Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 17

1Ba yə Bulus kələtə hunkwa dzəgwa kwa Amfibolis lə Aboloniya, a li dzəgwa Tasalonika, nkwa ndza wuntə mpya adəwa ra ká Yahuda tə. 2Ba Bulus li dzəgwa mpya adəwa tsa, kala tsá kə njə sənəvə mələ. Wamara vəci kə mkyəgwa mə shikwi makənə, ba njə gə vəcə səmə kwa Dləparamə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi kwa mpyaa— 3tsá kə ncətə tə́ hyá nee, də́walə ba Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə savə bwanyə nda səkə njə tlagwa lə mkyə səmə kwa kúlə. Kwə njə na, "Yesu kə rá gə yə vəcə mbweghe-njəa, njə́ Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwəa!" əkwə. 4Təmburi vəcə kə Bulus gəa ná, ba wuntyi mbəlyi mə hyá mbərəsa, a səkə zəli Bulus hyá lə Silas. Kúkulə mə mbəlyi kukulə ká Helena kə həwəshə Hyalatəmwə, lə wuntyi myə galipə kúkulə tə mələmi shə mwa dəwa ná, ba səkə mbərəsa. 5Ba dlya tsəshə ká Yahuda və; a ba hyá tsənitə wuntyi mbəlyi ntintimye mə ká batali fafashə tə shikwi, a ba hatə mbəlyi kúkulə mə mələmi tə mpa səkwa tə vəcə Bulus tsa. Ba mbəlyi ngyi səkə jakə ya Yasan, a və yə Bulus hyá lə Silas, təmburi hyá "i kə́lə hyá shilyə tazhe ɗa hyá. 6Má vi kə hyá ndyarə va vətə Bulus hyá lə Silas, ba hyá tsəshə Yasan lə wuntyi ká zəli, a ba ntintikə hyá səkə kəma ra mbəlyi kukulə tə mələmie, lə ɗa wá fashə; kwə hyá na, "Mbəlyi vá ɗantə məhələ mbəlyi bakəma fashə ngyi, wuri hyá kə səkə mələmi-myi, 7a ba Yasan fəyə hyá hankyə ya-njə! Paɗə-hya mwa ná, se ɓələntə wada ra mbəgə ká Roma tsá mələ hyá; kwə hyá na, wuntə mbəgə tsá shə dəwa, tsá ndza mbəlyi ka lə Yesu," əkwə hyá. 8Má vəcə kə mbəlyi ngyi gətəa, ba ɗantə məhələ mbəlyi tə nkwa shə lə nga mbəlyi kukulə-hya paɗə; a ba mni-hya mpwə və. 9Təmburi tsətsə, ba mbəlyi kukulə ngyi ɗahwi yə Yasan lə tara, nda səkə hyá mbəlata hyá. 10Má vi kə vərə səkə mənə, ba mbəlyi kə zəli mnəkə Bulus hyá lə Silas dzəmə Biriya. Má vi kə hyá dzəmə Biriya mwa, ba hyá li dzəgə mpya adəwa ra ká Yahuda tə nkwa shə. 11Má mbəlyi məɓa ná, lə məhələ va hyá mdashə ngyí kwa Tasalonika; ba hyá nkatə tləmə tá vəcə Hyalatəmwə gə Bulus dandərəa. Wamara vəci mwa ná, tə jangga hyá səmə kwa Dləparamə Hyalatəmwə, tára jiri wsi kə Bulus gəa. 12Kúkulə mə hyá mwa ná, ba mbərəsa, balə wuntyi myə galipə kúkulə, ngyí ka ká Helena, lə wuntyi zhilyi dəwa. 13A má vi kə ká Yahuda kwa Tasalonika fatə nee, wuri Bulus kə dzəmə Biriya, a gə vəcə Hyalatəmwə məɓa ná, ba hyá dzəmə dəwa; acə hyá mə sə́səkwi mbəlyi məɓa tá mpa səkwa tə vəcə Bulus tsa. 14Má vi kə mbəlyi kə zəli nata wsi ndza hyá mələa, təkwashə-təkwashə ba hyá mnəkə Bulus dzəgwa mnyə tsadi cacika. Má Silas hyá lə Timotawas ná, ba hyá njigwe mə Biriya hataba. 15Má mbəlyi kə pəkətə Bulus dzəgwa mnyə tsadi ná, ba hyá pəkətə njə́ rapə tə Atina. Má nda səkə hyá zhinikəgwa dzəmə Biriya, ba Bulus gə sha hyá nee, "Gə wa sha Timotawas hyá lə Silas, səkwa hyá tawa rá tə nkwaa zazamə," əkwə; a ba hyá hwə tá Bulus, a zhinikəgwa dzəmə ya. 16Má vi ndza Bulus kwa Atina, a ghə səkwa ra Silas hyá lə Timotawas səkwa mə Biriya, ba mni-njə ɗantəgwa va məlyə kúkulə kə njə nata mə mələmie. 17Ba njə gə vəcə Hyalatəmwə lə dənama tə́ ká Yahuda lə wuntyi mbəlyi kə həwəshə Hyalatəmwə kwa mpya adəwa-rahya, a ba nggərə ghəpi wamara vi lə mbəlyi tə shikwi. 18Má tə nkwa shə ná, ba wuntyi mala ra ká Abikuriya lə nga ká Sitokiya səkə nggərə ghəpi lə njə́. Kwə wuntyi mə hyá ná, "Waá wsi kə bata tsa sənata nda səkə njə mnyə fashə kala tsa ri?" əkwə. "Njə gə vəcə mbweghe wuntyi hyala ra ká kyə," əkwə wuntyi. (Hyá gətə vəcə ngyi təmburi tsá və́ Bulus gə vəcə mbweghe Yesu lə tlagwa-ranjə lə mkyə səmə kwa kúlə.) 19Təmburi tsətsə, ba hyá kələkə Bulus dzəmə nkwa kə tsənigwa ndza hyá ka Arasa, a ba gə sha njə́ nee, "Wuri yə́ kə "i sənata məlifyi wsi ndza na tətəkəa, 20təmburi ala yə́ fatə wsha ngyi wə. Wuri yə́ kə "i ba yə́ sənata wsi mə hyá," əkwə. 21(Təmburi ká Atina lə ká kyə kə njigwe təɓa, tə ɗantə vi-hya hyá paɗə mə gə məlifyi wsi lə nka tləmə tə́.) 22Ba Bulus tlagwa tə kəma-rahya mə tətəpə nkwa kə tsənigwa tsa, a ba gə nee, "Wuri rá kə cika yə paɗə, yə ká Atina! Mə vərahə-ra vərahə nkwa tə nkwaa, wuri rá kə nata nee, mbəlyi kə həwə va hyala-rayə yə mə wamara wsi. 23Má tə ntahə rá jilyə mə mələmi-yə, ba rá nata nkwa dadamə ndza yə ɗa məlyə-yə tə; ba rá nata wuntə nkwa kə mələ məlyə, tsá kə mbəlyi ɗafətə tə nee, 'Tə́ Hyalatəmwə má mbəlyi sənata,' əkwə. Má Hyalatəmwə ndza yə həwəshə njə́ má yə sənataa, njə́ tsá kə rá gə yə vəcə mbweghe-njə! 24"Hyalatəmwə kə patə wdunya lə zaka wsha həlangə, njə́ Tlamda nkwa məɓa tamwə lə nkwa tə ka paɗə; ka ndza njə mə mpya kə ɗa məlyə wə. 25Mwa, ka və vwi njə səkə va mdi wə; təmburi njə́ lə ghi-njə tsá kə nggərəkə mkyə tə́ mbəlyi, lə zaka mbwara wsha paɗə. 26Shilyə mə mdi kutə patə wamara bwata ra mbəlyi njə, a ba fəyə hyá tə wamara nkwa kwa wdunya; ba njə ntəntayi alá kwalyə hyə tə́ hyá, a ba dzədzəkirətə vi kə ndza tə tə́ hyá. 27"Təmburi njə́ "i ba hyá səkə və njə́—tára ka vətə njə́ hyá, vi ndza hyá təpəngəgwa, a və njə́. Má Hyalatəmwə mwa, tityi njə tá myi wə— 28kala tsá kə ɗafətəgwa nee, 'Lə barəka-ranjə ndza myi lə mkyə təmwə, a ntahə kwa wdunya,' əkwə. Wuri kə njigwe kala tsá kə wuntyi mbəlyi kə a cimyi-yə gə nee, 'Ka nggwasə-njə myi,' əkwə. 29Má kala tsá ndza njə nee, ka nggwasə Hyalatəmwə myi, kə hyi-hyi ba myi fəyə Hyalatəmwə kapara wsi kə mbəlyi anətə lə zinariya, á tára lə azurfa, lə kapara pəlyə́, tsá kə mbəlyi kə cicikərə mələtə lə ntsəkulə-hya shilyə mə zəzi mə ghi-hya wə. 30"Má zamə, wuri Hyalatəmwə kə mbəlata mbəlyi a hyá mələ wsha bata kala tsa va má-rahya sənata; a má ndzaranjəa, wuri njə kə nggərəkə wada tə́ mbəlyi tə wamara nkwa, a hyá wtubyi a hwə tá mələ wsha fafashə ngyi. 31Təmburi wuri njə kə fəyə vi ndza njə dzəgə səkə gə kita rə jiri tə́ mbəlyi kwa wdunya paɗə, səkə kə Mdi kə njə fəyə tazhe mələ kitaa. Má Mdi kə dzəgə gə kita ra Hyalatəmwə tsa mwa, wuri kə ncətəgwa tə gambala mə tsá kə Hyalatəmwə mbə́tə njə́ səmə kwa kúlə lə mkyə!" əkwə Bulus. 32Má vi kə hyá fatə vəcə kə Bulus gətə mbweghe tlagwa ra mdi səmə kwa kúlə lə mkyə tsa, ba wuntyi mə hyá ɗa wura tə́ njə́ lə kuti; a má kwə wuntyi ná, "Kə "i yə́ ba na zhini səkə mtsəhətə yə́ wsi mbweghe vəcəa," əkwə. 33Ba Bulus hwə tá hyá. 34Ba wuntyi mbəlyi mə hyá mbərəsa, a ba səkə zəlitə njə́; má mə mbəlyi kə mbərəsa ngyi, Diyonisiyas tli wuntə (tsá ndza njə nee, patlə njə mə mbəlyi kukulə kə tsənigwa mə Arasa tsa), ba wuntə malə ndza mbəlyi ka lə Damarisa, ba wuntyi mbəlyi dəwa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\