Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 16

1Má vi kə yə Bulus səkə Darba lə Listira, ba hyá kəmə lə wuntə mdi kə zəli, Timotawas tli-njə. Mama-ranjə mwa ná, mdi kə zəli dəwa, a wzha rə ká Yahuda njə; má ta-ranjə ná, mdi ká Helena. 2Má zaka mbwara ká zəli tə Listira lə Ikoniya, tə humə Timotawas hyá; 3ba Bulus "i ka Timotawas tazhe zəli hyá. Təmburi tsətsə, ba njə tlarantə pityi tə́ njə́; təmburi ká Yahuda tə nkwa shə ná, wuri hyá kə sənata nee, mdi ká Helena ta-ranjə. 4Má vi kə hyá tlagwa, a ntahə dzəgə mə mələmi dadamə ná, tə gə wada kə mbəlyi kə mnə Yesu lə mbəlyi kukulə mə zəli mə Urushalima fəyə hyá tə́ mbəlyi, tazhe ba hyá yatə wada ngyi. 5Ba mbəlyi kə zəli njigwe lə dənama mə mbərəsa-rahya; wamara vi mwa ná, tə mtsəhəgwa mbəlyi kə dzəmə zəli. 6Ba yə Bulus tlagwa, a li jilyə mə hyə ká Firijiya lə Galatiya. Vá ɗatə yə Mambəli Hyalatəmwə tə́ hyá, a hyá gə vəcə Tlamda tə hyə ká Asiya wə. 7Má vi kə hyá səkə ntsəkəshə alá ra hyə ká Misiya, ba hyá "i dzətə hyə ká Bitiniya; a ba Mambəli Yesu nkatə hyá mwa. 8Təmburi tsətsə, ba hyá li jilyə kwa hyə ká Misiya, a ba dzəgwa Taruwasa. 9Má kwa Taruwasa ná, ba Bulus nata wuntə mdi ká Makidoniya mə shikwə havərə; ba mdie gədyi njə́ nee, "Shilyə Makidoniya tá yə́, a na vwi yə́," əkwə. 10Má kəri ra nkwa-ranjə, acə yə́ mə və nkwa kə jilyə hyə ká Makidoniya; təmburi má kwə yə́ ná, Hyalatəmwə ka yə́ tazhe gə habarə Yesu tə́ mbəlyi pəlyəɓa. 11Ba yə́ tlagwa kwa Taruwasa mənə, a dzəgwa kwambawali kə jilyə Samutaraki wtərrə. Má kəri ra nkwa-ranjə mənə ná, ba yə́ ntsəkəshə Niyabolis. 12Má tlagwa tə nkwa shə ná, ba yə́ li dzəmə Filibi, mələmi kulə tə hyə ká Makidoniya, tsá kə ká Roma kələhwi ka ngahya; ba yə́ hyata hya kúkulə mə mələmi shə. 13Má tə vəci kə mkyəgwa mənə, ba yə́ shilyə mə mələmi, a dzəgwa mnyə dələ tazhe və nkwa ndza ká Yahuda mələ adəwa tə. Má kwaɓa mnyə dələa, ba yə́ njigwe, a gə vəcə Hyalatəmwə tə́ wuntyi myə kə tsənitəgwa. 14Wuntə wzha rə ká Tayatira tsá shə mə myə kə fatə vəcə-yə́ tsa, Lidiya tli-njə; má tlə́nə-njə ná, pahwi wsha kə la ghə-ghə. Njə́ mwa ná, tə həwə Hyalatəmwə njə; a ba Tlamda mnəntə mni-njə tazhe fá vəcə kə Bulus gə. 15Má vi kə njə kə́lə vəcə Hyalatəmwəa, ba mbəlyi mələrətə batizəma tə́ njə́ lə ya-njə paɗə; a ba njə kata yə́ nee, "Má ndərə ka mdi kə zəli Tlamda lə jiri fəyə rá yə ná, ndə wa ba yə njigwe hankyə ya-ra," əkwə. Ba njə ɗa lə yə́, a ba kələkə yə́ dzəgə ya-njə. 16Má tə wuntə vəci, vi ndza yə́ kwa nkwa kə dzəgwa nkwa kə mələ adəwa, ba yə́ kəmə lə wuntə zhamalə, tsá lə hyala kə nə dləra va njə́. Zhamaləa ná, mava njə; tə tlantə "u"wi njə dabwaa tə́ tlamda hyi-njə səkə tə nə dləra-ranjəa. 17Ba njə zəli yə́ lə ɗa wá, a wahi vəcə nee, "Mbəlyi ngyi nə, hyá mavalyi hyi Hyalatəmwə məɓa tamwə! Hyá səkə gə yə hunkwa ndza yə tlayi mbə," əkwə. 18Wamara vi gə vəcə njə kala tsa məsəbə-yə́, a ba mni Bulus mpwə və. Má tə wuntə vəci, ba Bulus mbəralyəgwa gə sha hyala kə nə dləra-ranjəa, "Lə dənama ra Yesu Kristi, yira gə sha na, hwə tá zhamalə va naa!" əkwə; təkwashə-təkwashə ba hyalaa hwə tá zhamaləa. 19Má vi kə tlamda hyi-njə nata nee, təngwi zhamaləa nə dləra wə, a ka zhini dzəgə hyá tlayi "u"wi mwa səkə tə njə́ wə, kərəppi hyá tsəshə Bulus hyá lə Silas, a ba ntintikə hyá dzəgə tə́ mbəlyi kukulə tə shikwi. 20Kwə hyá na sha ká gə kita ngyi, "Ká Yahuda ngyi nə, wuri hyá kə kələkə bwanyə dabwaa səkə mələmi-myi, a ɗantə məhələ mbəlyi! 21Má wsi tətəkə hyá ná, wsi kə wada-ramyi nkatə; má myi ká Roma nə, kandə myi zəlitə wsi kə hyá gəa wə," əkwə. 22Má mbəlyi kə tsənitəgwa tá hyá kúkulə tə shikwie dəwa, ba hyá mbərərəmbwi ghi tə́ Bulus hyá lə Silas. Təmburi tsətsə, ba ká gə kita ngyi wkiwkyahəntə lə"use ra yə Bulus, a sərəntə; "Nkəntə wa hyá lə dəla!" əkwə hyá sha mbəlyi, 23a ba mbəlyi nkəntə hyá dabwaa. Ba ká kita ngyi fala hyá kwa furəshina, a gə sha mdi kulə kə ya furəshina, "Mputə hyá dandərəa, ba na wdetə nkwa tá hyá!" əkwə. 24Mdi kulə kə ya furəshina tsa mwa, ba fala yə Bulus kwa mpya pəlyəɓa kwa hwi furəshina, a ba tsala səra-rahya kwa dəngwi. 25Má tə caka ra vərə mənə, tə a cimyi Bulus hyá lə Silas tə́ Hyalatəmwə, a mələ adəwa. Má ká furəshina ná, tə nka tləmə hyá tá vəcə gə hyá. 26Má tə a cimyie hyá ná, ba hyə wtsiwtsetagwa lə dənama, tsá kə wtsiwtsimə dəgi mpya furəshinaa paɗə. Má təkwashə-təkwashə ná, wanakkə mnyə mpya furəshina mnəntəgwa kə́rəpi, a ba zəwə lyə pələntəgwa səkwa tə ká furəshina paɗə! 27Má mdi kulə kə ya ká furəshina mwa, ba fəri; tsa"a kwə njə ná, məghulimi mnyə mpya furəshina paɗə! Má təkə ghi-njə, wuri mbəlyi kwa furəshina kə mbə́lə paɗə. Təmburi tsətsə, fattə njə ntsəkalyə hwa-ranjə ka pətlə ghi-njə; 28ba Bulus gə nee, "Tayə na, wá "yə́ ghi-nga na wə! Tə nkwaa yə́ paɗə!" əkwə lə nggurədlə dabwaa. 29Ba mdi kə ya furəshina tsa gə nee, "Nggə rá wa ghwi!" əkwə, a ba li dzəgwa mpyaa lə huhwə; ba njə səkə gəliɓyi tə kəma ra Bulus hyá lə Silas, lə tsətsəki va nggadləni, 30a ba kələkə hyá shilyə. Kwə njə na sha hyá, "Mbəlyi kukulə-ra, tsəma mələ rá nda ndza rá tlayi mbə ri?" 31Ba Bulus gə nee, "Mbərəsa lə Yesu Tlamda, a na dzəgə tlayi mbə, na lə ya-nga," əkwə; 32a ba hyá gərətə vəcə Tlamda tə́ mdie lə mbəlyi hankyə ya-njə paɗə. 33Má havərə shə ná, ba mdi kə ya furəshina tsa yaɓəntə zhi nkə tə yə Bulus, a pərəshə tə́ hyá; a ba mbəlyi mələrətə batizəma tə́ njə́ lə ya-njə paɗə. 34Ba njə kələkə Bulus hyá lə Silas səmə ya-njə, a nggərəkə wsi kə zəmə tə́ hyá. Má njə́ lə mbəlyi hankyə ya-njə paɗə ná, ba hyá dlama təmburi tsá kə hyá səkə mbərəsa lə Hyalatəmwə. 35Má kəri ra nkwa mənə ná, ba mbəlyi kukulə kə gə kita mnəkə ɗan sanda dzəgə tá mdi kulə kə ya furəshina tsa; kwə hyá na, "Mbəlata ká Yahuda ɓwagə kwa furəshina ngyi, a hyá li," əkwə. 36Ba mdi kə ya furəshina tsa səkə gərətə tə́ Bulus nee, "Wuri mbəlyi kə gə kita kə mnəkə rá vəcə nee, mbəlata yə mbəlyi, a yə li, kwə. Ndaka li yə ndzaranjəa lə məhələ," əkwə. 37Ba Bulus gə sha ɗan sanda ngyi nee, "Yə́ nə, ká Roma yə́ dəwa; a ba hyá kətə a nkəntə yə́ tə kəma ra mbəlyi mə shikwi kəlama mələtə yə́ kita, a ba wdela yə́ kwa furəshina fashə. Má ndzaranjəa mwa ná, ba hyá mnəkə nkwa cacika ka mnəntə yə́ li ɓa?! Ka li yə́ wə dye! Mayi wa gərətə tə́ ká kita ngyi, a hyá səkə pələntə yə́ lə ghi-hya," əkwə. 38Ba ɗan sanda ngyi li dzəgə gərətə vəcə Bulus tsa tə́ ká kita ngyi. Má vi kə hyá fatə nee, Bulus hyá lə Silas, ká Roma hyá, ba nggadləni ɗa hyá. 39Təmburi tsətsə, ba hyá səkə furəshina, a ba gə sha yə Bulus nee, "Va yə́ wtə," əkwə, a ba kələntə hyá səmə kwa furəshina, a gə sha hyá, a hyá hwə tə mələmi shə. 40Má vi kə Bulus hyá lə Silas hwə səmə kwa furəshina tsa, ba hyá li dzəgə ya Lidiya. Má təɓa ná, vi kə hyá nata ká zəli paɗə, ba hyá tləkəshə hyá mə zəli nda hwə hyá tá hyá, a li mənə.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\