Tlə́nə mbəlyi kə mnə Yesu 18

1Má kətərəmbwe tsa, ba Bulus tlagwa tə Atina, a li jilyə Korinti. 2Má pəlyəɓa ná, ba njə kəmə lə wuntə mdi ká Yahuda, tsá kə yekigwa pəlyə Fantas; tli-njə ná, Akila. Má venkwashə ná, kwarə səkə njə pəlyə hyə ká Italiya, hyá lə malə-njə Biriskila, səkwa təmburi wada kə Kalaudiyas mbəgə ká Roma fəyə nee, hwə ká Yahuda tə Roma kə́rəpi, əkwə. Ba Bulus lie cika hyá, 3a ba njigwe hankyə ya-hya, a nta wtá ka kutə lə hyá; təmburi tlə́nə wtá tsá mələ hyá, kala Bulus. 4Wamara vəci kə mkyəgwa ná, tə nggərə ghəpi Bulus lə ká Yahuda ba lə ká Helena kwa mpya adəwa-rahya, a ɗa lə hyá tazhe ba njə mbəralyə hyá səkə tá Yesu. 5Má vi kə yə Silas hyá lə Timotawas shika pəlyə Makidoniya, a səkə tawa Bulus, ba Bulus fəmə vi-njə paɗə mə gə vəcə Hyalatəmwə, a ncərəshə tə́ ká Yahuda nee, Yesu, njə́ Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə ndza hyá ghəa. 6Má vi kə hyá nggərətə ghəpi lə njə́, a dlənata vəcə-njə, a wshəntə njə́ ná, ba njə tsantə bəribəri mə lə"use-ranjə tá hyá, a gə sha hyá nee, "Má ba yə za nə, kwa ghi-yə wtə-njə—zhi-ra mə wə! Ndzaranjəa mwa, təngwi rá zhini gə yə vəcə wə; yira li dzəgə gərəshə vəcə Tlamda tə́ ká Helena," əkwə. 7Ba njə hwə hwə-ranjə tá hyá, a li dzəgə ya wuntə mdi, tsá hələgi vari mpya adəwa tsa. (Má tli mdie ná, Titiyus Yustus; mdi kə həwəshə Hyalatəmwə njə.) 8Má Kirisbus mdi kulə kwa mpya adəwa tsa, ba mbərəsa lə Tlamda, hyá lə mbəlyi hankyə ya-njə paɗə. Má wuntyi ká Korinti kúkulə dəwa, vi kə hyá fatə vəcə Tlamda, ba hyá mbərəsa; a ba mbəlyi mələrətə batizəma tə́ hyá. 9Má tə wuntə vərə, ba Bulus shikwə; mə shikwə-njəa ba Tlamda gə sha njə́, "Bulus, wá nggadləni na wə; ntsitəgwa tá gə vəcə-ra! Wá njigwe na divvi wə, 10təmburi tá na rá. Mdi shə ba tsəramə fata na ka ɗa tə nkwaa wə; təmburi mbəlyi kúkulə tə mələmie, tsá ka ngara," əkwə. 11Təmburi tsətsə, ba Bulus njigwe va patlə tə Korinti, ba tə́rə nkwangə, a tətəkərəshə vəcə Hyalatəmwə tə́ mbəlyi. 12Má kətərəmbwe vi kə mbəlyi fəyə Galiyo ka nggwaməna tə hyə ká Akaya, ba ká Yahuda səkə tsənitəgwa, a tsəshə Bulus, a ba kələkə njə́ dzəgə mpya kita. 13Kwə hyá na, "Mdie nə, tə mbətə mbəlyi njə, a hyá zəli Hyalatəmwə mə hunkwa kə wada-rayə́ nkatə," əkwə. 14Má vi ndza Bulus kwa nkwa kə gə vəcə, ba Galiyo gə sha ká Yahuda ngyi, "Má ndərəma wuntə wsi ntimye tsá kə njə mələtə ndangə, ndaka kətə mungyalə rá lə yə ká Yahuda, a mələ yə kita-rayə. 15A má kala tsá ndza njə nee, waləka səkwa tə wsi kə zəli-yə lə vəcə kwa wada-rayə nggərə ghəpi yə lə njə́ kalə nə, mayi wa yə gə vəcə shə lə ghi-yə, təmburi vəcə kə gə-ra tsa wə," əkwə; 16a ba njə dləntə hyá səkwa kwa mpya kitaa. 17Má vi kə ká Korinti nata wsi kə Galiyo mələtə lə ká Yahuda ngyi, ba hyá tsəshə Sastanisu mdi kulə kwa mpya adəwa ra ká Yahuda venkwashə, a ba nkəntə njə́ mnyə mpya kita shə; a vá tsəkwə wsi va Galiyo lə wsi kə hyá mələtəa wə. 18Má kətərəmbwe tsa, ba Bulus hyata hya tə nkwa shə nda səkə njə hwə tá mbəlyi kə zəli, a li. Má kwa Kankiriya mwa, ba njə ntsəntə ghi-njə təmburi aləkawalə kə njə mputə lə Hyalatəmwə. Ba njə li dzəgwa kwambawali, lə Akila hyá lə malə-njə Biriskila, a li jilyə hyə ká Siriya. 19Má kwa nkwa kə jilyə Siriya tsa ná, ba hyá tlətə tə Afisa; má tə nkwa shə, ba Akila hyá lə malə-njə ngguti tá Bulus, a ba njigwe. Má Bulus ná, ba njə li dzəgwa mpya adəwa ra ká Yahuda tə nkwa shə, a nggərə ghəpi lə mbəlyi kwaɓa. 20Ba ká Yahuda ngyi gə sha njə́, "Ndzatagwa tá yə́ tə nkwaa," əkwə. Ba Bulus gə nee, 21"Vi shə wə, yira li; má kə gətə Hyalatəmwə, yira zhinigwa səkə tá yə tə wuntə vi," əkwə; a ba njə dzəgwa kwambawali, a li. 22Tlagwa tə Afisa, ba hyá jilyə Kaisariya; a ba njə səmə kwa kwambawali tə nkwa shə, a dzəmə cikata mbəlyi kə zəli mə Urushalima; a ba njə zhinikəgwa səkwa, a li dzəgwa Antakiya. 23Má kətərəmbwe vi kə njə ndzatagwa kwa Antakiya, ba njə tlagwa kwaɓa, a li jilyə mə mələmi dadamə tə hyə ká Galatiya lə Firijiya, a tləkəshə mbəlyi kə zəli tə mələmi ngyi paɗə. 24Má venkwashə ná, ba wuntə mdi ká Yahuda səkə Afisa, tsá kə yekigwa pəlyə Iskandariya; tli-njə ná, Afalas. Má mdie ná, wuri njə kə sənata Dləparamə Hyalatəmwə dandərəa; mwa, katsala njə mə gə vəcə. 25Wuri njə kə təkəvə wsha mbweghe zəli hunkwa ra Tlamda mwa. Lə dənama gə vəcə Hyalatəmwə njə, a tətəkərəvə wsi mbweghe Yesu tə́ mbəlyi; talala tətəkə wsha-ranjəa mwa. Má mdie, waləka batizəma ra Yohana tsá və́ njə tlayi; ala njə fatə wsi mbweghe batizəma kə dzəmə zəli Yesu wə. 26Vi kə njə səkə Afisa, acə njə mə gə vəcə Hyalatəmwə lə dənama kwa mpya adəwa ra ká Yahuda. Má vi kə Akila hyá lə Biriskila fatə vəcə-njə, ba hyá kata njə́ dzəgə ya-hya, a ba mtsəhərətə tətəkə wsi mbweghe hunkwa ra Hyalatəmwə. 27Má vi kə Afalas gə nee, njə li jilyə hyə ká Akaya, əkwə, ba mbəlyi kə zəli vweta njə́, a ba ɗafərətə ɗarəwali tə́ ká zəli pəlyə Akaya nee, má kə jilyə Afalas ná, ba hyá kə́lə njə́ lə hwi kutə. Má vi kə Afalas ntsəkəshə Akaya, ba njə vweta ká zəli dabwaa pəlyəɓa, ngyí kə mbərəsa səkə kə barəka ra Hyalatəmwə. 28Mə cikərə-njə ka gə vəcə lə dənama, ba njə ɗahwi ká Yahuda mə nggərə ghəpi tə gambala kwa kəma ra mbəlyi, a ncərətə tə́ hyá səkwa kwa Dləparamə Hyalatəmwə nee, Yesu, njə́ Kristi Mdi kə mnə Hyalatəmwə ndza hyá ghəa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\