Yahuda hyá lə Silas, tsá kə yə́ mnəkə dzəgwa, tazhe ba yə fatə səkwa tá mnyə-hya wsi kə yə́ ɗafətə kwa ɗarəwali tsa. 28Wuri Mambəli Hyalatəmwə kə ncətə yə́ nee, kə hyi-hyi ba mbəlyi fə wuntə wsi dyedyeki kwa ghi-yə a yə zəli wə; se waləka wsha kə hitəgwa a paɗə ká zəli mələ, tsá fə yə́ kwa ghi-yə a yə zəli, nee: 29wá zəmə wsi kə mbəlyi tlatə tə məlyə yə wə; wá zəmə wsi lə mimyi yə, lə wsi kə mbəlyi ndaləntə ghi tə kəlama tlarambwi wulyə dəwa wə; a wá mələ wsha sasəwe yə wə. Má kə yashə ghi-yə yə va wsha ngyi, dyegwe. Á Hyalatəmwə vweta yə," əkwə. 30Ba mbəlyi mnəkə mbəlyi fwarə ngyi dzəgwa lə ɗarəwali tsa. Má vi kə hyá səkwa Antakiya ná, ba hyá tsənitə mbəlyi kə zəli kwaɓa paɗə, a ba nggərəkə ɗarəwalie tə́ hyá. 31Má vi kə mbəlyi janggatə ɗarəwalie, ba hyá dlama dabwaa kwa mni-hya təmburi tsá kə mbəlyi tləkəshə hyá. 32Má Yahuda hyá lə Silas, ba ndzatagwa kwaɓa parangə lə ká zəli, a tləkəshə hyá lə vəcə kúkulə, təmburi zakuri kə gə vəcə Hyalatəmwə hyá. Ba mbəlyi kə zəli kwa Antakiya njigwe lə dənama mə zəli. 33Má kətərəmbwe tsa, ba mbəlyi kə səkwa mə Urushalima ngyi tlagwa kwaɓa lə zəzərə mni, a ba zhinikəgwa dzəmə Urushalima; "Á Hyalatəmwə kə́lə yə dzəmə kulingə!" əkwə ká zəli sha hyá. (( 34A má Silas kwa nganjə mwa, ba zhiweta ghi: "Yira ndza tə nkwaa," əkwə njə.)) 35Má Bulus hyá lə Barnabas, ba hyá ndzatagwa kwa Antakiya kwa ngahya dəwa, a tətəkərəshə wsha tə́ mbəlyi lə gə vəcə Tlamda, hyá lə wuntyi mbəlyi kə zəli kwaɓa kúkulə. 36Má tə wuntə vi, ba Bulus gə sha Barnabas nee, "Myi lie cika nggwasama-ramyi, tsá tə wamara mələmi və́ myi gə vəcə Tlamda pəlyəɓa, a myi sənata ndza-rahya mə zəli," əkwə. 37Má Barnabas, wuri njə kə "i a Yohana Markus zəli hyá məsəbə; 38a má Bulus mwa ná, vá ɗatə yə njə tə́ wə; təmburi má vi kə hyá lie gə vəcə Hyalatəmwə tsəmi, kə kərintə njə lə hyá ka kutə nda zhigi njə tá hyá pəlyə Bamfiliya, a hwə səkə ya wə. 39Təmburi tsətsə, ba hyá nggərətə ghəpi dabwaa səkwa tə Markus; a ba hyá ntəkə tə nkwa shə. Ba Barnabas kətə Markus mənə, a li dzəgwa kwambawali, a ba jilyə Kubrus lə njə́. 40Má Bulus kwa nganjə mwa ná, ba kətə Silas; má vi kə ká zəli mələrətə adəwa tazhe ba Hyalatəmwə nggərəkə barəka tə́ hyá ná, ba hyá tlagwa, 41ba hyá li dzəgwa kwa hyə ká Siriya lə Kilikiya, a tləkəshə mbəlyi kə zəli kwaɓa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\